Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2017

26.07.2017 Börsiuudised Aruanded

Harju Elekter kontserni 2017. aasta esimene poolaasta kujunes edukaks. Aasta lõpus sõlmitud suuremahulised lepingud ja lisandunud müügitellimused kasvatasid oluliselt nii müügitulusid kui ka ärikasumit. Erakorralised tulud PKC Group Oyj aktsiate realiseerimisest andsid puhaskasumi märkimisväärse tõusu ja tugeva rahavoo perspektiivseteks investeeringuteks.

muutus

jaanuar – juuni

muutus

aprill – juuni

aasta

(tuhat eurot)

%

2017

2016

%

2017

2016

2016

Müügitulu

47,2

42 622

28 965

45,9

25 102

17 208

61 167

Brutokasum

24,0

6 476

5 222

20,7

3 805

3 153

10 348

Ärikasum enne kulumit

16,3

2 894

2 486

8,1

1 844

1 706

4 777

Ärikasum

26,9

2 123

1 671

13,6

1 455

1 281

3 181

Perioodi puhaskasum

1 233,5

26 389

1 979

-38,7

1 023

1 668

3 224

 sh emaettevõtte omanike

1 225,9

26 356

1 988

-40,9

982

1 664

3 219

Kontserni müügitulu oli aruandekvartalis 25,1 (2016 II kv: 17,2) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 45,9%, poolaasta konsolideeritud müügitulud suurenesid võrreldava perioodi suhtes 47,2% 42,6 (2016 I pa: 29,0) miljoni euroni. Müügitulude tõus tuli peamiselt läbi tellimuste mahu märgatava suurenemise seoses 2016. aasta lõpus sõlmitud uute lepingutega.

Aruandekvartalis teeniti 89% (2016 II kv: 93%) müügituludest Tootmise segmendist, Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 11% (2016 II kv: 7%) müügimahust. Tootmissegmendi müügitulust tuli enam kui 96% elektriseadmete müügist, mis kasvas II kvartalis 6,5 miljoni euro võrra 21,6 miljoni euroni ja poolaasta võrdluses 12,0 miljoni euro võrra 37,0 miljoni euroni.

Kontserni väljastpoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas II kvartalis 80,8% (2016 II kv: 80,9%) ja poolaastal 79,4% (2016 I pa: 78%).

Kontserni suurim turg oli jätkuvalt Soome. Aruandekvartalis müüdi 68,3% Kontserni toodetest ja teenustest (2016 II kv: 71,8%) Soome turule, kasvades aastaga 4,8 miljonit eurot ehk 38,9%. Poolaastate võrdluses kasvas müük Soome turule 45,8% ehk 9,1 miljonit eurot 28,8 miljoni euroni, moodustades kogu müügitulust 67,6% (2016 I pa: 68,2%). Kasvu  peamiseks põhjuseks oli 2016. aasta lõpus sõlmitud lepingud Soome võrguettevõtetega, kelle tellimused algasid juba I kvartalis 2017.

Kontserni müügitulu kasvas ka Norra turul. Müük Norra turule suurenes aruandekvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,5 miljonit ja poolaastate võrdluses 1,8 miljonit eurot.

Müügimahtude kasvatamine Rootsi turul on jätkuvalt Kontserni ja ASi Harju Elekter Elektrotehnika üheks prioriteediks. Müük Rootsi turule suurenes aruandekvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,4 miljonit eurot ja poolaastate võrdluses 0,6 miljonit eurot.

II kvartalis kasvas 46,6% ehk 1,5 miljoni euro võrra 4,8 miljoni euroni ka Eesti müük, moodustades 19,2% aruandekvartali konsolideeritud müügitulust. Poolaasta kokkuvõttes kasvas müük Eesti turule 37,9% ehk 2,4 miljonit eurot jõudes 8,8 miljoni euroni ja moodustades 20,6% Kontserni müügituludest.

Kvartalite võrdluses kasvasid äritegevuse kulud II kvartalis 48,3% ehk 7,7 miljonit eurot ja poolaastate võrdluses 48,2% ehk 13,2 miljoni euro võrra. Põhiosa äritegevuse kuludest moodustasid müüdud toodete ja teenuste kulud, mis kasvasid müügituludest kiiremine. Peamiseks põhjuseks siin oli globaalne toormaterjalide hinnatõus, aga ka lisatööjõu palkamine. Ekspordi suurenemine on toonud kaasa ka turustuskulude tõusu, kasvades kvartalite võrdluses 30,3% ja poolaastaga 20,6%. Siiski turustuskulude määr langes, moodustades aruandekvartali müügitulust 4,1% (2016 II kv: 4,6%) ja 6 kuu arvestuses 4,3% (2016 I pa: 5,2%). Seoses suurte tellimuste ja sellega seotud uute toodete väljatöötamisega palgati uusi töötajaid, mis tõi kaasa arendus- ja seeläbi ka üldhalduskulude tõusu. Kokkuvõttes üldhaldus­kulude määr langes ning moodustas aruandekvartali müügituludest 5,3% ja poolaastas 5,9%, kahanedes aruandeperioodide võrdluses vastavalt 1,1 ja 1,2 protsendipunkti.

2017. aasta II  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 542 inimest, mis oli keskmiselt 88 töötajat enam kui võrreldaval perioodil ja kuue kuu arvestuses oli keskmine töötajate arv 516 ehk 62 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 582 inimest, mis oli 112 võrra rohkem kui aasta tagasi. Aasta alguse seisuga on  töötajate arv kasvanud 102 töötaja võrra. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 3 308 (2016 II kv: 2 781) tuhat eurot, mida oli 19,0% enam kui võrreldaval perioodil ning poolaastaga 5 925 (2016 II pa: 5 155) tuhat eurot ehk 14,9% enam kui võrreldaval perioodil. Töötasude kasv on tingitud uute töötajate palkamisest seoses tootmismahtude olulise kasvuga. Poolaasta keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 914 (2016 I pa: 1 894) eurot, kasvades 1,1%.

II kvartali konsolideeritud brutokasum oli 3 805 (2016 II kv: 3 153) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 15,2% (2016 II kv: 18,3%). Esimese poolaasta konsolideeritud brutokasum oli 6 476 (2016 I pa: 5 222) tuhat eurot. Esimese poolaasta brutokasumi marginaaliks kujunes 15,2% (2016 I pa: 18,0%).

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 1 455 (2016 II kv: 1 281) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 1 844 (2016 II kv: 1 706) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 5,8% (2016 II kv: 7,4%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,3% (2016 II kv 9,9%).

Kontserni esimese poolaasta ärikasum oli 2 123 (2016 I pa: 1 671) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 2 894 (2016 I pa: 2 486) tuhat eurot. Poolaasta ärirentaabluseks kujunes 5,0% (2016 I pa: 5,8%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 6,8% (2016 I pa 8,6%). Rentaabluse languse üheks põhjuseks on renditulude vähenemine seoses PKC Group Oyj lahkumisega Kontserni rendipindadelt 2017. aasta alguses. Samuti mõjutasid rentaablust ühekordsed kulud seoses AS Harju Elekter Elektrotehnika kolimisega uutele tootmispindadele.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1 023 (2016 II kv: 1 668) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 982 (2016 II kv: 1 664) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli II  kvartalis 0,06 eurot (2016 II kv: 0,09 eurot). Puhaskasumi vähenemine aruandekvartalite võrdluses on seotud finantstulude vähenemisega. 2016 II kvartalis laekus PKC Group Oyj dividende 766 tuhat eurot.

Kokkuvõttes oli esimese poolaasta  konsolideeritud puhaskasum 26 389 (2016 I pa: 1 979) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 26 356 (2016 I pa: 1 988) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 1,49 (2016 I pa: 0,11) eurot. Suure puhaskasumi põhjuseks oli Motherson Sumi Systems Limited poolt PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmine, hinnaga 23,55 eurot aktsia kohta. AS Harju Elekter omanduses oli 1 094 641 PKC Group Oyj aktsiat. Aktsiate müügist saadi finantstulu 24 839 tuhat eurot.

Kontsern investeeris 6 kuuga põhivarasse kokku 4,5 (2016 I pa: 0,5) miljonit eurot. Investeeringute kasv on seotud Allika Tööstuspargis käimasolevate arendustega.

Ettevõtte aktsia hind tõusis Nasdaq Tallinna börsil esimese poolaasta jooksul 46,6% 2,83 eurolt 4,15 euroni.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter 2.kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2017
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.06.17 31.12.16
Raha, pangakontod 17 598 3 278
Äritegevuse ja muud nõuded 16 113 8 480
Ettemaksed 1 372 771
Ettevõtte tulumaks 73 24
Varud 14 771 9 712
KÄIBEVARA KOKKU 49 927 22 265
Edasilükkunud tulumaksu vara 37 37
Pikaajalised finantsinvesteeringud 4 684 21 990
Kinnisvarainvesteeringud 15 934 13 273
Materiaalne põhivara 11 301 10 972
Immateriaalne põhivara 6 119 5 431
PÕHIVARA KOKKU 38 075 51 703
VARAD KOKKU 88 002 73 968
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 178 804
Ostjate ettemaksed 1 402 0
Võlad tarnijatele ja muud võlad 13 379 9 140
Võlg aktsionäridele 0 1 242
Maksuvõlad 2 567 1 075
Ettevõtte tulumaks 193 133
Lühiajalised eraldised 81 15
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 17 800 12 409
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 3 014 1 167
KOHUSTUSED KOKKU 20 814 13 576
Aktsiakapital 11 176 12 418
Ülekurss 804 804
Reservkapital 2 847 19 214
Jaotamata kasum 52 272 29 113
Emaettevõtte osalus omakapitalis 67 099 60 307
Mitte-kontrolliv osalus 89 85
OMAKAPITAL KOKKU 67 188 60 392
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 88 002 73 968
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV2 2017 KV2 2016 6k 2017 6k 2016
Müügitulud 25 102 17 208 42 622 28 965
Müüdud toodete kulud -21 297 -14 055 -36 146 -23 743
Brutokasum 3 805 3 153 6 476 5 222
Turustuskulud -1 028 -789 -1 824 -1 512
Üldhalduskulud -1 322 -1 104 -2 504 -2 051
Muud äritulud 28 42 30 52
Muud ärikulud -28 -21 -55 -40
Ärikasum 1 455 1 281 2 123 1 671
Finantstulud 0 766 24 846 767
Finantskulud -7 -5 -16 -11
Kasum enne maksustamist 1 448 2 042 26 953 2 427
Tulumaks -425 -374 -564 -448
Perioodi puhaskasum, sh 1 023 1 668 26 389 1 979
   emaettevõtte omanike osa 982 1 664 26 356 1 988
   mitte-kontrolliv osa 41 4 33 -9
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,06 0,09 1,49 0,11
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,06 0,09 1,49 0,11

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400