Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2021

23.02.2022 Aruanded Börsiuudised

Juhatuse kommentaar

Harju Elektri teisest poolaastast kasvama hakanud tellimused ja müügimahud, jätkasid tugevat kasvu ka neljandas kvartalis. Viimase kvartali müügimahud kasvasid aastataguse perioodiga võrreldes üle 7 miljoni ehk viiendiku võrra, mis aitas kokkuvõttes ületada nii 2020. aasta  müügitulu kui ka 150 miljoni euro piiri. Müügitulu 152 (2020: 147) miljonit eurot ületab eelmisel aastal saavutatud kontserni käiberekordi.

Hoolimata mahtude kasvust, jääb aastat tervikuna iseloomustama tooraine ja komponentide defitsiit, hinnarekordid ning vähene kättesaadavus, mis omakorda põhjustasid pidevaid ümberplaneerimisi tootmises ning klientide tellimuste hilinemisi. Kuigi neljandaks kvartaliks oli lehtmetalli defitsiit valdavalt leevenenud, siis polnud veel tunda toorainete hinnalangust ning koos mainitud ümberkorraldustega tootmises, ei õnnestunud jõuda rahuldava kasumlikkuseni.

2022. aasta eesmärgiks on jätkusuutliku kasumlikkuseni jõudmine, milleks annavad võimaluse tooraine hinnalanguse trend, komponentide saadavuse paranemine ja püsivad kliendisuhted. Ka müügiosakonna tulemuslik töö hinnaläbirääkimistel klientidega annab võimaluse olukorra parandamiseks. Takistusteks ja riskideks on jätkuv pandeemiaolukord, pinged suurriikide vahel ning kasvav konkurents oskustööjõu pärast, mis omakorda põhjustab tugeva palgasurve.

Müügitulu, kulud ja kasum

Kontserni neljanda kvartali müügitulu oli 43,6 (2020 IV kv: 35,2) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 23,6%. Müügitulu suurenes kõikides tegevusvaldkondades ning peamise osa kasvust andis elektri­seadmete müük, olles 35,6 (2020 IV kv: 30,2) miljonit eurot. Peamiseks põhjuseks on raamlepingute tellimuste mahu suurene­mine. Hoolimata tõsistest väljakutsetest, kasvas Harju Elektri 2021. aasta müügitulu võrreldava perioodi suhtes 4,2% ehk 152,8 (2020: 146,6) miljoni euroni, ületades eelnevad rekordilised müügimahud. Enim suurenes müügitulu laevaehitus­sektori elektritöödelt, olles kokkuvõttes 6,0 (2020: 4,2) miljonit eurot. Elektriseadmete müügitulu kasvas aastate võrdluses 1,5 miljoni võrra 126,7 miljoni euroni.

 EUR’000   IV kv IV kv +/- 12 kuud 12 kuud +/-
    2021 2020 kv/kv 2021 2020 12k/12k
Müügitulu 43 561 35 243 23,6% 152 757 146 614 4,2%
Brutokasum 4 703 5 585 -15,8% 17 880 21 209 -15,7%
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 1 939 2 400 -19,2% 7 221 10 340 -30,2%
Ärikasum (EBIT) 853 1 335 -36,1% 3 202 6 546 -51,1%
Perioodi puhaskasum 894 1 159 -22,9% 2 610 5 528 -52,8%
 sh emaettevõtte omanike osa 888 1 165 -23,8% 2 598 5 563 -53,3%
Puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,05 0,07 -23,8% 0,15 0,31 -53,3%

Aasta alguses alanud tooraine defitsiit, oluline hinnatõus nii materjalide kui teenuste osas ning kiirenev tööjõukulude kasv mõjutasid ka viimase kvartali kasumlikkust. Aruandekvartali brutokasum oli 4703 (2020 IV kv: 5585) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 10,8% (2020 IV kv: 15,8%). Ärikasum (EBIT) jäi alla võrreldava kvartali tulemusele, olles 853 (2020 IV kv: 1335) tuhat eurot, sh ärirentaablus vähenes 2,0%-le (2020 IV kv: 3,8%).  Aruandekvartali puhaskasum oli 894 (2020 IV kv: 1159) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 888 (2020 IV kv: 1165) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli neljandas kvartalis 0,05 (2020 IV kv: 0,07) eurot.

  1. aasta brutokasum oli 17 880 (2020: 21 209) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 11,7% (2020: 14,5%). Kaheteist kuuga teeniti ärikasumit (EBIT) 3202 (2020: 6546) tuhat eurot. Kontserni aruandeaasta puhaskasum 2610 (2020: 5528) tuhat eurot ning puhaskasum aktsia kohta oli 0,15 (2020: 0,31) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni müügitulust nii aruandekvartalis kui ka kaheteistkümne kuuga 87,4%. Tootmissegmendi müügitulu kasvas nii kvartalite kui aastate võrdluses vastavalt – 7,4 miljoni võrra 37,7 miljoni euroni ja 8,0 miljoni võrra 133,5 miljoni euroni. Tootmisettevõtete suurimad väljakutsed tulid projektides vajalike komponentide tarneraskustest. Mitmed suured tellimused olid ootel ning tootmistsükleid pidi jooksvalt ümber korraldama.

Müük Eesti turule jäi aruandekvartalite võrdluses samale tasemele, olles 6,5 miljonit eurot. Aastate võrdluses kasvas müügitulu 2,5 miljoni võrra 26,0 miljoni euroni, moodustades kontserni müügitulust 17,0% (2020: 16,0%). Kasv tuli komplektalajaamade tootmisest ja tarnimisest.

Kontserni müügitulu Soomes oli aruandekvartalis 17,9 miljonit eurot (2020 IV kv: 13,8). Viimase kvartali müügitulu kasvu mõjutasid aasta alguse tellimuste lükkumine teise poolaastasse, mille tingisid nii aasta alguse külm talv kui ka materjali defitsiidist tulenevad tarneraskused. Kokkuvõttes kasvas aastate võrdluses Soome turu müügitulu 2,2 miljoni võrra 70,9 miljoni euroni. Kontserni suurimale turule Soome müüdi aruandeaasta jooksul 46,4% (2020: 46,9%) kontserni toodetest ja teenustest.

Rootsi turult teenitud müügitulu nii aruandekvartalite kui ka aastate võrdluses kasvas, olles vastavalt 10,4 (2020 IV kv: 9,1) ja 27,6 (2020: 26,5) miljonit eurot. Aasta teises pooles jätkati hoogsamalt uue sõlmitud raamlepingu alajaamade tootmise ning tarnetega. Rootsi on kontserni turgudest teine suurim turg, moodustades kontserni aruandeaasta kui ka eelneva perioodi müügitulust 18,1%. Kontsern näeb Rootsis turupotentsiaali ning teeb investeeringuid äritegevuse laiendamiseks.

Müük Norra turule jätkas neljandas kvartalis taastumist. Aruandekvartalis müüdi Norra turule 4,2 (2020 IV kv: 2,8) miljoni euro väärtuses kontserni tooteid ja teenuseid. 2021. aastal teeniti Norra turult 13,2 miljonit eurot (2020: 16,7). Müügitulu langus on tingitud erakordselt suurtest tellimustest võrdlusperioodil, samuti laevandusektori tellimusmahtude taastu­mise aeglasest tempost. Norra turg moodustas aruandeaasta müügitulust 8,6% (2020: 11,4%).

Investeeringud

Harju Elekter investeeris 2021. aastal põhivarasse kokku 7,7 (2020: 8,1) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvara­investeeringutesse 1,3 (2020: 3,1) miljonit eurot, materiaal­sesse põhivarasse 5,7 (2020: 4,6) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,7 (2020: 0,3) miljonit eurot. Valdav osa aruandeperioodi investeerin­gutest, 2,5 miljonit eurot, suunati Leedu tütarettevõtte tootmis- ja büroohoone laien­dusse, mis valmis suvel. Investeeringu kogumaksumus oli 5,5 miljonit eurot. Lisaks alustati Allika Tööstuspargi tootmis- ja laoruumi­de kompleksi Laohotell III ehitusega, investeeriti tootmistehno­loogilisse põhivarasse ning päikeseelektrijaamadesse. Seoses Elektra elektrisõidukite laadijate tootmise laiendamisega Soomes soetati aruandekvartalis praeguse tootmise lähedusse Ulvilas 1140 m2 suurune lisatootmispind. Aruandekuupäeva seisuga oli kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus kokku 25,2 (31.12.20: 11,9) miljonit eurot. Finantsvara ümberhindlusest tekkinud netokasum oli aruandekvartalis 3,9 miljonit eurot ja aruandeaastal 12,3 miljonit eurot. Väärtpaberite osalisest müügist laekus aruandeaastal kokku 1,0 miljon eurot, sh realiseerunud kasum oli 0,3 miljon eurot.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 7,44 euro tasemel. AS Harju Elektril oli 31.12.2021 seisuga 9387 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 448 võrra.

Ettepanek dividendideks

Kooskõlastatult nõukoguga teeb juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 0,14 eurot aktsia kohta, kokku 2,5 miljonit eurot, mis moodustab 97% 2021. aasta puhaskasumist.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Auditeerimata
EUR’000 31.12.2021 31.12.2020
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 574 2 843
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 33 689 27 226
Ettemaksed 1 844 820
Varud 27 437 18 856
Käibevara kokku 63 544 49 745
Põhivara
Edasilükkunud tulumaksu vara 690 514
Pikaajalised finantsinvesteeringud 25 222 11 918
Kinnisvarainvesteeringud 23 903 23 605
Materiaalne põhivara 26 654 22 494
Immateriaalne põhivara 7 544 7 199
Põhivara kokku 84 013 65 730
VARAD KOKKU 147 557 115 475
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Kohustused
Võlakohustused 16 912 12 056
Ostjate ettemaksed 4 659 4 182
Võlad tarnijatele ja muud võlad 24 490 15 837
Maksuvõlad 3 156 2 871
Lühiajalised eraldised 35 34
Lühiajalised kohustused kokku 49 252 34 980
Võlakohustused 11 426 7 032
Muud pikaajalised kohustused 33 66
Pikaajalised kohustused kokku 11 459 7 098
KOHUSTUSED KOKKU 60 711 42 078
Omakapital
Aktsiakapital 11 352 11 176
Ülekurss 1 601 804
Reservid 18 716 6 709
Jaotamata kasum 55 315 54 858
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 86 984 73 547
Mittekontrolliv osalus -138 -150
Omakapital kokku 86 846 73 397
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 147 557 115 475

 

 

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
Auditeerimata
EUR’000 IV kv IV kv 12 kuud 12 kuud
2021 2020 2021 2020
Müügitulu 43 561 35 243 152 757 146 614
Müüdud toodete ja teenuste kulud -38 858 -29 658 -134 877 -125 405
Brutokasum 4 703 5 585 17 880 21 209
Turustuskulud -1 260 -2 208 -5 259 -5 847
Üldhalduskulud -2 655 -2 140 -9 703 -9 259
Muud äritulud 114 213 513 707
Muud ärikulud -49 -115 -229 -264
Ärikasum 853 1 335 3 202 6 546
Finantstulud 57 21 129 137
Finantskulud -101 -110 -353 -379
Kasum enne maksustamist 809 1 246 2 978 6 304
Tulumaks 85 -87 -368 -776
Perioodi puhaskasum 894 1 159 2 610 5 528
Puhaskasumi jaotus
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 888 1 165 2 598 5 563
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist 6 -6 12 -35
Puhaskasum aktsia kohta
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,05 0,07 0,15 0,31
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,05 0,07 0,14 0,31

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
Auditeerimata
EUR’000 IV kv IV kv 12 kuud 12 kuud
2021 2020 2021 2020
Perioodi puhaskasum 894 1 159 2 610 5 528
Muu koondkasum (-kahjum)
Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse
   Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel -44 128 -57 112
Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse
   Realiseerunud kasum finantsvara müügist 0 0 265 80
   Finantsvara ümberhindluse netokasum/netokahjum (-) 3 900 3 669 12 269 2 922
Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku 3 856 3 797 12 477 3 114
Perioodi koondkasum (-kahjum) kokku 4 750 4 956 15 087 8 642
Koondkasumi jaotus:
    Emaettevõtte omanike osa koondkasumist 4 744 4 962 15 075 8 677
    Mitte-kontrolliv osa koondkasumist 6 -6 12 -35

 

Harju Elektri vahearuanne IV kv 2021

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400