Aktsiaseltsi Harju Elekter Group aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud

02.04.2024 Börsiuudised Üldkoosolek

Aktsiaseltsi Harju Elekter Group (registrikood 10029524, aadress Paldiski mnt 31/2,Keila) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 26. aprillil 2024 kell 14.00 Swissôtel’is Tallinn (aadress Tornimäe 3, Tallinn).

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 26.04.2024 kell 13.00. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, so 19.04.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosoleku päevakorras olevaid otsuste eelnõusid on võimalik hääletada ka enne üldkoosolekut e-posti või posti teel. Täpsem teave enne üldkoosolekut hääletamise kohta on toodud käesoleva teate osas „Korralduslikud küsimused“ ning AS-i Harju Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com.

Aktsiaseltsi Harju Elekter Group nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:

  1. AS-i Harju Elekter Group 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS-i Harju Elekter Group juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2023 on 178,4 miljonit eurot, müügitulu 209,0 miljonit eurot, ärikasum 8,1 miljonit eurot ning puhaskasum 5,2 miljonit eurot.

  1. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter Group 2023. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 46 822 252 eurot
2023. a kasum 5 159 811 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2023 51 982 063 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks (0,13 eurot aktsia kohta*) 2 404 840 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 49 577 223 eurot

 

*Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 21.05.2024 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 20.05.2024, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest.

  1. Audiitori nimetamine

Nimetada AS-i Harju Elekter Group 2024.- 2025. a majandusaasta audiitoriks Pricewaterhouse Coopers AS (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasustamine vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

 

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 11.04.2024.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 23.04.2024. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293¹ lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS-i Harju Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub.

AS-i Harju Elekter Group korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumijaotamise ettepaneku, nõukogu aruande ja päevakorrapunktide otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda AS-i Harju Elekter Group koduleheküljel www.harjuelekter.com või Keilas, Paldiski mnt 31/2 (3. korrus). Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@harjuelekter.com. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avaldatakse AS-i Harju Elekter Group koduleheküljel internetis.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 23.04.2024 ASi Harju Elekter Group kontoris Paldiski mnt 31/2 (3. korrus) Keilas. Volikirja blanketid, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadavad AS-i Harju Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com.

Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis on kättesaadav AS-i Harju Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com ning üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com hiljemalt 25.04.2024 kell 11.00.

Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata postiga hiljemalt 25.04.2024 kell 11.00 aadressil AS Harju Elekter Group, Paldiski mnt 31/2, Keila 76606.

Arvesse ei võeta hääletussedeleid, mis laekuvad pärast eelnimetatud tähtaega. Juhul, kui aktsionär edastab mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks  hääletussedel, mille digitaalse allkirja ajatempel või postitamise ajamärk on hiliseim. Kõik varasemad hääletussedelid loetakse kehtetuks.

Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut hääletamise kord on toodud aktsionäri teabe dokumendis, mis on kättesaadav nii AS-i Harju Elekter Group kodulehel www.harjuelekter.com kui ka üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimiseks esitada füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Harju Elekter Group võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Küsimusi üldkoosoleku, sh hääletamise kohta saab esitada e-posti aadressil: yldkoosolek@harjuelekter.com.

Teva aktsionärile enne üldkoosolekut hääletamise kohta

Hääletussedel

Volikiri

Volikirja tagasivõtmise blankett

Nõukogu aruanne 2023

Aastaaruanne 2023

 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
+372 6747400