Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2016

27.07.2016 Aruanded

Aruandekvartal oli Kontsernile edukas. Konsolideeritud müügitulu oli aruandekvartalis 17,2 (2015 II kv: 16,6) miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise kvartaliga 46% ehk 5,6 miljonit eurot ja võrreldava perioodi suhtes 4% ehk 0,6 miljonit eurot. Konsolideeritud müügitulu kasvas poolaastas 5,2% 29,0 (2015 I pa: 27,5) miljoni euroni. Kontsern teenis poolaastas puhaskasumit 2,0 miljonit eurot, mis on 25,8% enam kui võrreldaval perioodil.

muutus aprill – juuni muutus jaanuar – juuni aasta
(tuhat eurot)

%

2016

2015

%

2016

2015

2015

Müügitulu

3,7

17 208

16 590

5,2

28 965

27 535

60 656

Brutokasum

2,3

3 153

3 081

9,3

5 222

4 779

10 299

Ärikasum enne kulumit

-2,6

1 705

1 751

16,4

2 486

2 139

4 819

Ärikasum

-7,2

1 281

1 380

18,6

1 671

1 408

3 276

Perioodi puhaskasum

6,0

1 668

1 573

25,8

1 979

1 573

3 186

 sh emaettevõtte omanike

6,9

1 664

1 557

27,7

1 988

1 557

3 190

Müügitulud kasvasid enamuste toodete ja teenuste osas. Aruandekvartali müügituludest saadi 93% (2015 II kv: 92%) Tootmise segmendist. Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 7% (2015 II kv: 8%) müügimahust. Elektriseadmete müük on teises kvartalis kasvanud võrreldava perioodi suhtes 5% ehk 935 tuhat eurot ja 6 kuu võrdluses 7% ehk 1 652 tuhat eurot andes 86% kogu Kontserni müügitulust. Elektriseadmete müük moodustas Tootmise segmendi müügimahust aruandekvartalis 95% (2015 II kv: 94%) ja I poolaastal 94% (2015 I pa: 93%). Seoses uue rendipinna lisandumisega 2015. aastal on 2016. aasta esimese kuue kuuga kasvanud ka renditulu 9% ehk 95 tuhande euro võrra.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas 2016. aasta I poolaastal 78% (2015 I pa: 76%) ja aruandekvartalis 81% (2015 II kv: 79%). Enamus Kontserni ettevõtted on suutnud oma müügimahtusid Soome turule suurendada ning Kontserni suurim turg – Soome – on kasvanud aastaga 16% ehk 1 735 tuhat eurot. Aruandekvartalis müüdi Soome turule 72% (2015 II kv: 64%) Kontserni toodetest ja teenustest.

Jätkuvalt on vähenenud müügitulud koduturult Eestis. Kontsern müüs aruandekvartalis Eesti turule 19% (2016 II kv: 21%) oma toodetest ja teenustes. 6 kuuga kahanes Eesti turu osakaal kahe protsendipunkti võrra.

Äritegevuse kulud kasvasid aruandekvartalis 5% ja I poolaastal 4% võrreldes eelmise aasta samade perioodidega. Müüdud toodete ja teenuste kulu kasvas nii aruandekvartali kui ka I poolaasta võrdluses 4%. Turustuskulud kasvasid võrreldavate perioodide suhtes aruandekvartalis 19% ja I poolaastal 12%. Turustuskulude määr moodustas müügitulust 5,2% (2015 I pa: 4,9%). Üldhalduskulud kasvasid aruandekvartalis 7%, jäädes I poolaasta võrdluses samale tasemele. Üldhalduskulude määr moodustas müügitulust 7,1%, kahanedes 0,4 protsendipunkti võrra.

2015. aasta teises pooles alanud tootmise optimeerimine Kontserni Eesti ettevõtetes on kaasa toonud töötajate arvu kahanemise. 2016. aasta I poolaastal ja ka II kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 454 inimest, mis oli keskmiselt I poolaastal 20 ja II kvartalis 27 töötajat vähem kui võrreldavatel perioodidel. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 335 (2015 II kv: 2 414) tuhat eurot ning poolaastaga 4 709 (2015 I pa: 4 802) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 730 (2015 I pa: 1 688) eurot.

Eelmise aasta teises pooles alanud ning 2016. aastal jätkuv tootmise optimeerimine on parandanud I poolaasta kasumit ning kasumimarginaale võrreldava perioodi suhtes.

Esimese poolaasta konsolideeritud brutokasum oli 5 222 (2015 I pa: 4 779) tuhat eurot. Esimese poolaasta brutokasumi marginaaliks kujunes 18,0% (2015 I pa: 17,4%). Aruandekvartali brutokasumi marginaal oli 18,3% (2015 II kv: 18,6%).

Kontserni esimese poolaasta ärikasum oli 1 671 (2015 I pa: 1 408) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 1 671 (2015 I pa: 1 408) tuhat eurot. Aruandeperioodi ärirentaabluseks kujunes 5,8% (2015 I pa: 5,1%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 8,5% (2015 I pa 7,8%).

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 1 281 (2015 II kv: 1 380) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 1 705 (2015 II kv: 1 751) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 7,4% (2015 II kv: 8,3%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 10,0%, kahanedes võrreldava perioodi näitaja suhtes 0,5 protsendipunkti võrra. 2016. aasta teise kvartalisse jäid Kontserni metallitehaste liitmisel tehtud ühekordsed kulud 71 tuhat eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1 668 (2015 II kv: 1 573) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 1 664 (2015 II kv: 1 557) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli nii aruandekvartalis kui ka võrreldaval perioodil 0,09 eurot. Puhaskasumi marginaaliks kujunes 9,7% (2015 II kv: 9,5%).

Kokkuvõttes oli esimese poolaasta konsolideeritud puhaskasum 1 979 (2015 I pa: 1 583) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 1 988 (2015 I pa: 1 572) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,11 (2015 I pa: 0,09) eurot.

Kontsern on teinud 6 kuuga materiaalsesse põhivarasse ja kinnisvarasse investeeringuid kokku  478 (2015 I pa: 2 047) tuhat eurot. 2015. aasta I poolaastal investeeris Kontsern Allika Tööstusküla tootmishoonesse 1 272 tuhat eurot. 2016. aasta II poolaastal alustatakse Allika Tööstuskülas tootmiskompleksi ehitust, millega lisandub 8 400 m2 rendipinda Stera Technologies Oyle ning Laohotelli ehitust, kuhu on planeeritud uusi rendipindasid 4100 m2 ulatuses.

Sündmused ja bilansipäevajärgsed sündmused

28. aprillil 2016 toimus ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek, kes kinnitas 2015. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ning otsuse maksta aktsionäridele 2015. aasta eest dividende 0,05 eurot aktsia kohta, kokku 887 tuhat eurot. Lisaks otsustas üldkoosolek võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia ning kinnitada ASi Harju Elekter põhikirja uue redaktsiooni. Üldkoosoleku otsuse kohaselt vähendatakse ASi Harju Elekter aktsiakapitali 1 242 tuhande euro võrra 11 176 124,40 euroni aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel. Aktsionäridele tehakse väljamaksed 0,07 eurot aktsia kohta seaduses ettenähtud tähtaja jooksul. Nii dividendiõiguslike kui ka aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeriti 12.05.2016 kell 23.59. Dividendid kanti aktsionäride pangakontodele 17. mail 2016.

Aprillis sõlmiti eelleping mehaaniliste ja elektromehaaniliste seadmete ja komponentide tootjaga Stera Technologies Oy neile tootmishoonete ehitamiseks ja hilisemaks rentimiseks Kontsernile kuuluvas Allika Tööstuspargis. Tootmishoonete suurus on kokku ca 8400m2 ja need on kavas rentnikule üle anda kahes etapis – juulis 2017 ja oktoobris 2018. Allika Tööstuskülas viidi läbi hange projektijuhi leidmiseks, kelleks kvalifitseerus Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS. Nii Stera Technologies OÜle ehitatavatele tootmishoonetele kui ka Laohotelli objektile on väljastatud ehitusload.

ASi Harju Elekter nõukogu otsustas oma 5. aprilli 2016. aasta koosolekul liita Kontserni Eesti tütarettevõtete metallitehased, koondades kogu Kontserni lehtmetalli töötlemise ressursi, võimekuse ja oskusteabe ASi Harju Elekter Teletehnika. Restruktureerimise tulemusena saavutatakse kokkuhoid nii tootmis- kui ka tööjõukulude osas. Pärast muudatusi keskendub AS Harju Elekter Teletehnika lehtmetalltoodete ja –detailide tootmisele elektrotehnika- ja telekommunikatsiooni sektori tarbeks, säilitades ka telekommunikatsioonitoodete ning fiiberoptiliste kaablite tootmise. ASil Harju Elekter Elektrotehnika aitab reorganiseerimine suunata peatähelepanu põhitegevuse – elektriseadmete tootmise – efektiivsemaks muutmisele.

PKC Group Oyj aktsionäride korraline üldkoosolek 4. aprillil 2016 otsustas maksta dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividendid kanti aktsionäride pangakontodele 15. aprillil 2016. ASile Harju Elekter kuulub 1 094 641 aktsiat. Dividenditulu 766 tuhat eurot kajastub 2016. aasta II kvartali kasumis. Soomes dividendidelt kinni peetud tulumaks 15% moodustas 115 tuhat eurot. PKC Groupi dividendid  lisavad II kvartali investeerimistegevuse rahavoole 651 tuhat eurot.

AS Harju Elekter otsustas anda laenu 660 000 eurot Skeleton Technologies OÜle (millest aruandekvartalis väljastati 330 000 ja bilansipäevajärgselt 330 000). Täiendavas rahastamisvoorus konverteeritakse laen osakapitali AS Harju Elekter osaluse säilitamiseks.

Soome tütarettevõtted Satmatic Oy ja Finnkumu Oy osalesid veebruaris piirkondlikul erialamessil Sähkö-Tele-Valo-AV Jyväskyläs. ASi Harju Elekter Kaubandusgrupp tutvustas aprilli alguses oma tootevalikut rahvusvahelisel ehitusmessil Eesti Ehitab Tallinnas.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 2.kvartali ja 1.poolaasta vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2016
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.06.16 31.12.15
Raha, pangakontod 4 476 5 711
Äritegevuse ja muud nõuded 9 007 6 678
Ettemaksed 372 278
Ettevõtte tulumaks 25 28
Varud 9 807 7 148
Käibevara kokku 23 687 19 843
Edasilükkunud tulumaksu vara 57 57
Pikaajalised finantsinvesteeringud 20 954 20 188
Kinnisvarainvesteeringud 12 912 12 990
Materiaalne põhivara 7 850 8 010
Immateriaalne põhivara 5 442 5 491
Põhivara kokku 47 215 46 736
VARAD KOKKU 70 902 66 579
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 148 296
Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 260 6 043
Võlg aktsionäridele 1 242 0
Maksuvõlad 1 413 944
Ettevõtte tulumaks 103 146
Lühiajalised eraldised 4 34
Kokku lühiajal.kohustused 11 170 7 463
Pikaajalised kohustused 912 912
Kohustused kokku 12 082 8 375
Aktsiakapital 12 418 12 418
Registreerimata aktsiakapital -1 242 0
Ülekurss 804 804
Reservkapital 18 836 18 047
Jaotamata kasum 27 895 26 817
Emaettevõtte osalus omakapitalis 58 711 58 086
Mitte-kontrolliv osalus 109 118
Kokku omakapital 58 820 58 204
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 70 902 66 579
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.2016
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV22016 KV22015 6k 2016 6k 2015
Müügitulud 17 208 16 590 28 965 27 535
Müüdud toodete kulud -14 055 -13 509 -23 743 -22 756
Kogukasum 3 153 3 081 5 222 4 779
Turustuskulud -789 -663 -1 512 -1 347
Üldhalduskulud -1 104 -1 028 -2 051 -2 054
Muud äritulud 42 7 52 61
Muud ärikulud -21 -17 -40 -31
Ärikasum 1 281 1 380 1 671 1 408
Finantstulud 766 771 767 785
Finantskulud -5 -22 -11 -29
Kasum enne maksustamist 2 042 2 129 2 427 2 164
Tulumaks -374 -556 -448 -581
Perioodi puhaskasum, sh 1 668 1 573 1 979 1 583
   emaettevõtte omanike osa 1 664 1 557 1 988 1 572
   mitte-kontrolliv osa 4 16 -9 11
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,09 0,09 0,11 0,09
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,09 0,09 0,11 0,09

II KVARTALI ja 6 KUU VAHEARUANNE

Tiit Atso
Finantsjuht
Tel 674 7422