Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2019

02.05.2019 Börsiuudised Aruanded

Juhatuse kommentaar
ASi Harju Elekter esimese kvartali konsolideeritud müügitulu kasvas 29,3 miljoni euroni, ärikasumit teeniti 0,3 miljonit eurot. Madalat kasumlikkust mõjutas tootmise sisendhindade ja töötasude tõus ning Soome elektrivõrkude eeldatust madalam tellimusmaht. Tavapäraselt avaldab esimeses kvartalis teatud mõju ka sesoonsus.

muutus %

   jaanuar – märts

aasta

(tuhat eurot)

2019

2018

2018

Müügitulu

12,7%

29 283

25 986

120 804

Brutokasum

13,3%

3 788

3 344

15 976

Ärikasum enne kulumit (EBITDA)

37,5%

1 167

849

5 001

Ärikasum (EBIT)

33,0%

307

231

2 413

Perioodi puhaskasum

61,7%

165

102

1 514

 sh emaettevõtte omanike osa

37,2%

182

133

1 546

Müügitulu ja kasum
Kontsern toodab ja müüb elektrijaotus-, juht- ja jõuautomaatikaseadmeid ning mitmesuguseid metalltooteid. Lisaks sellele teenitakse müügitulu ka kinnisvarainvesteeringute rendilt ning laevaehitussektori elektritöödelt. Kontserni müügitulu oli aruandekvartalis 29,3 (2018 I kv: 26,0) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 12,7%. Elektriseadmete müük kasvas esimeses kvartalis 5,7 miljoni euro võrra 25,6 miljoni euroni, mis oli ka aruandekvartali müügitulu tõusu peamiseks põhjuseks.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 3,8 (2018 I kv: 3,3) miljonit eurot, brutokasumi marginaal jäi võrreldava perioodi suhtes samale tasemele ehk 12,9%. Esimese kvartali konsolideeritud ärikasum (EBIT) oli 0,3 (2018 I kv: 0,2) miljonit eurot. Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 0,2 (2018 I kv: 0,1) miljonit eurot, millest Emaettevõtte omanike osa moodustas 0,2 (2018 I kv: 0,1) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli esimeses kvartalis 0,01 (2018 I kv: 0,01) eurot.

Turud
Müük Eesti turule kasvas esimeses kvatalis 24,7% 3,5 miljoni euroni ja moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 12,0% (2018 I kv: 10,9%). Konkurents koduturul on tihe ning hangete kättesaamine raske. Siinse turuosa kasvatamiseks panustavad Eesti ettevõtted osalemistele riigihangetes, aga ka rendipindade pakkumisele äriklientidele.

Kontserni suurimale turule Soome müüdi aruandekvartalis 55,1% Kontserni toodetest ja teenustest (2018 I kv: 69,1%). Kvartalite võrdluses kahanes müük Soome turule 1,8 miljoni euro võrra 16,1 miljoni euroni. Müügitulu langust mõjutas enim Soome elektri- ja võrguehitusprojektide lükkumine aasta teise poolde,  nihutades osa aasta algusesse planeeritud töid edasi teise ja kolmandasse kvartalisse.

Enim suurenes müük Rootsi turule, mis kasvas esimeses kvartalis võrreldava perioodi suhtes 1,7 miljonit eurot 3,7 miljoni euroni. Rootsi turu osakaal konsolideeritud müügitulust tõusis aruandekvartalis 12,7%ni (2018 I kv: 7,7%). Kasvu tagasid nii 2018. aastal soetatud Rootsi tütarettevõtete müügitulude lisandumine kui ka teiste tütarettevõtete eesmärgipärane töö Rootsi suunal. Eeldame Rootsi müügimahtude suurenemist ka järgnevatel kvartalitel, millele viitab nii Rootsi suurima jaotusvõrguettevõtte E.ON Energidistribution AB tellimuste jätkuv kasvutrend kui ka mitmed uued suurprojektid, mille tellimused algavad teisest kvartalist. Mai alguses osalevad Kontserni tütarettevõtted ühise stendiga Skandinaavia suurimal elektriala messil Elfack, Göteborgis.

Müük Norra turule kahekordistus aruandekvartalite võrdluses ja jõudis 4 miljoni euroni, mis moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 13,7% (2018 I kv: 8,0%). Jätkuvad tarned Hollandi turule, kus juba kolmandat kvartalit järjest on õnnestunud säilitada stabiilne müügitulu. Hollandi turg moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 5,4%.

Tegevussegmendid
Tootmise segmendi müügitulu kasvas aruandekvartalis 5,0 miljonit eurot 25,6 miljoni euroni, moodustades aruandekvartalis 87,3% (2018 I kv: 79,2%) konsolideeritud müügituludest. Tootmissegmendi müügitulust annab peamise osa (99%) elektriseadmete müük. Kinnisvara segmendi müügitulu kasvas aruandekvartalis 0,2 miljonit eurot 0,9 miljoni euroni, jäädes eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes samale tasemele. Renditulu teenitakse uutelt rendipindadelt Allika tööstuspargis ning Keila ja Haapsalu tööstusparkide rentnikelt. Muu segmenteerimata tegevuste müügitulu on kvartalite võrdluses kahanenud 1,9 miljoni euro võrra 2,8 miljoni euroni ning see on peamiselt seotud elektritööde mahtude vähenemisega Soome laevaehituse sektoris.

Kulud
Aruandekvartali äritegevuse kulud olid kokku 28,9 (2018 I kv: 25,7) miljonit eurot. Kvartalite võrdluses kasvasid äritegevuse kulud 12,3% ehk 3,2 miljonit eurot, millest põhiosa moodustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine 2,9 miljonit eurot. Müüdud toodete kulud suurenesid samas kasvutempos müügituluga, jättes brutokasumi marginaali võrreldava perioodi näitajaga samale tasemele (12,9%). Kontserni turustuskulud olid aruandekvartalis 1,2 miljonit eurot ning turustuskulude määr müügitulust vähenes kvartalite võrdluses 0,4 protsendipunkti võrra 4,1%le. Üldhaldus­kulude osakaal aruandekvartali müügitulust moodustas 7,5% (2018 I kv: 7,4%).

Kohaliku tööjõu nõudlus ja sellega kasvav palgasurve, aga ka töötajate osakaalu suurenemine Soomes ja Rootsis, kus palgatase on oluliselt kõrgem kui teistes Kontserni ettevõtetes, on kasvatanud aruandeperioodi tööjõukulusid. Tööjõukulud suurenesid kvartalite võrdluses 12,9% 6,4 miljoni euroni. Tööjõukulude määr moodustas aruandekvartali müügitulust 21,8% (2018 I kv: 21,7%).

Personal
Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 744 inimest, mis oli 45 töötajat enam kui aasta tagasi. 2019. aasta esimeses kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 733 inimest, mis oli keskmiselt 54 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 5,1 (2018 I kv: 4,4) miljonit eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 2 368 eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 10,3%. Palgakulu mõjutas uute töötajate värbamine Rootsis kuid ka Leedu Vabariigi otsus osa sotsiaalmaksust arvestada töötaja brutopalgana. Viimane muudatus ei avaldanud olulist mõju Kontserni tööjõukuludele.

Investeeringud
Aruandekvartalis jõudsid lõpule mitmed Kontserni jaoks olulised arendused, sh Leedu tütarettevõtte RIFAS UAB tootmishoone laienduse esimese etapi valmimine ja tootmise alustamine uutes hallides ning Eesti tütarettevõtte Energo Veritas OÜ uue esinduskaupluse ja kesklao avamine aadressil Tuisu 19 Tallinnas. Kokku investeeris Kontsern aruandekvartalis põhivarasse 1,9 miljonit eurot, sh kinnisvarainvesteeringutesse 0,1 miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 1,7 miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,1 miljonit eurot. Investeeringutest valdav osa, 1,4 miljonit eurot, paigutati Leedu tütarettevõtte tootmishoone laiendusse. Võrreldaval perioodil soetati põhivara kokku 2,3 miljoni euro väärtuses, millest 1,0 miljonit eurot soetati äriühenduste kaudu.

Sündmused

  • Leedu tütarettevõte RIFAS UAB tootmishoone laiendustööd Panevežyses on lõpusirgel ning uusi tootmispindasid võetakse etapi kaupa kasutusele. Tööd lõppevad teises kvartalis, mille järel  on tütarettevõttel senise 3 500 masemel 9 000 m2 kontori- ja tootmispindasid. Investeeringud tootmishoone laiendusse ja tehnoloogia uuendamisse võimaldavad oluliselt lisada tootmisvõimsust tarnete tagamiseks tütarettevõtte klientidele laevaehituses ja tööstuse segmendis. Investeeringute kogumaht on 3,5 miljonit eurot. Täiendavalt soetati esimeses kvartalis olemasolevate kinnistutega piirnev 1,9 ha maad, et tagada võimalus uuteks laiendusteks tulevikus.
  • Tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika sai jaanuaris tellimuse 54 eriotstarbelise komplektalajaama tarnimiseks Konecranesile aastase perioodi jooksul. Tarned on suunatud Araabia Ühendemiraatidesse.
  • Tütarettevõte Energo Veritas OÜ avas 1. aprillil uue müügiesinduse ja kesklao Tallinnas, Tuisu 19. Hea asukoht ja suuremad ruumid loovad paremad võimalused klientide teenindamiseks ja kauba operatiivseks väljastamiseks. Oluliselt laieneb ka tootesortiment elektri- ja nõrkvoolumaterjalide, telekomi- ja elektrivõrgu ehituse ja valgustuse valdkonnas ning suureneb toodete müügi võimekus Eestis.
  • Seoses Harju Elekter kontserni tegevuse restruktureerimisega Soomes ning Satmatic Oy ja Finnkumu Oy koondamisega ühise juhtimise alla määras Kontsern Satmatic Oy ja Finnkumu Oy uueks tegevjuhiks senise ASi Harju Elekter Elektrotehnika juhataja Jan Osa, kes alustas Satmatic Oys alates 1.04.2019 ja alustab Finnkumu Oys alates 1.07.2019. ASi Harju Elekter Elektrotehnika juhataja ametikohale nimetati alates 1.04.2019 senine müügiosakonna juhataja Indrek Ulmas.

Aktsia
Ettevõtte aktsia hind aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil sulgus 4,90 euro tasemel.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter I kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2019
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.03.19 31.12.18
Raha, pangakontod 4 168 3 142
Lühiajalised finantsinvesteeringud 0 0
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 24 355 22 218
Ettemaksed 1 654 1 173
Varud 21 752 17 468
KÄIBEVARA KOKKU 51 929 44 001
Edasilükkunud tulumaksu vara 97 98
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 10 026 9 587
Kinnisvarainvesteeringud 19 762 19 804
Materiaalne põhivara 20 620 17 403
Immateriaalne põhivara 7 245 7 260
PÕHIVARA KOKKU 57 750 54 152
VARAD KOKKU 109 679 98 153
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 9 022 6 470
Ostjate ettemaksed 1 324 1 740
Võlad tarnijatele ja muud võlad 21 416 14 911
Maksuvõlad 2 551 2 409
Lühiajalised eraldised 17 14
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 34 330 25 544
Võlakohustused 7 762 5 635
Muud pikaajalised kohustused 34 35
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 7 796 5 670
KOHUSTUSED KOKKU 42 126 31 214
Aktsiakapital 11 176 11 176
Ülekurss 804 804
Reservid 3 114 2 568
Jaotamata kasum 52 498 52 412
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 67 592 66 960
Mitte-kontrolliv osalus -39 -21
OMAKAPITAL KOKKU 67 553 66 939
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 109 679 98 153
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV1 2019 KV1 2018
Müügitulud 29 283 25 986
Müüdud toodete kulud -25 495 -22 642
Brutokasum 3 788 3 344
Turustuskulud -1 208 -1 161
Üldhalduskulud -2 183 -1 930
Muud äritulud 48 14
Muud ärikulud -138 -36
Ärikasum 307 231
Finantstulud 101 102
Finantskulud -43 -104
Kasum enne maksustamist 365 229
Tulumaks -200 -127
Perioodi puhaskasum, sh 165 102
   emaettevõtte omanike osa 182 133
   mitte-kontrolliv osa -17 -31
Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,01 0,01
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,01 0,01

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400