AS-i Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud

30.03.2022 Börsiuudised Üldkoosolek

Aktsiaseltsi Harju Elekter (registrikood 10029524, aadress Paldiski mnt 31,Keila) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 28. aprillil 2022 algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuses aadressil Keskväljak 12, Keila.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 28.04.2022 kell 9.00. Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, so 21.04.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekul on lubatud füüsiliselt osaleda ainult haigusnähtudeta aktsionäril isiklikult või tema volitatud esindajal.

Üldkoosoleku päevakorras olevaid otsuste eelnõusid on võimalik hääletada ka enne üldkoosolekut e-posti või posti teel ning jälgida üldkoosolekut veebiülekande vahendusel. Täpsem teave enne üldkoosolekut hääletamise ja veebiülekandel osalemise kohta on toodud käesoleva teate osas „Korralduslikud küsimused“ ning AS-i Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com.

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:

  1. AS-i Harju Elekter 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2021. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2021 on 147 557 tuhat eurot, müügitulu 152 757 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 2 610 tuhat eurot.

  1. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter 2021. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

   Eelmiste perioodide jaotamata kasum  52 716 658 eurot
Emaettevõtte omanike osa 2021. a puhaskasumist    2 598 173 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2021  55 314 831 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,14 eurot aktsia kohta*)    2 522 598 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist   52 792 233 eurot

*Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 17.05.2022 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2022, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest.

  1. Tasustamispõhimõtete kinnitamine

Kinnitada AS-i Harju Elekter juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.
Vastavalt väärtpaberituru seaduse § 135² lõikele 11 hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul ja vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

  1. Põhikirja muutmine

Muuta AS-i Harju Elekter põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Nõukogu liikmete valimine

Seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega 03.05.2022 valida 6- liikmeline nõukogu, tähtajaga 5 (viis) aastat alates 04.05.2022 kuni 03.05.2027, järgmises koosseisus: Triinu Tombak, Andres Toome, Aare Kirsme, Arvi Hamburg, Märt Luuk ja Risto Vahimets.

  1. Nõukogu liikmete tasustamine

Määrata alates 04.05.2022 ASi Harju Elekter nõukogu esimehe tasuks 2 500 eurot kuus, nõukogu liikme tasuks 2 000 eurot kuus.

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 13.04.2022.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 25.04.2022. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293¹ lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS-i Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

AS-i Harju Elekter korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumijaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, juhatuse liikme tasustamise põhimõtete ja päevakorrapunktide otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Nasdaq Tallinn veebileheküljel http://www.nasdaqbaltic.com ja AS-i Harju Elekter koduleheküljel www.harjuelekter.com või Keilas, Paldiski mnt 31 (3. korrus). Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@harjuelekter.com. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avaldatakse AS-i Harju Elekter koduleheküljel internetis.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 25.04.2022 ASi Harju Elekter kontoris Paldiski mnt 31 (3. korrus) Keilas. Volikirja blanketid, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadavad AS-i Harju Elektri kodulehel www.harjuelekter.com.

Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis on kättesaadav AS-i Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com ning üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com hiljemalt 27.04.2022 kell 11.00.

Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata postiga hiljemalt 27.04.2022 kell 11.00 aadressil AS Harju Elekter, Paldiski mnt 31, Keila 76606.

Arvesse ei võeta hääletussedeleid, mis laekuvad pärast eelnimetatud tähtaega. Juhul, kui aktsionär edastab mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks  hääletussedel, mille digitaalse allkirja ajatempel või postitamise ajamärk on hiliseim. Kõik varasemad hääletussedelid loetakse kehtetuks.

Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut hääletamise kord on toodud aktsionäri teabe dokumendis, mis on kättesaadav nii ASi Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com kui ka üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimiseks esitada füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Harju Elekter võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Üldkoosoleku veebiülekandel osalemiseks tuleb aktsionäril registreeruda hiljemalt 27.04.2022 kell 11.00 siin: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_sJunD41hT0SYKUvGwO3bKw. Peale registreerumist saadetakse link veebiülekandele ning juhised keskkonna kasutamiseks. Kui osalete veebiülekandel esimest korda, palutakse alla laadida vajalik rakendus. Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser. Veebiülekanne toimub eesti keeles. Veebiülekande kaudu on võimalik jälgida ja kuulata üldkoosolekul toimuvat. Veebiülekande kaudu ei ole võimalik osaleda hääletamisel. Veebiülekanne salvestatakse ning avalikustatakse nii AS-i Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontol.

Küsimusi üldkoosoleku, sh hääletamise kohta saab esitada e-posti aadressil: yldkoosolek@harjuelekter.com.

Harju Elektri aastaaruanne 2021

AS Harju Elektr nõukogu aruanne 2021

AS Harju Eleker juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted 2022

AS Harju Elekter põhikiri 28.04.2022

Teave nõukogu liikme kandidaatide kohta 2022

Teave aktsionärile enne üldkoosolekut hääletamise ja veebiülekandel osalemise kohta 28.04.2022

Hääletussedel üldkoosolekuks 28.04.2022

 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

 

Koostas:
Ursula Joon
Jurist
Tel 674 7413