Kontserni majandustulemused, 1-9/2016

27.10.2016 Aruanded

Konsolideeritud müügitulu oli aruandekvartalis 15,8 (2015 III kv: 18,1) miljonit eurot. Müügitulu kahanes aruandekvartalis tugeva võrdlusperioodi suhtes 12,7% ehk 2,3 miljonit eurot. 9 kuu konsolideeritud müügitulu jäi aasta varasemaga samale tasemele ja oli 44,8 (2015 9k: 45,6) miljonit eurot. Kontsern teenis 9 kuuga puhaskasumit 2,85 (2015 9k: 3,20) miljonit eurot.

muutus

juuli-september

muutus

jaanuar-september

aasta

(tuhat eurot)

%

2016

2015

%

2016

2015

2015

Müügitulu

-12,7

15 794

18 091

-1,9

44 759

45 626

60 656

Brutokasum

-23,5

2 630

3 441

-4,5

7 852

8 220

10 299

Ärikasum enne kulumit

-36,0

1 397

2 181

-10,1

3 883

4 321

4 819

Ärikasum

-42,8

1 023

1 788

-15,7

2 694

3 197

3 276

Perioodi puhaskasum

-46,3

870

1 620

-11,0

2 849

3 203

3 186

 sh emaettevõtte omanike

-47,0

862

1 627

-10,9

2 850

3 199

3 190

Aruandekvartali müügituludest saadi 91,2% (2015 III kv: 92,9%) Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 8,8% (2015 III kv: 7,1%) müügimahust. Elektriseadmete müük on kolmandas kvartalis võrreldava perioodi suhtes kahanenud 16,1% ehk 2 566 tuhat eurot ja 9 kuu võrdluses 2,3% ehk 914 tuhat eurot andes 85,6% kogu Kontserni müügitulust. Teiste toodete ja teenuste osas on müügitulu aruandekvartalis kasvanud 12,4% olles 269 tuhat eurot suurem kui võrreldaval perioodil.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas 2016. aasta üheksa kuuga 79,1% (2015 9k: 76,5%) ja aruandekvartalis 81,2% (2015 III kv: 77,5%). Kontserni suurim turg – Soome – on kasvanud aastaga 7,6% ehk 2 185 tuhat eurot. Aruandekvartalis müüdi 68,8% Kontserni toodetest ja teenustest (2015 III kv: 65,4%) Soome turule. Müügitulu Rootsi turule on kasvanud kolmandas kvartalis 68,3% ja aastaga 57,8%.  Nii 2015. kui ka 2016. aastal on Kontserni Rootsi-suunalise tegevuse eest vastutav AS Harju Elekter Elektrotehnika teinud väga aktiivselt tööd nii müügi kui ka tootearenduse vallas, et suurendada Kontserni müügimahtusid Rootsi turule.

Kontserni Norra turu müügitulu on 9 kuuga vähenenud 45,6% tulenevalt Leedu ettevõtte põhikliendi omanikuvahetusest, mistõttu on müügitellimused edasi lükkunud järgnevatesse perioodidesse.

Kontsern müüs 2016. aasta 9 kuuga Eesti turule 20,9% (2015: 23,5%) oma toodetest ja teenustest. Aastaga vähenesid tarned Eesti turule 1,1 miljoni euro võrra ehk 12,7%. Langus on tingitud investeeringute jätkuvas vähenemises Eesti energiajaotussektoris.

Äritegevuse kulud kahanesid aruandekvartalis 9,3% ja 9 kuuga 0,8% võrreldes eelmise aasta samade perioodidega. Müüdud toodete ja teenuste kulu kahanes aruandekvartalis 10,1% ja üheksa kuu võrdluses 1,3%. Turustuskulud kasvasid aruandekvartalis 14,7% ja üheksa kuuga 13% võrreldavate perioodide suhtes. Turustuskulude määr moodustas müügitulust 5,0% (2015 9k: 4,3%). Turustuskuludes on enim kasvanud tööjõukulud, seda nii ettevõtetes toimunud struktuurimuudatuste kui ka lisatasude maksmise tõttu. Seevastu üldhalduskulud kahanesid aruandekvartalis 10,9% ja üheksa kuuga 3,8% võrreldavate perioodide suhtes. Üldhalduskulude määr moodustas müügitulust 6,6%, kahanedes 0,2 protsendipunkti võrra.

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 454 inimest, (30.9.2015: 477). Aasta algusega võrreldes on töötajate arv vähenenud 16 töötaja võrra. 2016. aasta 9 kuuga töötas Kontsernis keskmiselt 451 inimest, mis oli keskmiselt 24 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis vähenes keskmine töötajate arv 32 töötaja võrra 447ni. Kontserni Soome ettevõtete head majandustulemused 2016. aastal on kaasa toonud lisatasude väljamaksmise ja reservide tõusu, millega kaasnes ka Kontserni tööjõukulude kasv. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja  2 722 (2015 III kv: 2 454) tuhat eurot ning 9 kuuga 7 430 (2015 9k: 7 256) tuhat eurot. Keskmine  töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli  1 829 (2015 9k: 1 696) eurot.

Kontserni metallitehaste liitmisel teises kvartalis tehtud ühekordsetele kuludele 71 tuhat eurot lisandus kolmandas kvartalis 58 tuhat eurot, kokku 129 tuhat eurot. Metallitehase liitmine on aruandeperioodil jõudnud lõpusirgele. Masinate ja seadmete kolimisest ning ümberseadistamisest tekkinud tootmistõrked on suures jaos kolmanda kvartali lõpuks likvideeritud. Tootmistõrked tekitasid ajutisi seisakuid tootmises, mistõttu on olnud probleeme tarnetähtaegadest kinni pidamisel, mis omakorda on avaldanud mõju nii üheksa kuu kui ka aruandekvartali müügituludele ja ka kasumlikkusele.

Üheksa kuu konsolideeritud brutokasum oli 7 852 (2015 9k: 8 220) tuhat eurot. Brutokasumi marginaaliks kujunes 17,5% (2015 9k: 18,0%). Aruandekvartali brutokasumi marginaal oli 16,7% (2015 III kv: 19,0%).

Kontserni esimese üheksa kuu ärikasum oli 2 694 (2015 9k: 3 197) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 3 883 (2015 9k: 4 321) tuhat eurot. Aruandeperioodi ärirentaabluseks kujunes 6,0% (2015 9k: 7,0%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 8,7% (2015 9k: 9,5%).

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 1 023 (2015 III kv: 1 788) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 1 397 (2015 III kv: 2 181) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 6,5% (2015 III kv: 9,9%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 8,8% (2015 III kv: 12,1%).

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 870 (2015 III kv: 1 620) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 862 (2015 III kv: 1 627) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli aruandekvartalis 0,05 (2015 III kv: 0,09) eurot. Puhaskasumi marginaaliks kujunes 5,5% (2015 III kv: 9,0%).

Kokkuvõttes oli üheksa kuu konsolideeritud puhaskasum 2 849 (2015 9k: 3 203) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 2 850 (2015 9k: 3 199) tuhat eurot, puhaskasumi marginaal oli 6,4% (2015 9k: 7,0%).  Puhaskasum aktsia kohta oli 0,16 (2015 9k: 0,18) eurot.

Kontsern on 9 kuuga investeerinud materiaalsesse põhivarasse ja kinnisvarasse kokku  1 336 (2015     9k: 2 240) tuhat eurot. 2015. aasta I poolaastas investeeris Kontserni Allika Tööstusküla tootmishoonesse 1 272 tuhat eurot.  2016. aasta kolmandas kvartalis investeeriti Allika Tööstuskülas järgmise suurema tootmiskompleksi ehitusse 637 tuhat eurot.

Sündmused ja bilansipäevajärgsed sündmused
Šveitsi varahaldusfirma CEAMS-CE Asset Management AG koos Balti partneritega kuulutas oktoobris välja järjekordsed Corporate Excellence Award nominendid. AS Harju Elekter oli Eesti börsifirmadest parim ja Baltimaades 3.kohal. Kõrge tunnustus pälviti, kuna ettevõte on Põhja-Euroopas jõuliselt laienenud ja oma ärisid hajutanud, ettevõttel on konservatiivne bilanss ning stabiilne ja kogenud juhtimismeeskond. Positiivse tunnustuse pälvis ka Kontserni Soome ettevõte Finnkumu Oy, kes saavutas Lõuna- Põhjamaa edukate ettevõtete pingereas kõrge 2.koha.

AS Harju Elekter ostis 14. oktoobril 2016 lepingu kinnisvaraettevõtte Kiinteistö Oy Uutvallinkulma, mis hakkab tehingu järel kandma nime Harju Elekter Kiinteistöt Oy. Lepingu hinnaks kujunes 518 tuhat eurot. Soetatud firma on senini rentinud 2 470 m2 ulatuses tootmispindasid Kontserni Soome ettevõttele Finnkumu Oy ning lähitulevikus koondatakse kinnisvaraettevõtte alla ka Satmatic Oy kasutuses olevad tootmispinnad Keraval ja Ulvilas, kokku 5 185 m2. Tegevus järgib Kontserni poliitikat, vastavalt millele kuuluvad Kontserni firmade kasutuses olevad tootmispinnad Kontserni omandusse.

21. oktoobril 2016 asetati Tallinna piiril Allika Tööstuspargis nurgakivi kahele olulisele hoonele: HE tootmis-ja laoboksidele ning mehaaniliste ja elektromehaaniliste seadmete ning komponentide seeriatootja Stera Technologies Oy tootmis- ja laohoonele. Eelnevalt, aprillis 2016 oli Stera Technologies Oy-ga sõlmitud eelleping neile tootmishoonete ehitamiseks ja hilisemaks rentimiseks ning  teostatud hange projektijuhi leidmiseks, kelleks kvalifitseerus Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS. Planeeritud investeeringute maht on 8,2 miljonit eurot. See kaetakse omavahenditest ja pangalaenuga, milleks sõlmiti laenulepingud Swedpank ASiga kogumahus 7 miljonit eurot. Kokku ehitatakse 12 700 m2 erineva otstarbega pindasid, I etapp on valmis rentnikele üleandmiseks 2017. aasta esimesel poolaastal.

28. aprillil 2016 toimus ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek, kes kinnitas 2015. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ning otsuse maksta aktsionäridele 2015. aasta eest dividende 0,05 eurot aktsia kohta, kokku 887 tuhat eurot. Lisaks otsustas üldkoosolek võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia ning kinnitada ASi Harju Elekter põhikirja uue redaktsiooni. Üldkoosoleku otsuse kohaselt vähendatakse ASi Harju Elekter aktsiakapitali 1 242 tuhande euro võrra 11 176 124,40 euroni aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel. Aktsiakapitali vähendamine kanti äriregistrisse 18. oktoobril 2016 ning aktsionäridele tehakse väljamaksed 0,07 eurot aktsia kohta seaduses sätestatud kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, so. 20. jaanuaril 2017. Nii dividendiõiguslike kui ka aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeriti 12.05.2016 kell 23.59. Dividendid kanti aktsionäride pangakontodele 17. mail 2016.

ASi Harju Elekter nõukogu otsustas oma 5. aprilli 2016. aasta koosolekul liita Kontserni Eesti tütarettevõtete metallitehased, koondades kogu Kontserni lehtmetalli töötlemise ressursi, võimekuse ja oskusteabe ASi Harju Elekter Teletehnika. Restruktureerimise tulemusena saavutatakse kokkuhoid nii tootmis- kui ka tööjõukulude osas. Pärast muudatusi keskendub AS Harju Elekter Teletehnika lehtmetalltoodete ja –detailide tootmisele elektrotehnika- ja telekommunikatsiooni sektori tarbeks, säilitades ka telekommunikatsioonitoodete ning fiiberoptiliste kaablite tootmise. 3.kvartali lõpuks, 30.septembriks on nii tehaste varade jagamine kui ka töötajate üleviimised lõpuni viidud.

PKC Group Oyj aktsionäride korraline üldkoosolek 4. aprillil 2016 otsustas maksta dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividendid kanti aktsionäride pangakontodele 15. aprillil 2016. ASile Harju Elekter kuulub 1 094 641 aktsiat. Dividenditulu 766 tuhat eurot kajastub 2016. aasta II kvartali kasumis. Soomes dividendidelt kinni peetud tulumaks 15% moodustas 115 tuhat eurot. PKC Groupi dividendid  lisasid II kvartali investeerimistegevuse rahavoole 651 tuhat eurot.

AS Harju Elekter andis 2. ja 3. kvartalis Skeleton Technologies OÜle 660 tuhat eurot laenu. 3.kvartalis toimus täiendav rahastamisvoor ja uute investorite kaasamine ning laen konverteeriti Skeleton Technologies OÜ omakapitalis. Vastav kanne Äriregistris registreeriti 24. augustil 2016. a.

Soome tütarettevõte Satmatic Oy ja Finnkumu Oy osalesid veebruaris piirkondlikul erialamessil Sähkö-Tele-Valo-AV Jyväskyläs ning oktoobris messil Energia 2016 Tamperes. AS Harju Elekter Elektrotehnika tutvustas septembris oma tootevalikut SLO sügismessil ning aprillis osales ASi Harju Elekter Kaubandusgrupp rahvusvahelisel ehitusmessil Eesti Ehitab Tallinnas.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon:
Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400
ASi Harju Elekter 3.kvartali ja 9 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.2016
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.09.16 31.12.15
Raha, pangakontod 2 593 5 711
Äritegevuse ja muud nõuded 9 219 6 678
Ettemaksed 440 278
Ettevõtte tulumaks 26 28
Varud 10 169 7 148
KÄIBEVARA KOKKU 22 447 19 843
Edasilükkunud tulumaksu vara 57 57
Pikaajalised finantsinvesteeringud 23 512 20 188
Kinnisvarainvesteeringud 13 493 12 990
Materiaalne põhivara 7 802 8 010
Immateriaalne põhivara 5 436 5 491
PÕHIVARA KOKKU 50 300 46 736
VARAD KOKKU 72 747 66 579
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 75 296
Võlad tarnijatele ja muud võlad 7 470 6 043
Võlg aktsionäridele 1 242 0
Maksuvõlad 1 307 944
Ettevõtte tulumaks 138 146
Lühiajalised eraldised 16 34
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 10 248 7 463
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 912 912
KOHUSTUSED KOKKU 11 160 8 375
Aktsiakapital 12 418 12 418
Registreerimata aktsiakapital -1 242 0
Ülekurss 804 804
Reservkapital 20 734 18 047
Jaotamata kasum 28 756 26 817
Emaettevõtte osalus omakapitalis 61 470 58 086
Mitte-kontrolliv osalus 117 118
OMAKAPITAL KOKKU 61 587 58 204
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 72 747 66 579
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.09.2016
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV32016 KV32015 9k 2016 9k 2015
Müügitulud 15 794 18 091 44 759 45 626
Müüdud toodete kulud -13 164 -14 650 -36 907 -37 406
Brutokasum 2 630 3 441 7 852 8 220
Turustuskulud -704 -614 -2 216 -1 961
Üldhalduskulud -922 -1 035 -2 973 -3 088
Muud äritulud 31 5 83 66
Muud ärikulud -12 -9 -52 -40
Ärikasum 1 023 1 788 2 694 3 197
Finantstulud 2 3 769 788
Finantskulud -6 -11 -17 -40
Kasum enne maksustamist 1 019 1 780 3 446 3 945
Tulumaks -149 -160 -597 -742
Perioodi puhaskasum, sh 870 1 620 2 849 3 203
   emaettevõtte omanike osa 862 1 627 2 850 3 199
   mitte-kontrolliv osa 8 -7 -1 4
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,05 0,09 0,16 0,18
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,05 0,09 0,16 0,18