Niklikaevandus Soomes. Pikaajaline koostöö viis 70 kliendikohase jaotusalajaama lahenduse ja tellimuseni. Kontserni majandustulemused, 1-3/2014

06.05.2014 Aruanded
jaanuar – märts aasta
2014 2013 2013
Müügitulu (tuhat eurot) 9 661 11 390 48 288
Brutokasum (tuhat eurot) 1 701 1 721 8 458
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) (tuhat eurot) 441 555 3 269
Ärikasum (EBIT) (tuhat eurot) 56 188 1 743
Perioodi puhaskasum (tuhat eurot) 371 717 5 173
 sh emaettevõtte omanike osa (tuhat eurot) 391 698 5 162

Käesoleva aasta alguses on äritegevus käivitunud aeglasemalt kui varasematel aastatel. Aruandekvartali konsolideeritud müügitulu oli 9,7 miljonit eurot ehk 15% vähem kui võrreldaval perioodil. Enam kui 80% müügitulust saadi elektriseadmete müügist, mis aruandekvartalis vähenes 16,5%, olles ka peamiseks müügitulu vähenemise põhjuseks. 64,0% Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole (2013 I kv: 65,3%) ning 81% müügituludest saadi Kontserni ettevõtete koduturgudelt (Eesti, Soome, Leedu). Müügimahu langusele avaldas enim mõju Leedu segment, mille müügitulu vähenes võrreldava perioodi suhtes poole võrra ning seda peamiselt projektidest saadava müügitulu kahanemisest. Kontserni suurimad turud on Eesti ja Soome, mistõttu on Kontserni müügimahud tugevalt mõjutatud nendel turgudel toimuvast. Aruandekvartalis müüdi Soome turule 45%(2013 I kv: 47%) ja Eesti turule 36%(2013 I kv: 35%)  Kontserni toodetest ja teenustest.

Äritegevuse kulud kahanesid aruandeperioodil 14,5%, sh vähenesid müüdud toodete ja teenuste kulud 1,7 miljoni euro võrra ehk 17,7% 8,0 miljoni euroni. Kuna müüdud toodete ja teenuste kulu vähenes kiiremas tempos kui müügitulu, paranes brutokasumi marginaal võrreldava perioodi näitaja suhtes 2,5 protsendipunkti võrra 17,6%ni.

Turustuskulud kasvasid aruandekvartalis 52 tuhande euro võrra 651 tuhande euroni, turustuskulude määr moodustas müügituludest 6,7% (2013 I kv: 5,3%). Üldhalduskulud kasvasid aruandeperioodil 4% 976 tuhande euroni ja üldhalduskulude määr müügitulust moodustas 10,1%, kasvades 1,9 protsendipunkti võrra.

2014. aasta I  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 440 inimest, mis oli keskmiselt 22 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 170 (2013 I  kv: 2 108) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 645 (2013 I kv: 1 520) eurot. 2013. aasta II poolaastal korrigeeriti Kontsernis töötajate palkasid, mis on ka peamiseks põhjuseks püsikulude tõusule. Tööjõu- ja palgakulud kasvasid aruandekvartalis 2,9%, mis tõi kaasa ka ärikasumi marginaali vähenemise.

Kontserni esimese kvartali ärikasum oli 56 (2013 I kv: 188) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 441 (2013 I kv: 555) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 0,6% (2013 I kv: 1,7%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 4,6% (2013 I kv 4,9%).

Kontsern konsolideeris aruandekvartalis sidusettevõttest kasumit 324 (2013 I kv: 75) tuhat eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 371 (2013 I kv: 717) tuhat eurot; kusjuures 2013. aasta I kvartali puhaskasumis sisaldus finantsvara müügi kasum 453 tuhat eurot. Emaettevõtte omanike osa I kvartali konsolideeritud puhaskasumis moodustas 391 (2013 I kv: 698) tuhat eurot ning puhaskasum aktsia kohta oli 0,02 (2013 I kv: 0,04) eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 1.kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2014
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.03.14 31.12.13
Raha, pangakontod 4 186 4 102
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 5 928 5 699
Ettemaksed 363 256
Ettevõtte tulumaks 54 41
Varud 6 812 5 801
Käibevara kokku 17 343 15 899
Edasilükkunud tulumaksu vara 6 7
Sidusettevõtete aktsiad 3 922 3 598
Pikaajalised finantsinvesteeringud 29 319 31 339
Kinnisvarainvesteeringud 11 676 11 663
Materiaalne põhivara 8 066 8 129
Immateriaalne põhivara 498 436
Põhivara kokku 53 487 55 172
VARAD KOKKU 70 830 71 071
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 582 654
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 151 4 437
Maksuvõlad 761 969
Ettevõtte tulumaks 15 15
Lühiajalised eraldised 32 36
Kokku lühiajal.kohustused 7 541 6 111
Pikaajalised kohustused 1 141 1 141
Kohustused kokku 8 682 7 252
Aktsiakapital 12 180 12 180
Ülekurss 240 240
Reservkapital 29 394 31 424
Jaotamata kasum 19 044 18 635
Emaettevõtte osalus omakapitalis 60 858 62 479
Mitte-kontrolliv osalus 1 290 1 340
Kokku omakapital 62 148 63 819
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 70 830 71 071
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.2014
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern   KV12014   KV12013
Realiseerimise  netokäive 9 661 11 390
Realiseeritud toodete kulud -7 960 -9 669
Kogukasum 1 701 1 721
Turustuskulud -651 -599
Üldhalduskulud -976 -939
Muud äritulud 9 17
Muud ärikulud -27 -12
Ärikasum 56 188
Finantstulud 17 462
Neto finantskulud -8 -8
Tulu sidusettevõttest 324 75
Kasum enne maksustamist 389 717
Tulumaks -18 0
Maksustamisjärgne kasum, sh 371 717
   emaettevõtte omanike osa 391 698
   mitte-kontrolliv osa -20 19
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,02 0,04
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,02 0,04

I KVARTALI VAHEARUANNE

Karin Padjus
Finantsdirektor
674 7403