Privaatsuspoliitika

Harju Elekter Grupi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

AS Harju Elekter Group, registrikood 10029524, aadress Paldiski mnt 31, Keila 76606. Harju Elekter Grupi ettevõttete kontaktandmed on leitavad siit.

Käesolevad üldpõhimõtted käsitlevad ASi Harju Elekter Group ja temaga samasse gruppi (edaspidi Harju Elekter) kuuluvate ettevõtete poolt isikuandmete kogumist, kasutamist ja edastamist.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmed (nimi, isikukood, e-post, aadress, telefoninumber, pangakonto nr jms) on andmed, mis on isikute poolt antud vabatahtlikult (päringud, tellimused, pretensioonid jms, saadetud CV-des sisalduv teave, andmed, mis on esitatud läbi veebilehe või müügikontoris) mida Harju Elekter kogub teenuste pakkumisel ja osutamisel, sh kliendiga tehingute tegemine ja kaupade tarne. Samuti kogub Harju Elekter ärialaseid kontaktandmeid, mis on saadud visiitkaartide vahetamise teel.

Kui külastate meie kontoreid või müügisaale, võite jääda meie salvestatavate turvakaamerate vaatevälja, mille eesmärk on isikute ja vara kaitse.

Andmete jagamine

Jagame isikuandmeid Harju Elekter Grupi ettevõtete vahel. Samuti meie teenusepakkujatega ulatuses, mis on vajalik Harju Elekter igapäevaseks toimimiseks (IT-, turndus- jm tugiteenuste osutajad) ning parema klienditeeninduse tagamiseks. Seadusest tuleneval juhul või oma õiguste, vara ja turvalisuse kaitseks võime teie isikuandmeid avaldada vastavatele ametiasutustele.

Teie õigused

Teil on õigus:

  • saada juurdepääsu enda isikuandmetele;
  • paluda enda isikuandmete parandamist;
  • paluda enda isikuandmete kustutamist;
  • paluda enda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • paluda oma isikuandmete ülekandmist, kui see on asjakohane;
  • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane.

Teil on igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektiooni (www.aki.ee)  poole.

Isikuandmete kaitsmine

Harju Elekter rakendab kõiki tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks nende loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest. Ligipääs isikuandmetele on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse minimaalselt niikaua kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Harju Elekter õiguste kaitsmiseks ning kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

Küpsised

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui isik on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas.

Harju Elekter kasutab oma veebilehel küpsiseid, mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Harju Elekter ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel ning küpsiste kasutamise lubamisega ei anna isik nõusolekut oma isikuandmete kasutamiseks.

Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata.

Privaatsustingimused ja muudatused

Harju Elekter jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi muuta.

Küsimuste ja ettepanekute korral palume pöörduda aadressil andmekaitse@harjuelekter.com.