Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2021

28.04.2021 Börsiuudised Aruanded

I kvartal oli Harju Elekter kontserni jaoks aastat ettevalmistav: alustati arendusi uute raamlepingute täitmiseks Soomes ja Rootsis, jõuti Leedu tehase laienduse ehitusega lõppfaasi ja käivitati tööstusroboti täiskoormusel töö. Kuigi müügitulu kasvas nii Eestis kui ka Rootsis, mõjutasid müügitulu vähenemist tellijate paigaldustööde edasilükkumine kontserni suurimal turul, Soomes. Hoolimata tervise- ja toorainekriisist, ei pidanud kontsern tootmist ühekski päevaks täielikult seiskama. Kliendipäringute ja tellimuste suurenemine kõigis tegevussegmentides annab alust arvata, et kriisi taandudes terendab väljakutseid pakkuv, kuid põnev majandus­tsükkel.

Müügitulu, kulud ja kasum

Kontserni konsolideeritud auditeerimata müügitulu I kvartalis oli 30,7 (2020 I kv: 35,0) miljonit eurot, mis on võrreldava perioodi suhtes 12,2% tagasihoidlikum. Lisaks tavapärasele sesoonsusele avaldasid aruandekvartali müügitulule mõju lumerohkete talvekuude tõttu edasi lükkunud tellijate paigaldustööd, mis võrreldaval perioodil sarnast mõju ei avaldanud. Olukorda võimendasid materjali defitsiidist tingitud tarneraskused.

 

 EUR’000   I kv I kv +/-
    2021 2020 kv/kv
Müügitulu   30 717 34 998 -12,2%
Brutokasum   3 844 4 923 -21,9%
Ärikasum enne kulumit (EBITDA)   1 485 1 943 -23,5%
Ärikasum (EBIT)   516 1 053 -51,0%
Perioodi puhaskasum   297 703 -57,8%
 sh emaettevõtte omanike osa   310 728 -57,4%
Puhaskasum aktsia kohta (eurot)   0,02 0,04 -57,4%

 

Aruandekvartali äritegevuse kulud olid kokku 30,3 (2020 I kv: 33,9) miljonit eurot. Valdava osa äritegevuskulude 10,7%-sest langusest andis müüdud toodete ja teenuste kulude vähenemine: kvartalite võrdluses 3,2 miljonit eurot. Tööjõukulud kvartalite võrdluses kasvasid, olles 7,3 (2020 I kv: 6,6) miljonit eurot. Tööjõukulude ja keskmise töötasu kasvu mõjutas enim Rootsi töötajate osakaalu tõus kontsernis, sest Skandinaavia riikides on palgatase märgatavalt kõrgem kui Eesti ja Leedu ettevõtetes.

I kvartali konsolideeritud brutokasum oli 3844 (2020 I kv: 4923) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 12,5% (2020 I kv: 14,1%). Konsolideeritud ärikasum (EBIT) oli 516 (2020 I kv: 1053) tuhat eurot. Esimese kvartali ärirentaabluseks kujunes 1,7% (2020 I kv: 3,0%).

Aruande­kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 297 (2020 I kv: 703) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 310 (2020 I kv: 728) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli esimeses kvartalis 0,02 (2020 I kv: 0,04) eurot. Madalat kasumlikkust mõjutasid tööjõukulude suurenemine, väiksem käive ning järsk tooraine hinna kasv.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni konsolideeritud müügitulust 89%. Uute tellimustega alustamine, tavapärane sesoonsus ja tooraine kättesaadavus vähendasid tootmissegmendi müügitulu kvartalite võrdluses 4,1 miljoni euro võrra 27,2 miljoni euroni.

Kontserni suurimad sihtturud on Eesti, Soome, Rootsi ja Norra, mistõttu nendel turgudel toimuv mõjutab tugevalt kontserni müügimahtusid. Müük Eesti turule kasvas kvartalite võrdluses 1,5 miljoni euro võrra 5,1 miljoni euroni. Aruandekvartalis jätkati 2020. aasta teisest kvartalist alustatud Elektrilevi OÜ raamhanke tehasetooteliste komplektalajaamade tootmise ja tarnetega.

Müük Soome turule langes kvartalite võrdluses 4,9 miljoni euro võrra 14,6 miljoni euroni ja seda mõjutas enim tellimuste vähenemine seoses lumerohke ja külma talvega, uute pikaajaliste tellimustega alustamine, kuid ka mõningased tarneraskused ja materjali defitsiit. Kontserni suurimale turule, Soome müüdi aruandekvartalis 47,5% (2020 I kv: 55,6%) kontserni toodetest ja teenustest.

Aruandekvartalite võrdluses on Rootsi turult teenitud müügitulu kasvanud 0,4 miljoni euro võrra 5,3 miljoni euroni. Rootsi moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 17,4% (2020 I kv: 14,3%) , olles suuruselt teine turg.

Kontserni turgudest neljandal kohal on Norra, moodustades kontserni I kvartali müügitulust 6,1%. Esimeses kvartalis müüdi Norra turule 1,9 miljoni euro väärtuses kontserni tooteid ja teenuseid, mis on 3,6 miljonit vähem kui eelneva aasta samal perioodil. Norra müügitulu vähenemine oli tingitud rekordiliselt suurtest tellimustest võrdlusperioodil.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 8,3 euro tasemel. AS Harju Elektril on 31.03.2021 seisuga 7387 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 2303 võrra.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Auditeerimata    
EUR’000 31.03.2021 31.12.2020
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 2 614 2 843
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 26 663 27 226
Ettemaksed 1 454 820
Varud 21 104 18 856
Käibevara kokku 51 835 49 745
Põhivara    
Edasilükkunud tulumaksu vara 569 514
Pikaajalised finantsinvesteeringud 12 373 11 918
Kinnisvarainvesteeringud 23 375 23 605
Materiaalne põhivara 24 068 22 494
Immateriaalne põhivara 7 186 7 199
Põhivara kokku 65 571 65 730
VARAD KOKKU 119 406 115 475
     
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Kohustused    
Võlakohustused 11 317 12 056
Ostjate ettemaksed 2 760 4 182
Võlad tarnijatele ja muud võlad 20 703 15 837
Maksuvõlad 2 454 2 871
Lühiajalised eraldised 35 34
Lühiajalised kohustused kokku 37 269 34 980
Võlakohustused 7 921 7 032
Muud pikaajalised kohustused 65 66
Pikaajalised kohustused kokku 7 986 7 098
KOHUSTUSED KOKKU 45 255 42 078
Omakapital    
Aktsiakapital 11 176 11 176
Ülekurss 804 804
Reservid 7 123 6 709
Jaotamata kasum 55 211 54 858
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 74 314 73 547
Mittekontrolliv osalus -163 -150
Omakapital kokku 74 151 73 397
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 119 406 115 475
     
 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

Auditeerimata
EUR’000 I kv I kv  
  2021 2020  
Müügitulu 30 717 34 998  
Müüdud toodete ja teenuste kulud -26 873 -30 075  
Brutokasum 3 844 4 923  
Turustuskulud -1 214 -1 308  
Üldhalduskulud -2 217 -2 561  
Muud äritulud 172 52  
Muud ärikulud -69 -53  
Ärikasum 516 1 053  
Finantstulud 17 37  
Finantskulud -98 -102  
Kasum enne maksustamist 435 988  
Tulumaks -138 -285  
Perioodi puhaskasum 297 703  
Puhaskasumi jaotus  
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 310 728  
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist -13 -25  
Puhaskasum aktsia kohta  
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 0,04  
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 0,04  

2021. a I kv vahearuanne

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400