Kontserni majandustulemused, 1-6/2014

08.08.2014 Aruanded

Kontserni kuue kuu müügitulu oli 20,8 miljonit eurot ja aruandekvartalis 11,1 miljonit eurot, mis oli 15% suurem kui I kvartalis. Enamus poolaasta ärikasumist, 0,4 miljonit eurot, teeniti  II kvartalis. Aruandekvartalis toimusid olulised sündmused: osteti Soome suurim komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy ning firma ostu operatiivseks rahastamiseks müüdi kõrgel hinnatasemel 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Kokkuvõttes kasvas poolaasta puhaskasum 6,4 miljoni euroni ning aruandekvartali puhaskasum 6,0 miljoni euroni.

muutus

aprill – juuni

muutus

jaanuar – juuni

aasta

(tuhat eurot)

%

2014

2013

%

2014

2013

2013

Müügitulu

-15,1

11 092

13 060

-15,1

20 753

24 450

48 288

Brutokasum

-18,0

1 922

2 344

-11,1

3 616

4 066

8 458

Ärikasum enne kulumit

-22,6

736

951

-21,9

1 177

1 507

3 269

Ärikasum

-37,5

362

579

-45,5

418

768

1 743

Perioodi puhaskasum

239,8

5 954

1 752

156,1

6 325

2 470

5 173

 sh emaettevõtte omanike

250,1

5 970

1 705

164,7

6 361

2 403

5 162

Käesoleva aasta alguses on äritegevus käivitunud aeglasemalt kui varasematel aastatel, kuid teises kvartalis olukord siiski paranes. Müügitulu kasvas aruandekvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 15% ehk 1,4 miljonit eurot, jäädes siiski võrreldavate perioodide suhtes 15% väiksemaks. Müügitulust 89% saadi Tootmise segmendist, Kinnisvara ning muud tegevusalad kokku andsid 11% konsolideeritud müügimahust. Tootmise segment tegeleb elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmise ja müügiga ning nendega seotud tegevustega. Elektriseadmete müügist teenitud müügitulu moodustas 91% Tootmise müügimahust ja 81% konsolideeritud müügitulust, vähenedes enam kui 17% nii aruandekvartalis kui ka I poolaastal.

Investeeringute vähenemine energiajaotussektoris Eestis käesoleval aastal tõi kaasa keskpinge jaotusseadmete ja alajaamade müügimahtude vähenemise. Müük Eesti turule kahanes aruandekvartalis 27% ja poolaastaga viiendiku võrra, vähendades Eesti turu osakaalu konsolideeritud müügitulus 34,6%ni. Soome ekspordisektor on jätkuvalt madalseisus ning taas tuleb tunnistada tehnoloogiasektori müügimahtude 10%list langust võrreldes 2013. aasta I poolaastaga. Kontserni Soome ettevõtte müük sellesse sektorisse vähenes I poolaastal 17,5%. Samas on Soome tütarettevõtte 6 kuu müügitulu kasvanud 8% ja seda Kontserni teiste ettevõtete toodete vahendusmüügi arvelt. Kontserni Eesti ja Leedu ettevõtete toodete vahendusmüügist teenitud tulu moodustas 43% Soome ettevõtte müügitulus ja kasvas 6 kuuga 2,3 korda 4,2 miljoni euroni. Olulise osa konsolideeritud müügitulu, sh elektriseadmete müügi languses oli Leedu segmendil, mille müügitulu vähenes võrreldava perioodi suhtes 41% ning seda peamiselt projektidest saadava müügitulu vähenemisest. Poole aastaga kahanes müük Leedu turule 80%, andes vaid 1,8% (2013 6k: 7,3%) konsolideeritud müügitulust. Samas on Leedu segmendi ettevõtted kasvatanud müügimahtusid välisturgudele 15%.

Kontserni poolt väljapool Eestit teenitud müügitulu moodustas 2014. aasta I poolaastal 65,4% ja aruandekvartalis tõusis see 66,5%ni. Välisturgude osakaalu kasvatamine on olnud ja on ka pikemas perspektiivis Kontserni juhtkonna üks strateegilisi eesmärke. Enam kui 86% müügituludest saadi Kontserni ettevõtete koduturgudelt. Pinev poliitiline olukord Ukrainas on kahandanud Ida-Euroopa suunalisi tarneid, uute turgudena lisandusid Šveits ja Tšehhi.

Äritegevuse kulud kahanesid aruandekvartaliga 13,8% 10,7 miljoni euroni ja poolaastaga 14,1% 20,3 miljoni euroni, veidi madalamas tempos kui müügitulud (15,1%). Vähenemine toimus kõigi äritegevuse kulude osas, sh vähenesid müüdud toodete ja teenuste kulud teises kvartalis 14,4% 9,2 miljoni euroni ja 6 kuuga 15,9% 17,1 miljoni euroni. Kuna müüdud toodete ja teenuste kulu vähenes 6 kuuga kiiremas tempos kui müügitulu, paranes brutokasumi marginaal võrreldava perioodi näitaja suhtes 0,8 protsendipunkti võrra.

2014. aasta II kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 444 inimest, mis oli keskmiselt 20 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil. I poolaasta keskmine töötajate arv kahanes võrreldava perioodi suhtes 21 töötaja võrra 442 töötajani. Kuigi 2013. aastal toimunud Kontserni töötajate palkade korrigeerimine tõi kaasa püsikulude tõusu, suutis Kontsern operatiivselt reageerida müügitellimuste vähenemisele ja rakendas kokkuhoiumeetmeid. Tööjõukulud kahanesid vastavalt 5,1% 3,0 miljoni euroni ja 1,3% 5,8 miljoni euroni. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 162 (2013 II  kv: 2 305) tuhat eurot ning poolaastaga 4 331 (2013 6 k: 4 414) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 633 (2013 6 k: 1 591) eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 362 (2013 II kv: 579) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 736 (2013 II kv: 951) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 3,3% (2013 II kv: 4,4%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 6,6%, mis oli võrreldava perioodi näitajast 0,7 protsendipunkti võrra väiksem. Kuue kuu ärikasum enne kulumit vähenes 0,33 miljoni euro võrra 1,18 miljoni euroni ja ärikasum 0,35 miljoni euro võrra 0,42 miljoni euroni. Ärikasumi languse tingis kõrgema lisandväärtusega toodete hulga vähenemine tooteportfellis. Poolaasta ärirentaablus enne kulumit oli 5,7% (2013 6 k: 6,2%) ja ärirentaablus 2,0% (2013 6k: 3,1%).

Aruandekvartalis laekus dividenditulu 906 (2013 II kv: 948) tuhat eurot ning müüdi 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Finantstulu aktsiate müügist oli 4,6 miljonit eurot. Kokku saadi finantsinvesteeringult aruandekvartalis ja poolaastaga kasumit 5,5 ja võrreldavatel perioodidel vastavalt 0,9 miljonit eurot ja 6 kuuga 1,4 miljonit eurot. Aruandekvartalis konsolideeris Kontsern sidusettevõttest kasumit 491 (2013 II kv: 608) tuhat eurot ja kuue kuuga kokku 815 (2013 6 k: 683) tuhat eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 5,95 (2013 II kv: 1,75) miljonit eurot, emaettevõtte omanike osa moodustas 5,97 (2013 II kv: 1,71) miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli II  kvartalis 0,34 (2013 II kv: 0,10) eurot. Kokkuvõttes oli esimese poolaasta  konsolideeritud puhaskasum 6,33 miljonit eurot, kasvades 2,6 korda. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 6,36 miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,37 (2013 6k: 0,14) eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 2.kvartali ja 1.poolaasta vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2014
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.06.14 31.12.13
Raha, pangakontod 3 252 4 102
Müügivalmis finantsvara 112 0
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 7 912 5 699
Ettemaksed 414 256
Ettevõtte tulumaks 64 41
Varud 9 352 5 801
Käibevara kokku 21 106 15 899
Edasilükkunud tulumaksu vara 7 7
Sidusettevõtete aktsiad 4 413 3 598
Pikaajalised finantsinvesteeringud 22 922 31 339
Kinnisvarainvesteeringud 11 566 11 663
Materiaalne põhivara 8 184 8 129
Immateriaalne põhivara 3 774 436
Põhivara kokku 50 866 55 172
VARAD KOKKU 71 972 71 071
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 941 654
Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 547 4 437
Maksuvõlad 1 057 969
Ettevõtte tulumaks 136 15
Lühiajalised eraldised 25 36
Kokku lühiajal.kohustused 10 706 6 111
Pikaajalised kohustused 1 139 1 141
Kohustused kokku 11 845 7 252
Aktsiakapital 12 180 12 180
Ülekurss 240 240
Reservkapital 23 167 31 424
Jaotamata kasum 23 292 18 635
Emaettevõtte osalus omakapitalis 58 879 62 479
Mitte-kontrolliv osalus 1 248 1 340
Kokku omakapital 60 127 63 819
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 71 972 71 071
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.2014
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV2 2014 KV2 2013 6k 2014 6k 2013
Realiseerimise  netokäive 11 092 13 060 20 753 24 450
Realiseeritud toodete kulud -9 170 -10 716 -17 137 -20 384
Kogukasum 1 922 2 344 3 616 4 066
Turustuskulud -646 -704 -1 296 -1 304
Üldhalduskulud -929 -1 045 -1 899 -1 984
Muud äritulud 26 1 35 18
Muud ärikulud -11 -17 -38 -28
Ärikasum 362 579 418 768
Finantstulud 5 531 955 5 548 1 417
Neto finantskulud -9 -15 -16 -23
Tulu sidusettevõttest 491 608 815 683
Kasum enne maksustamist 6 375 2 127 6 765 2 845
Tulumaks -421 -375 -440 -375
Maksustamisjärgne kasum, sh 5 954 1 752 6 325 2 470
   emaettevõtte omanike osa 5 970 1 705 6 361 2 403
   mitte-kontrolliv osa -16 47 -36 67
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,34 0,1 0,37 0,14
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,34 0,1 0,37 0,14

II KVARTALI ja 6 KUU VAHEARUANNE

Karin Padjus
Finantsdirektor
674 7403