Põhikiri

Põhikiri

I Üldsätted

1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi AS) ärinimi on aktsiaselts Harju Elekter Group (lühendatult AS Harju Elekter Group).
1.2 ASi asukohaks on Eesti Vabariik, Harju maakond, Keila linn.
1.3 ASi majandusaasta algab 1. jaanuarist ja lõpeb 31. detsembril.
1.4 AS koos oma tütarühingutega moodustab kontserni.
1.5 AS on asutatud määramata tähtajaks.

II Tegevusala

2.1 ASi tegevusalad on:
2.1.1 elektrijuhtimiskilpide, -paneelide, -pultide, -alajaamade ja jaotuskappide tootmine;
2.1.2 tehnoloogiliste ja tootmisprotsesside juhtimisseadmete tootmine;
2.1.3 juhtmeköidiste, ühenduskaablite, sh fiiberoptiliste, ja muude elektriliste seadmete ja komponentide
tootmine;
2.1.4 telekommunikatsiooniseadmete ja nende osade tootmine;
2.1.5 metallide mehaaniline töötlemine ja metallpindade viimistlemine;
2.1.6 lõikeriistade, tööriistade ja rauakaupade tootmine;
2.1.7 muude klassifitseerimata metalltoodete tootmine;
2.1.8 majapidamiskaupade, s.h. elektritarvete hulgi- ja jaekaubandus;
2.1.9 autotransport, s.h. reisijate vedu ja liiklusvahendite rent;
2.1.10 kinnisvaratehingud, kinnisvarade haldamine, rentimine;
2.1.11 äri- ja juhtimiskonsultatsioonid, valdusfirmana äriühingute (tütarettevõtjate) juhtimine, osalemine
sidusettevõtete juhtimises.
2.2 ASil on õigus vabalt valida oma tegevusalasid ning AS võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis ei ole
seadusega keelatud.

III Aktsiakapital, aktsiad ja reservkapital

3.1 ASi minimaalne aktsiakapitali suurus on 5 000 000 (viis miljonit ) eurot ja maksimaalne aktsiakapitali suurus
on 20 000 000 (kakskümmend miljonit) eurot.
3.2 ASi nimiväärtuseta aktsiate miinimumarv on 8 000 000 ja maksimumarv on 32 000 000. Iga aktsia annab
aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. ASil on ainult nimelisted aktsiad. Aktsiad on ainult ühte liiki ja annavad
aktsiate omanikele ühesugused õigused.
3.3 Sissemaksed aktsiakapitali võivad olla ainult rahalised.
3.4 Aktsiat võib pantida või koormata kasutusvaldusega.
3.5 Aktsiat võib vabalt võõrandada.
3.6 AS võib üldkoosoleku otsusel lasta välja vahetusvõlakirju.
3.7 AS moodustab reservkapitali, mille suuruseks on vähemalt 1/10 aktsiakapitalist. Kuni nimetatud suuruse
saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

IV Aktsionäride üldkoosolek

4.1 Aktsionäride üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek) viiakse läbi juhatuse poolt nõukoguga kooskõlastatult
määratud ajal ja kohas. Üldkoosoleku päevakorra määrab nõukogu.
4.2 Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud korras.
4.3 Korralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele vähemalt kolm nädalat ette. Üldkoosoleku
toimumise teade avaldatakse mitte vähem kui kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist vähemalt ühes
üleriigilise levikuga päevalehes.
4.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole ASi aktsiatega esindatud häältest. Kui
üldkoosolekul ei ole esindatud piisav kogus hääli, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui
7 päeva pärast kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid,
sõltumata koosolekul esindatud häältest.
4.5 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui
seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti.
4.6 Põhikirja muutmise ja uue kinnitamise, aktsiakapitali suuruse muutmise, nõukogu liikme tagasikutsumise ja
ASi tegevuse lõpetamise, jagunemise, ühinemise ja ümberkujundamise otsused on vastu võetud, kui selle
poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.
4.7 Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada
elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel, kui see on sätestatud
üldkoosoleku kokkukutsumise teates. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Üldkoosoleku
kokkukutsumise teates sätestatakse, kas elektrooniline hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda
juhatuse poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse
üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui
seaduses ei ole sätestatud teisiti.

V Nõukogu

5.1 Nõukogu planeerib ASi tegevust, korraldab ASi juhtimist ja teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle.
Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.
5.2 Nõukogul on 3 (kolm) kuni 7 (seitse ) liiget. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek 5 (viieks) aastaks. Nõukogu
liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe ja vajadusel aseesimehe.
5.3 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Otsus loetakse
vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole kohalviibivatest liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on
otsustav nõukogu esimehe hääl.
5.4 Nõukogu nõusolek on vajalik ASi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse
raamest, sealhulgas:
5.4.1 osaluse omandamine või võõrandamine teistes ühingutes;
5.4.2 ASi tütarettevõtja asutamise, lõpetamise otsustamine, tütarettevõtja ja sidusettevõtte nõukogusse
ASi esindaja määramine;
5.4.3 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
5.4.4 välisriigi filiaali asutamine ja sulgemine;
5.4.5 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine. Nõukogu
nõusolek ei ole vajalik kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga;
5.4.6 põhivahendite omandamine või võõrandamine väljaspool kinnitatud aastaeelarvet ja investeeringute
eelarvet;
5.4.7 investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
5.4.8 laenude või võlakohustuste võtmine, mis ületavad eelarves selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
5.4.9 laenude andmine ja võlakohustuste (sh garantiid ja käendused, mis ületavad 500 000 euro suurust
summat) tagamine, kui need väljuvad AS-i igapäevase majandustegevuse raamest;
5.4.10 nõukogu poolt moodustatavate organite liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende töökorra
kehtestamine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
5.5 Nõukogu võib laiendada või piirata oma otsusega tehingute loetelu, mille tegemiseks vajab juhatus nõukogu
nõusolekut.
5.6 Nõukogu pädevuses on otsustada ASi juhatuse liikmete tasustamine, samuti kooskõlastada ASi töötajatele
palga ja lisatasude maksmise põhimõtted.
5.7 Nõukogu kinnitab ASi aastaeelarve ja investeeringute eelarve, mille alusel juhatus teostab ASi
majandustegevuse juhtimist.
5.8 Nõukogul on õigus otsustada ka muid küsimusi, mille otsustamine ei kuulu vastavalt seadusele või
käesolevale põhikirjale juhatuse või üldkoosoleku pädevusse.
5.9 Nõukogul on õigus alates põhikirja käesoleva redaktsiooni kehtima hakkamisest kuni 3 (kolme) aasta jooksul
suurendada aktsiakapitali rahaliste sissemaksete tegemisega. Nõukogu ei või aktsiakapitali suurendada
rohkem kui 1/10 aktsiakapitalist, mis oli registreeritud põhikirja redaktsiooni jõustumise ajal.
5.10 Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide ASi dokumentidega, samuti kontrollida
raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, ASi tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku
otsustele.
5.11 Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees või nõukogu esimehe poolt volitatud nõukogu liige.
5.12 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Nõukogu koosolek
protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed, koosoleku juhataja ja
protokollija.

VI Juhatus

6.1 Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ASi ning korraldab selle tegevust ja raamatupidamist.
6.2 Juhatusel on 1 (üks) kuni 5 (viis) liiget. Nõukogu valib ASi juhatuse esimehe ja tema ettepanekul juhatuse
liikmed kolmeks aastaks.
6.3 Nõukogu esimees sõlmib ASi nimel juhatuse esimehe ja liikmetega ametilepingud vastavalt nõukogu
otsusele.
6.4 Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu otsustest. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult
kõige otstarbekamal viisil.
6.5 Juhatus koostab ja esitab nõukogule kinnitamiseks käesoleva põhikirja punktis 5.7. nimetatud eelarved.
6.6 Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandus- ja eelarvelise tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult
nõukogu nõusolekul.
6.7 ASi juhatuse liikmetel on keelatud osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja seltsi vahelise tehingu
tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist seltsi ja juriidilise isiku vahel,
milles sellisel juhatuse liikmel või tema lähikondsel on oluline osalus.

VII Nõukogu ja juhatuse vastutus

7.1 Nõukogu ja juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ning oma kohustuste
täitmata jätmise eest vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele

VIII Esindusõigus

8.1 ASi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

IX Majandustegevuse aruanded

9.1 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord kolme kuu jooksul ülevaate ASi majandustegevusest ja
majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt ASi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja
muudest ASi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
9.2 Pärast majandusaasta lõppu esitab juhatus raamatupidamise aastaaruande tegevusaruande ja kasumi
jaotamise ettepaneku koos audiitori järeldusotsusega nõukogule läbivaatamiseks ja üldkoosolekule
kinnitamiseks.
9.3 Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse
üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab heaks juhatuse poolt koostatud aruande ning
kuidas nõukogu on ASi tegevust korraldanud ja juhtinud.

X Audiitor ja erikontroll

10.1 Audiitorid nimetab üldkoosolek, kes määrab ka audiitorite arvu ja tasustamise korra. Audiitori võib nimetada
tähtajaks või teatud ülesande täitmiseks.
10.2 ASi juhtimise ja varalise seisundiga seotud erikontrolli korraldamise, selle läbiviijad ja nende tasumise korra
otsustab üldkoosolek, kui seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10
aktsiakapitalist.
10.3 Erikontrolli tulemuste aruande esitavad läbiviijad üldkoosolekule.

XI Kasumi jaotamine

11.1 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu üldkoosolek ja selles näidatakse:
11.1.1 puhaskasumi suurus;
11.1.2 eraldised reservkapitali;
11.1.3 eraldised teistesse reservidesse;
11.1.4 aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus;
11.1.5 kasumi kasutamine muuks otstarbeks.
11.2 Nõukogul on õigus teha muudatusi kasumi jaotamise ettepanekus enne selle esitamist üldkoosolekule.
11.3 Aktsionärile makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate arvestuslikule väärtusele. .
11.4 Dividendi võib maksta kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendi maksmise kord nähakse ette
üldkoosoleku otsusega.
11.5 Nõukoguga kooskõlastatud ettepaneku dividendi maksmiseks esitab juhatus. Dividendi suuruse kinnitab
üldkoosolek.
11.6 Juhatusel on õigus katkestada dividendide maksmise teadete saatmine aktsionärile, kelle arvele ei ole
võimalik dividende üle kanda, kui maksete tegemine on osutunud võimatuks kahel järjestikusel aastal.

XII Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja likvideerimine

12.1 ASi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine või likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
12.2 ASi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.

XIII Lõppsätted

13.1 AS juhindub käesolevas põhikirjas sätestamata küsimustes Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja
õigusaktidest.
Käesoleva põhikirja redaktsioon on kinnitatud ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku otsusega 28. aprillil
2023. a.

Tiit Atso
Juhatuse esimees

ASi Harju Elekter Group põhikiri (pdf)