Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-6/2015

05.08.2015 Aruanded

Konsolideeritud müügitulu oli aruandekvartalis 16,6 (2014 II kv: 11,1) miljonit eurot ja poolaastas 27,5 (2014 I pa: 20,8) miljonit eurot. Müügitulu kasvas aruandekvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 52% ehk 5,6 miljonit eurot ja võrreldava perioodi suhtes 50% ehk 5,5 miljonit eurot. Kontserni poolaasta puhaskasum oli 1,6 miljonit eurot. Esimese poolaasta tulemustele avaldasid suurimat mõju järgnevad asjaolud: võrreldavas aruandeperioodis ei kajastu veel Finnkumu Oy (soetatud juunis 2014) majandustulemused, samas sisaldub 2014. aasta I poolaasta puhaskasumis PKC Group Oyj aktsiate müügist saadud 4,6 miljoni euro suurune finantstulu ja sidusettevõttest (AS Draka Keila Cables) konsolideeritud kasum 0,8 miljonit eurot.

muutus aprill – juuni muutus jaanuar – juuni aasta
(tuhat eurot) % 2015 2014 % 2015 2014 2014
Müügitulu 49,6 16 590 11 092 32,7 27 535 20 753 50 606
Brutokasum 60,3 3 081 1 922 32,1 4 779 3 616 9 081
Ärikasum enne kulumit 137,9 1 751 736 81,8 2 139 1 177 3 741
Ärikasum 281,2 1 380 362 236,8 1 408 418 2 228
Perioodi puhaskasum -73,6 1 573 5 954 -75,0 1 583 6 325 9 778
 sh emaettevõtte omanike -73,9 1 557 5 970 -75,3 1 572 6 361 9 697

 

Müügitulud kasvasid enamuste toodete ja teenuste osas. Esimese poolaasta müügitulust 91% saadi Tootmise segmendist, Kinnisvara ning Muud tegevusalad kokku andsid 9% konsolideeritud müügimahust. Aruandekvartali müügitulust moodustas elektriseadmete müük 87% (2014 II kv: 81%). Aruandekvartalis müüdi elektriseadmeid 14,4 miljoni euro väärtuses, mis oli võrreldava kvartali näitajast 5,4 miljonit eurot ehk 59% enam, I poolaastal kasvas seadmete müük 38% 23,3 miljoni euroni. Suurima panuse elektriseadmete müügimahu tõusule andsid Finnkumu Oy ning UAB Rifas, kellel realiseerus II kvartalis suuremahuline projekt Norra turule.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas 2015. aasta I poolaastal 76% (2014 I pa: 65%) ja aruandekvartalis 79% (2014 II kv: 67%). Kontserni suurim turg on Soome, kuhu müüdi esimesel poolaastal 61% Kontserni toodetest ja teenustest (2014 I pa: 50%). Soome turu osakaal konsolideeritud müügitulus kasvas aruandekvartalis 9 ja poolaastas 11 protsendipunkti võrra võrreldes 2014. aastaga, samal ajal kui Eesti turu osakaal langes aastaga 10,5 protsendipunkti võrra 24,1%le. Langus oli tingitud peamiselt Eesti Energia lepingujärgse tellimusmahu täitmata jätmisest, mis on kolmandiku võrra väiksem kui võrreldaval perioodil.

Äritegevuse kulud kasvasid aruandekvartalis 41% ja esimesel poolaastal 29 % võrreldes eelmise aasta samade perioodidega. Müüdud toodete ja teenuste kulu kasvas aruandekvartalis 47%. Kuna aruandekvartali müügitulu suurenes kiiremas tempos kui müüdud toodete ja teenuste kulu, paranes ka brutokasumi marginaal. Esimesel poolaastal kasvas müüdud toodete ja teenuste kulu 33% ehk müügituluga samas tempos. Nii turustus- kui ka üldhalduskulud kasvasid marginaalselt ning nende kulude määr müügitulust esimesel poolaastal langes, moodustades vastavalt 4,9 % (2014 I pa: 6,2%) ja 7,5% (2014 I pa: 9,2%).

2015. aasta II kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 481 inimest, mis oli keskmiselt 37 töötajat rohkem kui võrreldaval perioodil. I poolaasta keskmine töötajate arv tõusis võrreldava perioodi suhtes 32 töötaja võrra 474 töötajani. Poolaastaga maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 4 802 (2014 I pa: 4 331) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 688 (2014 I pa: 1 633) eurot.

Teise kvartali konsolideeritud brutokasum oli 3 081 (2014 II kv: 1 922) tuhat eurot. Aruandekvartali brutokasumi marginaaliks kujunes 18,6%, mis oli 1,3 protsendipunkti võrra suurem võrreldava perioodi näitajast. Esimese poolaasta konsolideeritud brutokasum oli 4 779 (2014 I pa: 3 616) tuhat eurot. Esimese poolaasta brutokasumi marginaal jäi võrreldava perioodi tasemele ja oli 17,4%.

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 1 380 (2014 II kv: 362) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 1 751 (2014 II kv: 736) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 8,3% (2014 II kv: 3,3%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 10,6% paranedes võrreldava perioodi näitaja suhtes 4,0 protsendipunkti võrra suurem.

Kuue kuu ärikasum enne kulumit suurenes 962 tuhande euro võrra 2 139 tuhande euroni ja ärikasum 990 tuhande euro võrra 1 408 tuhande euroni. Poolaasta ärirentaablus enne kulumit oli 7,8% (2014 I pa: 5,7%) ja ärirentaablus 5,1% (2014 I pa: 2,0%).

PKC Group Oyj maksis  2014. aasta eest dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividenditulu aktsiatelt oli 766 (2014 II kv: 906) tuhat eurot. Kokku saadi finantstulu esimese poolaastaga 785 tuhat eurot mis oli 4 763 tuhat eurot vähem kui võrreldaval perioodil. 2014. aasta teises kvartalis müüdi 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1 573 (2014 II kv: 5 954) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 1 557 (2014 II kv: 5 970) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli II  kvartalis 0,09 (2014 II kv: 0,34) eurot.

Kokkuvõttes oli esimese poolaasta  konsolideeritud puhaskasum 1 583 (2014 I pa: 6 325) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 1 572 (2014 I pa: 6 361) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,09 (2014 I pa: 0,37) eurot.

Kontsern investeeris põhivarasse poolaastaga kokku 4,5 (2014 I pa: 4,0, sh äriühenduste kaudu 3,3) miljonit eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 2.kvartali ja 1.poolaasta vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.06.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.06.15 31.12.14
Raha, pangakontod 2 263 9 984
Müügivalmis finantsvara 0 35
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 8 914 6 484
Ettemaksed 688 455
Ettevõtte tulumaks 49 79
Varud 11 141 8 104
Käibevara kokku 23 055 25 141
Pikaajalised finantsinvesteeringud 24 128 19 145
Kinnisvarainvesteeringud 13 165 12 109
Materiaalne põhivara 8 294 7 968
Immateriaalne põhivara 5 448 5 429
Põhivara kokku 51 035 44 651
VARAD KOKKU 74 090 69 792
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 1 641 278
Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 572 6 989
Maksuvõlad 1 104 1 072
Ettevõtte tulumaks 271 12
Lühiajalised eraldised 4 39
Kokku lühiajal.kohustused 11 592 8 390
Pikaajalised kohustused 1 956 1 560
Kohustused kokku 13 548 9 950
Aktsiakapital 12 180 12 180
Registreerimata aktsiakapital 238 0
Ülekurss 804 240
Reservkapital 21 976 19 393
Jaotamata kasum 25 200 26 664
Emaettevõtte osalus omakapitalis 60 398 58 477
Mitte-kontrolliv osalus 144 1 365
Kokku omakapital 60 542 59 842
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 74 090 69 792
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.06.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV2 2015 KV2 2014 6k 2015 6k 2014
Realiseerimise  netokäive 16 590 11 092 27 535 20 753
Realiseeritud toodete kulud -13 509 -9 170 -22 756 -17 137
Kogukasum 3 081 1 922 4 779 3 616
Turustuskulud -663 -646 -1 347 -1 296
Üldhalduskulud -1 028 -929 -2 054 -1 899
Muud äritulud 7 26 61 35
Muud ärikulud -17 -11 -31 -38
Ärikasum 1 380 362 1 408 418
Finantstulud 771 5 531 785 5 548
Finantskulud -22 -9 -29 -16
Tulu sidusettevõttest 0 491 0 815
Kasum enne maksustamist 2 129 6 375 2 164 6 765
Tulumaks -556 -421 -581 -440
Maksustamisjärgne kasum, sh 1 573 5 954 1583 6 325
   emaettevõtte omanike osa 1 557 5 970 1572 6 361
   mitte-kontrolliv osa 16 -16 11 -36
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,09 0,34 0,09 0,37
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR)

Tiit Atso
Finantsjuht
Tel 674 7422

0,09 0,34 0,09 0,37