Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2024

24.04.2024 Aruanded Börsiuudised

Juhatuse kommentaar

Harju Elektri 2024. aasta algas tagasihoidlikumate tulemustega kui aasta varem. Pikemas võrdluses on siiski tegemist tugeva I kvartaliga. Vaatamata meie püüdlustest hooajalisust minimeerida, kujunevad I ja IV kvartali tulemused tavaliselt nõrgemateks II ja III kvartali omadest. Ka käesoleval aastal algas märkimisväärne tootmismahtude kasv alles märtsis ning jätkub tellimuste kohaselt vähemalt sügise lõpuni.

Suurima panuse finantstulemustesse andis Leedu ning mõningal määral ka Eesti tootmine. Soome tootmisüksuses on ees mitmed tegevused kasumlikkuse taastamiseks ning pikalt aega võtnud Rootsi üksuse kasumisse jõudmise suhtes võime olla järjest optimistlikumad. Olulist majanduslikku mõju avaldasid Eesti ja Soome müügitulemustele Soome riikliku energiavõrgu regulatsioonide muudatused jaotusvõrkudele, mille tõttu on vähendatud investeeringuid jooksvaks ja tulevateks aastateks.

Käesoleva aasta 11. märtsist hakkas kehtima Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mis keelustab 2026. aastast fluoritud kasvuhoonegaaside (SF6) kasutamise elektriseadmetes. Suure tõenäosusega tähendab see Harju Elektri jaoks mitmete sõlmitud elektrivõrkude lepingute muutmist või nende ülesütlemist 2025. aasta jooksul. Kuna seadmetootjad alles käivitavad SF6 vabade seadmete tootmist, võib turul tekkida defitsiitne olukord, mis mõjutab nii seadmete kättesaadavust kui ka hindade järsku kasvu. See tingib omakorda kompleksalajaamade tellimuste mahu olulise kõikumise enne ja pärast nimetatud seadmete kasutusele võtmise tähtaega.

Tänaseks on lõpule viidud 2022. aasta teises pooles alustatud restruktureerimine, mis muutis kontserni ja tütarettevõtete juhtimist, teravdas fookust põhitegevusaladele ja nägi ette muid olulisi samme, et olla valmis uue strateegilise arengukava elluviimiseks. Ilma kasvuta ei ole arengut, mistõttu jätkame võimaluste otsimist kasumliku kasvu jätkamiseks nii olemasolevates kui ka uutes asukohtades.

Müügitulu ja finantstulemused

Kontserni müügitulu esimeses kvartalis oli 46,8 miljonit eurot, mis on 3,3% rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Elektriseadmete müük näitas stabiilset kasvu ja olulist panust ettevõtte tuludesse, teenides kokkuvõtvalt 42,2 miljonit eurot ning moodustades 90,3% kogu kvartali müügitulust. Elektriseadmete müügist olulisema osa moodustasid alajaamade, madalpinge jaotusseadmete, tehniliste hoonete ja allhanketeenuse pakkumine.

EUR ’000   3 kuud 3 kuud Muutus
    2024 2023  
Müügitulu 46 775 45 269 3,3%
Brutokasum 4 836 5 386 -10,2%
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 1 941 2 382 -18,5%
Ärikasum  (EBIT) 976 1 309 -25,4%
Perioodi puhaskasum 361 749 -51,8%
Puhaskasum  aktsia kohta (eurot) 0,02 0,04 -50,0%

Müügitulu kasvas, kuid kasumlikus vähenes võrreldes aasta varasemaga. Kolme kuu brutokasum oli 4,8 (2023 I kv: 5,4) miljonit eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 10,3% (2023 I kv: 11,9%). Ärikasum (EBIT) oli 1,0 (2023 I kv: 1,3) miljonit eurot ja ärirentaablus 2,1% (2023 I kv: 2,9%). Puhaskasum esimeses kvartalis oli 0,4 (2023 I kv: 0,7) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli esimeses kvartalis 0,02 (2023 I kv: 0,04) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni aruandekvartali müügitulust 94,9%. Tootmissegmendi müügitulu kasvas kvartalite võrdluses 4,2%, olles 44,4 miljonit eurot.

Kontserni suurimad sihtturud, Eesti, Soome, Rootsi ja Norra, moodustasid 80,6% kogu müügitulust esimeses kvartalis, mis on oluline tõus võrreldes eelmise aastaga (2023 I kv: 75,3%).

Eesti ja Soome turud olid võrreldes aasta varasemaga tagasihoidlikumad. Aruandekvartalis teeniti Eestist 4,5 (2023 I kv: 5,0) miljonit eurot, moodustades konsolideeritud müügitulust 9,6% (2023 I kv: 10,9%). Alajaamade ja kaablijaotuskappide müük elektrijaotussektori klientidele vähenes, kuid samal ajal suurenes renditulu kinnisvaraobjektidelt. Soome turult teeniti  17,0 miljonit eurot, mis on 8,9% vähem kui aasta varem. Valdava osa müügitulude langusest tulenes elektriseadmete müügi ja elektritööde mahu vähenemisest. Tagasihoidlikuks jäi alajaamade müük elektrijaotussektori klientidele ja elektriautolaadijate müük.

Märkimisväärne kasv toimus Norra turul, kus müügitulu kasvas kahekordselt 9,3 miljoni euroni, peamiselt madalpingeseadmete müügist laevandussektori klientidele. Norra turg moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 19,9%. Rootsi müügitulu kasvas samuti veidi, ulatudes 6,9 (2023 I kv: 6,5) miljoni euroni, näidates stabiilset arengut turusegmendis.

Investeeringud

Harju Elekter investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 0,7 (2023 I kv: 0,6) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvara­­investeeringutesse 0,4 (2023 I kv: 0,3) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 0,1 (2023 I kv: 0,3) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,2 (2023 I kv: 0,1) miljonit eurot. Investeeringud hõlmasid suuremahulisi ruumide renoveerimis- ja rekonstrueerimistöid Keila tööstuspargis, mis on suunatud pikaajalise rentniku, Prysmian Group Baltics, vajadustele. Lisaks soetati tootmis-tehnoloogilisi põhivarasid ning arendati tootmis- ja protsessijuhtimissüsteeme.

Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 29,3 (31.12.23: 29,2) miljonit eurot.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 4,79 euro tasemel. AS-il Harju Elekter Group oli 31.03.2024 seisuga 11 103 aktsionäri.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE  
Auditeerimata
EUR ‘000 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 1 444 1 381 1 028
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 49 050 38 837 37 627
Ettemaksed 1 400 1 071 1 945
Varud 35 900 36 834 44 704
Käibevara kokku 87 794 78 123 85 304
Põhivara
Edasilükkunud tulumaksu vara 868 731 1 002
Pikaajalised finantsinvesteeringud 29 313 29 244 23 767
Kinnisvarainvesteeringud 28 922 28 856 24 766
Materiaalne põhivara 33 549 34 067 35 042
Immateriaalne põhivara 7 440 7 354 7 284
Põhivara kokku 100 092 100 252 91 861
VARAD KOKKU 187 886 178 375 177 165
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Kohustused
Võlakohustused 22 576 19 387 18 366
Ostjate ettemaksed 20 946 18 870 21 310
Võlad tarnijatele ja muud võlad 27 432 23 159 31 888
Maksuvõlad 2 978 3 308 3 033
Lühiajalised eraldised 150 140 1 950
Lühiajalised kohustused kokku 74 082 64 864 76 547
Võlakohustused 23 207 23 481 20 412
Muud pikaajalised kohustused 32 32 0
Pikaajalised kohustused kokku 23 239 23 513 20 412
KOHUSTUSED KOKKU 97 321 88 377 96 959
Omakapital
Aktsiakapital 11 655 11 655 11 523
Ülekurss 3 306 3 306 2 509
Reservid 23 261 23 055 17 815
Jaotamata kasum 52 343 51 982 48 552
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 90 565 89 998 80 399
Mittekontrolliv osalus 0 0 -193
Omakapital kokku 90 565 89 998 80 206
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 187 886 178 375 177 165

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE    
Auditeerimata
EUR ‘000 3 kuud 3 kuud
2024 2023
Müügitulu 46 775 45 269
Müüdud toodete ja teenuste kulud -41 939 -39 883
Brutokasum 4 836 5 386
Turustuskulud -1 195 -1 356
Üldhalduskulud -2 517 -2 580
Muud äritulud 19 18
Muud ärikulud -167 -159
Ärikasum 976 1 309
Finantstulud 92 75
Finantskulud -590 -549
Kasum enne maksustamist 478 835
Tulumaks -117 -86
Perioodi puhaskasum 361 749
Puhaskasumi  jaotus
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 361 781
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist 0 -32
Puhaskasum aktsia kohta    
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 0,04
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 0,04

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE    
Auditeerimata
EUR ‘000 3 kuud 3 kuud
2024 2023
Perioodi puhaskasum 361 749
Muu koondkasum
Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse
   Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel 106 -41
Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse
   Realiseerunud kasum finantsvara müügist 0 0
   Finantsvara ümberhindluse netokasum 70 36
Perioodi muu koondkasum kokku 176 -5
Perioodi koondkasum kokku 537 744
Koondkasumi jaotus:
    Emaettevõtte omanike osa koondkasumist 537 776
    Mitte-kontrolliv osa koondkasumist 0 -32

Vahearuanne I kv 2024

Priit Treial
Finantsjuht ja juhatuse liige
Tel 674 7400