Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2023

21.02.2024 Aruanded Börsiuudised

Juhatuse kommentaar

  1. aasta jääb Harju Elektri ajalukku kui transformatsiooniaasta. Suutsime eelneva aasta sügava kahjumi ümber pöörata tugevaks kasumiks, seejuures saavutada kontserni ajaloo suurima ärikasumi ning kasvanud intresside juures ka rahuldava puhaskasumi.

Neljanda kvartali tulemused olid äritegevuse hooajalisuse tõttu tavapäraselt nõrgemad, kuid võrreldes aasta varasema perioodiga on tulemused jätkuvalt paranenud. Eelkõige võib rahul olla ärikasumi muutusega, mis jäi rahuldavale tasemele ka pärast aasta lõpu projektide kasumlikkuse ja varade ümberhindamisi. 2022. aasta kahjumite asemel teenis kontsern 2023. aastal nii äri- kui ka puhaskasumit.

Aastat sisustasid mitmed põhimõttelised otsused ja pöördelised muudatused, mille üle uhkust tunda. Eesti tütarettevõtete liitmine läks oodatust edukamalt, mida ilmestasid ka tugevad majandustulemused. Samuti võime uhkust tunda Leedu tootmisettevõtte üle, mis on tänaseks kasvanud kontserni suurimaks üksuseks, ja keda saame tunnustada kontserni ettevõtetest tugevaimate finantstulemuste eest.  Soomes, mis on jätkuvalt meie põhiturg, väljusime möödunud aastal väiksema mahuga ärisuundadest ning keskendusime põhitegevustele ja nende tugevdamisele.  Kuigi loodetud prognoosid Rootsi üksuse kasumlikuks pööramisel möödunud aastal veel ei täitunud, jätkame sihikindlat tööd ettevõtte kasumlikkuse saavutamiseks 2024. aastal.

  1. aasta lõpus alustatud ja eelmisel aastal juurutatud struktuurimuudatused ning strateegilise tegevuskava elluviimine on olnud tervikuna edukad. Kevadel alustame kontserni järgmise kasvuperioodi strateegiliste eesmärkide seadmisega, mida ajendab kontserni ärikasumi marginaali kasvatamise soov ja vastavalt omanike ootusele ka jätkuv dividendi suurendamise vajadus. Kontserni keskseks strateegiliseks teesiks järgnevatel aastatel on kasumlik kasv.

Müügitulu ja finantstulemused

Kontserni müügitulu oli neljandas kvartalis 50,7 miljonit eurot, mis on sarnane aasta varasema tulemusega, kus müügitulu teeniti 50,0 miljonit eurot. Aastate võrdluses saavutati aga müügitulu kiire kasv, 19,2% aastas. Seda toetasid tugevad raamlepingud ja suurenenud nõudlus kontserni teenuste järele. Kokku oli kontserni 2023. aasta müügitulu 209,0 (2022: 175,3) miljonit eurot.

EUR’000   IV KV IV KV Muutus 12 kuud 12 kuud Muutus
    2023 2022   2023 2022  
Müügitulu 50 737 49 978 1,5% 209 014 175 293 19,2%
Brutokasum 4 218 2 517 67,6% 23 588 12 269 92,3%
Ärikasum (-kahjum) enne kulumit (EBITDA) 1 920 -943 303,6% 12 444 217 5634,6%
Ärikasum (-kahjum) (EBIT) 758 -2 063 136,7% 8 078 -4 546 277,7%
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 135 -2 482 105,4% 5 160 -5 567 192,7%
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurot) 0,01 -0,14 105,3% 0,28 -0,31 191,7%

Aruandekvartalis teenisime 4 218 (2022 IV kv: 2 517)  tuhat eurot brutokasumit, mis on 8,3% (2022 IV kv: 5,0%) müügitulust. Neljanda kvartali ärikasum (EBIT) oli 758 (2022 IV kv ärikahjum: -2 063) tuhat eurot, ning käibe ärirentaablus 1,5% (2022 IV kv: -4,1%). Neljanda kvartali puhaskasum oli 135 (2022: -2 520) tuhat eurot, mis on 0,01 (2022: -0,14) eurot aktsia kohta, mis on märkimisväärne paranemine võrreldes 2022. aasta IV kvartaliga.

Aruandeaasta brutokasum oli 23 588 (2022: 12 269) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 11,3% (2022: 7,0%). Aasta jooksul teeniti ärikasumit (EBIT) 8 078 (2022: ärikahjum -4 546) ning puhaskasumit 5 160 (2022: puhaskahjum -5 544) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,28 (2022: puhaskahjum aktsia kohta -0,31) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni aruandekvartali müügitulust 94,0% (2022 IV kv: 92,5%). Tootmissegmendi müügitulu kasvas kvartalite võrdluses 3,2% ja aastate võrdluses 25,6%, olles vastavalt 47,7 ja 197,9 miljonit eurot.

Kontserni suurimad sihtturud on Eesti, Soome, Rootsi ja Norra, kuhu müüdi aruandekvartalis kokku 78,4% (2022 IV kv: 89,7%) kontserni toodetest ja teenustest.

Neljandas kvartalis teeniti Eestist müügitulu 5,2 (2022 IV kv: 7,6) miljonit eurot, mis on 2,4 miljonit vähem kui aasta varem. Aastate võrdluses vähenes müügitulu 9,4 miljoni euro võrra 20,9 miljoni euroni. Müügitulu vähenemine mõlema perioodi vaates on valdavalt seotud Eesti elektrikaupade projekti- ja jaemüügi tegevuse lõpetamisega, kuid vähenes ka elektriseadmete müük lepingulistele klientidele. Eelneva aasta suurenenud maht tuli peamiselt hermeetiliste jaotustrafode ning jaotuskappide lepingust. Eesti turg moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 10,3% (2022 IV kv: 15,2%).

Kvartalite võrdluses langes Soome müügitulu 7,7% võrra 19,6 (2022 IV kv: 21,3) miljoni euroni. Müügitulu kasvu pärssis elektrivõrkude investeeringute oluline vähenemine seoses regulatiivsete muudatustega elektrivõrkude võrgutasude määrades. Aruandeaasta jooksul kokku teeniti Soomest 83,3 (2022: 81,8) miljonit eurot, valdavalt komplektalajaamade ja madalpinge jaotusseadmete tarnetest. Kontserni suurimale turule müüdi aruandekvartalis 38,7% (2022 IV kv: 42,5%) Harju Elektri toodetest ja teenustest.

Rootsi turu müügitulu kasvas alajaamade müügi suurenemise ja projektiäri kasvu toel, olles aruandekvartalis 9,2 (2022 IV kv: 7,1) ja aruandeaasta kokkuvõttes 32,5 (2022: 22,8) miljonit eurot. Rootsi moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 18,1% (2022 IV kv: 14,2%).

Norra turult teeniti müügitulu aruandekvartalis 5,7 (2022 IV kv: 8,9) ja aasta jooksul 33,8 (2022: 21,8) miljonit eurot. Müügitulu teeniti põhiliselt sagedusmuundurseadmete süsteemide ning elektri- ja automaatika kilpide tootmisest merendus- ja laevandussektorile. Norra turg moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 11,3% (2022 IV kv: 17,8%).

Müügitulu muudele turgudele kasvas kvartalite võrdluses 5,8 miljoni euro võrra 11,0 miljoni euroni ning see tuli  valdavalt Saksamaa ja Hollandi arvelt. Aastate võrdluses kasvas müügitulu muudelt turgudelt 20,0 miljoni euro võrra 38,5 miljoni euroni. Enamus kasvust andis müük USA-sse, kus Ameerika Ühendriikide Teraskorporatsiooni Big River Steel’i tehasesse saadeti sagedusmuundurseadmeid ja MCC süsteeme. Muud turud moodustasid aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 21,6% (2022 IV kv: 10,3%).

Investeeringud

Harju Elekter investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 6,9 (2022: 15,2) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvara­­investeeringutesse 5,2 (2022: 1,8) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 1,4 (2022: 12,9) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,4 (2022: 0,5) miljonit eurot. Enamus aruandeperioodi investeeringutest suunati Allika Tööstuspargi­ Reimax Electronics OÜ-le renditava tootmishoone ehitusse, mis valmis aruandeaasta lõpus. Lisaks investeeriti teistesse kinnisvaraobjektidesse, tootmis­tehno­loogilisse põhivarasse ning tootmis- ja protsessijuhtimis­­süsteemidesse.

Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 29,2 (31.12.22: 23,7) miljonit eurot. Peamise osa 2023. aasta finantsvara ümberhindlusest andis OÜ Skeleton Technologies Group investeeringu osaluse hinnanguline õiglase väärtuse muutus 5,4 miljoni euro võrra 27,2 miljoni euroni. Noteeritud väärtpaberite õiglane väärtus kasvas aruandeaasta jooksul 0,1 miljoni euro võrra, aasta varem vähenes 0,7 miljoni euro võrra. Soetusi ja müüke aruandeaasta jooksul ei toimunud.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 4,97 euro tasemel. AS-il Harju Elekter Group oli 31.12.2023 seisuga 11 164 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul vähenes aktsionäride arv 105 võrra ning kogu aasta jooksul kasvas 580 võrra.

Ettepanek dividendideks

Kooskõlastatult nõukoguga teeb juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 0,13 eurot aktsia kohta, kokku 2,4 miljonit eurot, mis moodustab 2023. aasta puhaskasumist 47%.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE  
Auditeerimata
EUR ‘000 31.12.2023 31.12.2022
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 1 381 9 152
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 38 837 31 612
Ettemaksed 1 071 1 126
Varud 36 834 37 068
Käibevara kokku 78 123 78 958
Põhivara
Edasilükkunud tulumaksu vara 731 1 008
Pikaajalised finantsinvesteeringud 29 244 23 731
Kinnisvarainvesteeringud 28 856 24 756
Materiaalne põhivara 34 067 35 740
Immateriaalne põhivara 7 354 7 244
Põhivara kokku 100 252 92 479
VARAD KOKKU 178 375 171 437
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Kohustused
Võlakohustused 19 387 24 385
Ostjate ettemaksed 18 870 16 827
Võlad tarnijatele ja muud võlad 28 159 24 502
Maksuvõlad 3 308 3 478
Lühiajalised eraldised 140 2 103
Lühiajalised kohustused kokku 64 864 71 295
Võlakohustused 23 481 20 732
Muud pikaajalised kohustused 32 0
Pikaajalised kohustused kokku 23 513 20 732
KOHUSTUSED KOKKU 88 377 92 027
Omakapital
Aktsiakapital 11 655 11 523
Ülekurss 3 306 2 509
Reservid 23 055 17 768
Jaotamata kasum 51 982 47 771
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 89 998 79 571
Mittekontrolliv osalus 0 -161
Omakapital kokku 89 998 79 410
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 178 375 171 437

 

 

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE        
Auditeerimata
EUR ‘000 IV KV IV KV 12 kuud 12 kuud
2023 2022 2023 2022
Müügitulu 50 737 49 978 209 014 175 293
Müüdud toodete ja teenuste kulud -46 519 -47 461 -185 426 -163 024
Brutokasum 4 218 2 517 23 588 12 269
Turustuskulud -1 260 -1 449 -5 320 -5 578
Üldhalduskulud -2 657 -3 037 -10 112 -11 194
Muud äritulud 495 2 314 308
Muud ärikulud -38 -96 -392 -351
Ärikasum (-kahjum) 758 -2 063 8 078 -4 546
Finantstulud 456 5 97 78
Finantskulud -624 -433 -2 103 -809
Kasum (-kahjum) enne maksustamist 590 -2 491 6 072 -5 277
Tulumaks -455 9 -912 -290
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 135 -2 482 5 160 -5 567
Puhaskasumi (-kahjum) jaotus
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 135 -2 520 5 160 -5 544
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist 0 38 0 -23
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta      
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,01 -0,14 0,28 -0,31
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,01 -0,14 0,28 -0,30

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE        
Auditeerimata
EUR ‘000 IV KV IV KV 12 kuud 12 kuud
2023 2022 2023 2022
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 135 -2 482 5 160 -5 567
Muu koondkasum (-kahjum)
Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse
   Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel -212 -47 -139 -208
Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse
   Realiseerunud kasum finantsvara müügist 0 0 0 320
   Finantsvara ümberhindluse netokasum/netokahjum (-) -3 266 20 5 516 -726
Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku -3 478 -27 5 377 -614
Perioodi koondkasum (-kahjum) kokku -3 343 -2 509 10 537 -6 181
Koondkasumi (-kahjum) jaotus:
    Emaettevõtte omanike osa koondkasumist -3 343 -2 547 10 537 -6 158
    Mitte-kontrolliv osa koondkasumist 0 38 0 -23

Vahearuanne IV kv 2023

Priit Treial
Finantsjuht ja juhatuse liige
Tel 674 7400