Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2018

25.07.2018 Börsiuudised Aruanded

II kvartalis alustati mitmete I kvartalis edasi lükatud tellimuste täitmist. Hoogsalt algas tootmine ja müük Eesti, Soome ja Leedu ettevõtete jaoks, kus müügitulud on tugevalt kasvanud. Eelkõige on suurenenud alajaamade müük Soomes. Märksa tagasihoidlikumalt algas II kvartal ja esimene poolaasta Rootsi ettevõtetel, kus uue alajaamade lepingu täitmisega alustati alles II kvartali lõpus ning uusi mahukaid tellimusi saadi samuti alles aruandekvartali lõpus. I poolaastal suurenesid ettevalmistuse ja arendusega seotud kulud uute Rootsi ja Soome hankelepingute täitmiseks ja uute tütarettevõtete integreerimiseks.

muutus

jaanuar – juuni

muutus

aprill – juuni

aasta

(tuhat eurot)

%

2018

2017

%

2018

2017

2017

Müügitulu

40,4

59 837

42 622

34,9

33 851

25 102

102 668

Brutokasum

25,8

8 146

6 476

26,2

4 802

3 805

15 625

Ärikasum enne kulumit

-8,5

2 647

2 894

-2,5

1 797

1 844

7 587

Ärikasum

-34,1

1 398

2 123

-19,9

1 166

1 455

5 442

Perioodi puhaskasum

-95,7

1 140

26 389

-1,5

1 038

1 023

29 132

 sh emaettevõtte omanike

-95,5

1 180

26 356

6,6

1 047

982

29 129

Harju Elekter kontserni aruandekvartali müügitulu kasvas võrreldava perioodi suhtes 34,9% 33,9 miljoni euroni. Poolaasta konsolideeritud müügitulu suurenes võrreldava perioodi suhtes 40,4% ja jõudis 59,8 miljoni euroni. Müügimahtude tõus tuli läbi tellimuste mahu suurenemise, aga ka läbi uute äriühenduste soetamise 2017. aasta teises pooles ja käesoleva aasta jaanuarikuus.

Aruandekvartalis teeniti 81,5% (2017 II kv: 89,3%) müügituludest Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 18,5% (2017 II kv: 10,7%) müügimahust. Poolaastaga moodustas Tootmise segment Kontserni müügituludest 80,5% ( 2017 I pa: 90,4%). Kinnisvara segmendi müügitulu kasvas aruandekvartalis 0,2 miljonit eurot 0,6 miljoni euroni ja poolaastate võrdluses 0,3 miljonit eurot 1,2 miljoni euroni. Kinnisvara segmendi müügitulu suurenemine võrreldes eelmise perioodiga on seotud pikaajalise suurrentniku lahkumisega Kontserni rendipindadelt 2017. aasta alguses, langetades võrdlusperioodi müügitulu. 2017. aasta sügisest Allika tööstuspargis valminud ja Stera Technologies ASile rendile antud uued tootmis- ja laohooned ning jooksva aasta alguses kasutusse võetud Laohotell on müügitulu languse Kinnisvara segmendis peatanud ja suurendanud renditulusid käesoleval aastal. Muu segmenteerimata tegevuste müügitulu on kvartalite võrdluses suurenenud 3,4 miljoni euro võrra 5,7 miljoni euroni ja esimese poolaastaga 7,3 miljoni euro võrra 10,4 miljoni euroni. Enam kui 90% segmendi müügitulu kasvust andis elektriinstallatsioonitööde tegevusala lisandumine 2017. aasta II poolaastast.

Müügitulu kasvas II kvartalis 8,7 miljonit eurot ja poolaastate võrdluses 17,2 miljonit eurot,  millest suurima osa 5,9 miljonit eurot aruandekvartalis ja 10,7 miljonit eurot 6 kuu arvestuses, andis elektriseadmete müügi kasv. Oluline osa elektriseadmete müügimahu 27,5%lisest juurdekasvust tuli läbi elektriseadmeid tootvate Rootsi tütarettevõtete soetamise 2018. aasta jaanuaris.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas aruandekvartalis 89,5% (2017 II kv: 80,8%), kasvades 10,0 miljoni euro võrra 30,3 miljoni euroni ning poolaasta võrdluses 89,4%  (2017 I pa: 79,4%), kasvades 19,6 miljoni euro võrra 53,5 miljoni euroni.

Kontserni suurim turg on Soome, kuhu müüdi nii aruandekvartalis kui ka poolaastas 70,0% Kontserni toodetest ja teenustest (2017.aastal vastavalt 68,3% ja 67,6%). Kvartalite võrdluses kasvas müük Soome turule 6,5 miljonit eurot 23,7 miljoni euroni ning poolaastate võrdluses 44,6% ehk 12,8 miljonit eurot 41,7 miljoni euroni. Aruandekvartali müügitulu tõusust poole andis 2017. aasta juunis soetatud Soome tütarettevõte Telesilta Oy, kuid jõudsa kasvu taga olid ka 2016-2017 aastatel sõlmitud suuremahulised lepingud Soome võrguettevõtetega.

Müük Rootsi turule kasvas II kvartalis võrreldava perioodi suhtes neljakordseks, 3 miljoni euroni. I poolaastaga on müük Rootsi tõusnud 3,4 miljoni euro võrra 5,0 miljoni euroni, moodustades kogu müügitulust 8,3% (2017 I pa: 3,7%). Kasvu tagasid nii Rootsi tütarettevõtete soetamine kui ka Kontserni teiste tütarettevõtete eesmärgipärane töö müügi suurendamiseks Rootsi turul. AS Harju Elekter Elektrotehnika osalemine mitmetel Rootsi hangetel tõi I kvartalis alajaamade tarnimiseks 3-aastase raamlepingu Rootsi suurima jaotusvõrguettevõtte E.ON Energidistribution ABga, kellele tarnetega alustatakse III kvartalist.

Müük Norra turule aruandekvartalite võrdluses küll vähenes 0,4 miljoni euro võrra, kuid suurenes poolaasta võrdluses 1,0 miljoni euro võrra 3,3 miljoni euroni ning püsis konsolideeritud müügitulust 5,5% tasemel. Et Kontserni Leedu tütarettevõtte müük on suunatud pigem teistesse Euroopa riikidesse, siis Leedu turu kahanemine jätkub.

Seoses energiajaotussektori madala investeeringutasemega langes müük Eesti turule II kvartalis 26,3% 3,5 miljoni euroni ja moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 10,5%. Poolaasta kokkuvõttes kahanes müük Eesti turule 27,4% ehk 2,4 miljonit eurot 6,4 miljoni euroni, moodustades 10,7% Kontserni müügitulust.

Muudest turgudest olid suurimad Austria, Taani ja Holland, kust I poolaastal teeniti müügitulu vastavalt 1,7 miljonit, 0,7 miljonit ja 0,5 miljonit eurot.

Kvartalite võrdluses kasvasid äritegevuse kulud 38,1% ehk 9,0 miljonit eurot ja poolaastaga 44,3% ehk 17,9 miljoni euro võrra. Põhiosa kulude kasvust põhjustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine: kvartalite võrdluses 7,8 miljoni euro ja poolaastaga 15,5 miljoni euro võrra, edestades müügitulude kasvutempot ning vähendades brutokasumi marginaali võrreldavate perioodide näitajate suhtes vastavalt 1,0 ja 1,6 protsendipunkti võrra. Nii tootmismahtude suurenemisega tekkinud vajadus palgata Kontserni uusi töötajaid kui ka palgasurve on kasvatanud tööjõukulusid aruandeperioodil. Kasvanud on ka Soome ja Rootsi töötajate osakaal, kelle palgatase on oluliselt kõrgem kui teistes Kontserni ettevõtetes. Tööjõukulud suurenesid teises kvartalis 52,0% 6,5 miljoni euroni ja poolaastaga 52,7% 12,2 miljoni euroni. Tööjõukulude määr moodustas aruandekvartali müügitulust 19,3% (2017 II kv: 17,2%) ning poolaastal 20,4% (2017 I pa: 18,7%). Kontserni turustuskulud kasvasid kvartalite võrdluses 0,4 miljonit eurot 1,4 miljoni euroni ja poolaastaga 0,8 miljonit eurot 2,6 miljoni euroni ning turustuskulude määr moodustas aruandekvartali müügitulust 4,2% (2017 II kv: 4,1%) ja jäi poolaastal 4,3% tasemele.

Kontsern on teinud jätkuvalt kulutusi uute hangete ettevalmistamiseks ja uute äriühenduste soetamise lõpuleviimiseks 2018. aastal. Lisaks on spetsiifiliste tellimuste mahu hüppeline tõus toonud kaasa vajaduse palgata juurde spetsialiste ning mõju avaldasid ka Rootsi ja Soome uute tütarettevõtete juhtivtöötajate kõrgemad palgatasemed. Kõik see on kasvatanud üldhalduskulusid aruandekvartalis 0,9 miljonit eurot, viies üldhalduskulude osakaalu aruandekvartali müügitulus 6,5%le (2017 II kv: 5,3%). Poolaasta üldhalduskulud olid 4,1 miljonit eurot, kasvades 1,6 miljoni euro võrra ja üldhalduskulude osakaal vastavalt 6,9% (2017 I pa: 5,9%). Üldhalduskulude tõus oli valdavalt tingitud arenduskulude suurenemisest.

2018. aasta II kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 713 inimest, mis oli keskmiselt 171 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Kuue kuu arvestuses kasvas Kontserni keskmine töötajate arv 180 inimese võrra ja oli 696. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 752 inimest, mis oli 170 töötajat enam kui aasta tagasi. Aasta algusega võrreldes on töötajate arv kasvanud 122 inimese võrra, sh 53 töötajat II kvartalis. Rootsi tütarettevõtete SEBAB AB ja Grytek AB soetamisega lisandus Kontserni 45 töötajat ning teises kvartalis veel 7 töötajat. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 4 906 (2017 II kv: 3 308) tuhat eurot ja poolaastaga 9 281 (2017 6k: 5 925) tuhat eurot. Kuue kuu keskmine töötasu kuus ühe Kontserni töötaja kohta oli 2 221 eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes keskmiselt 307 eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 4 802 (2017 II kv: 3 805) tuhat eurot. Brutokasumi marginaaliks kujunes 14,2% (2017 II kv: 15,2%). Esimese poolaasta konsolideeritud brutokasum oli 8 146 (2017 I pa: 6 476) tuhat eurot ning brutokasumi marginaal oli 13,6% (2017 I pa: 15,2%). Rentaabluse langust põhjustas toormaterjali hind ja müügimahu oluline kasv madalama marginaaliga Rootsi turule. USA algatatud tollitariifide mõjutusest on Londoni börsi andmetel langusesse läinud pea kõik metallimaagid peale alumiiniumi. Hinnamuutus siin võiks avalduda III-IV kvartalis.

Teise kvartali konsolideeritud ärikasum oli 1 166 (2017 II kv: 1 455) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 1 797 (2017 II kv: 1 844) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 3,4% (2017 II kv: 5,8%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 5,3% (2017 II kv: 7,3%). Kontserni esimese poolaasta ärikasum oli 1 398 (2017 I pa: 2 123) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 2 647 (2017 I pa: 2 894) tuhat eurot. Poolaasta ärirentaabluseks kujunes 2,3% (2017 I pa: 5,0%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 4,4% (2017 I pa 6,8%). Uute soetatud ettevõtete integreerimine on suurendanud müügi- ja arenduskulusid. Jätkuvad ettevalmistused nii uute kui juba võidetud hangete ettevalmistamiseks, mistõttu on suurenenud arenduskulud ning uute erialaspetsialistide palkamisest tingitud tööjõukulud. Rentaablust mõjutasid ka ühekordsed kulud seoses AS Harju Elekter Teletehnika kolimisega uutele pindadele.

Aruandekvartali kasum enne maksustamist oli 1 497 (2017 II kv: 1 448) tuhat eurot. Kolme viimase kuu arvestuslik tulumaksukulu oli 459 (2017 II kv: 425) tuhat eurot. Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1 038 (2017 II kv: 1 023) tuhat eurot, millest Emaettevõtte omanike osa moodustas 1 047 (2017 II kv: 982) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli II  kvartalis 0,06 (2017 II kv: 0,06) eurot.

Kuue kuu kasum enne maksustamist oli 1 726 (2017 I pa: 26 953) tuhat eurot ning arvestuslik tulumaks 586 (2017 I pa: 564) tuhat eurot. Kokkuvõttes oli esimese poolaasta konsolideeritud puhaskasum 1 140 (2017 I pa: 26 389) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 1 180 (2017 I pa: 26 356) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,07 (2017 I pa: 1,49) eurot. 2017. aastal saadi PKC Group Oyj aktsiate müügist ühekordset finantstulu 24 839 tuhat eurot. Võrreldava perioodi konsolideeritud puhaskasum erakorralise tuluta oli 1 550 tuhat eurot.

Kontsern investeeris I poolaastal põhivarasse kokku 4,6 (2017 I pa: 4,5) miljonit eurot, sh soetused äriühenduste kaudu 1,0 (2017 I pa: 0,7) miljonit eurot ning käimasolevad arendused Allika Tööstuspargis 1,0 (2017 6k 2,9) miljonit eurot.

Ettevõtte aktsia hind tõusis I poolaastal Nasdaq Tallinna börsil 3,2% 5,00 eurolt 5,16 euroni.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter II kvartali ja 6 kuu vahearuanne.

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2018
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.06.18 31.12.17
Raha, pangakontod 2 997 10 992
Müügivalmis finantsvara 5 251 9 935
Äritegevuse ja muud nõuded 24 248 13 575
Ettemaksed 1 204 1 118
Ettevõtte tulumaks 204 56
Varud 19 832 13 037
KÄIBEVARA KOKKU 53 736 48 713
Edasilükkunud tulumaksu vara 56 56
Pikaajalised finantsinvesteeringud 4 696 4 684
Kinnisvarainvesteeringud 18 528 17 881
Materiaalne põhivara 13 896 11 983
Immateriaalne põhivara 7 359 6 660
PÕHIVARA KOKKU 44 535 41 264
VARAD KOKKU 98 271 89 977
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 3 893 625
Ostjate ettemaksed 1 678 1 088
Võlad tarnijatele ja muud võlad 18 239 12 802
Maksuvõlad 3 423 2 106
Ettevõtte tulumaks 69 270
Lühiajalised eraldised 44 245
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 27 346 17 136
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 4 233 2 910
KOHUSTUSED KOKKU 31 579 20 046
Aktsiakapital 11 176 11 176
Ülekurss 804 804
Reservkapital 2 715 2 844
Jaotamata kasum 51 978 55 048
Emaettevõtte osalus omakapitalis 66 673 69 872
Mitte-kontrolliv osalus 19 59
OMAKAPITAL KOKKU 66 692 69 931
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 98 271 89 977
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV2 2018 KV2 2017 6K 2018 6K 2017
Müügitulud 33 851 25 102 59 837 42 622
Müüdud toodete kulud -29 049 -21 297 -51 691 -36 146
Brutokasum 4 802 3 805 8 146 6 476
Turustuskulud -1 431 -1 028 -2 592 -1 824
Üldhalduskulud -2 187 -1 322 -4 116 -2 504
Muud äritulud 29 28 43 30
Muud ärikulud -47 -28 -83 -55
Ärikasum 1 166 1 455 1 398 2 123
Finantstulud 342 0 353 24 846
Finantskulud -11 -7 -25 -16
Kasum enne maksustamist 1 497 1 448 1 726 26 953
Tulumaks -459 -425 -586 -564
Perioodi puhaskasum, sh 1 038 1 023 1 140 26 389
   emaettevõtte omanike osa 1 047 982 1 180 26 356
   mitte-kontrolliv osa -9 41 -40 33
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,06 0,06 0,07 1,49
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,06 0,06 0,07 1,49

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400

Vahearuanne 1-6/2018