Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2018

25.04.2018 Börsiuudised Aruanded

Harju Elekter kontserni müügitulu kasvas aruandekvartalis 48,3% 26,0 miljoni euroni, millele aitas kaasa uute äriühenduste soetamine 2017. aasta teisel poolaastal. Lisaks tavapärasele sesoonsusele avaldasid kvartali kasumlikkusele mõju külmade talvekuude tõttu edasi lükkunud tellijate paigaldustööd, mistõttu toodeti suur kogus realiseerumist ootavat toodangut lattu. Oluliselt suuremad olid ka kütte- ja elektrikulud; lisaks tehti ettevalmistus- ja arendustöid Rootsi ja Soome uute hankelepingute täitmiseks. Samas annavad positiivsed trendid turul ja mahukad tellimusraamatud kindlust järgnevateks kvartaliteks.

muutus %

jaanuar – märts

aasta

2018

2017

2017

Müügitulu (tuhat eurot)

48,3

25 986

17 519

102 668

Brutokasum (tuhat eurot)

25,2

3 344

2 670

15 625

Ärikasum enne kulumit (EBITDA) (tuhat eurot)

-19,1

849

1 050

7 587

Ärikasum (EBIT) (tuhat eurot)

-65,4

231

668

5 442

Perioodi puhaskasum (tuhat eurot)

-99,6

102

25 366

29 132

 sh emaettevõtte omanike osa (tuhat eurot)

-99,5

133

25 374

29 129

Aruandekvartalis teeniti 79,2% (2017 I kv: 91,9%) müügituludest Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 20,8% (2017 I kv: 8,1%) müügimahust. 2017. augustis avas AS Stera Saue ASile Harju Elekter kuuluvas Allika tööstuspargis uued tootmis- ja laohooned, kasvatades kinnisvara segmendi müügitulu võrreldava perioodi suhtes. Muu segmenteerimata tegevuste müügitulu suurenes kvartalite võrdluses 3,9 miljoni euro võrra 4,8 miljoni euroni, millest 71,3% moodustasid elektriinstallatsioonitööd (Telesilta Oy soetati 2017. aasta juunis).

Müügitulu kasvas võrreldava perioodi suhtes kõigi toodete ja teenuste osas. Suurima panuse müügimahu 8,5 miljoni euro suurusest tõusust andsid 52,6% ulatuses elektriseadmete müügimahu suurenemine ning 40,2% ulatuses elektriinstallatsioonitööde lisandumine 2017. aastal Kontserni teenustele. Elektriseadmete müük suurenes kvartalite võrdluses 4,5 miljoni euro võrra 19,8 miljoni euroni.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas aruandekvartalis 89,1% (2017 I kv: 77,4%), kasvades 9,6 miljoni võrra 23,2 miljoni euroni.

Kontserni suurim turg on Soome, mis kasvas esimeses kvartalis 54,1% ehk 6,3 miljonit eurot 18,0 miljoni euroni. Kasvu peamiseks põhjuseks oli 2016. ja 2017. aastate lõpus sõlmitud lepingud Soome võrguettevõtetega. Olulise osa Soome segmendi müügitulu suurenemisele andis ka 2017. aasta juunis soetatud Telesilta Oy. Aruandekvartalis müüdi 69,1% Kontserni toodetest ja teenustest (2017 I kv: 66,5%) Soome turule.

I kvartalis kasvas müük Rootsi turule võrreldava perioodi suhtes kahekordseks, 2,0 miljoni euroni. Kasvu põhjuseks oli Kontserni ja ASi Harju Elekter Elektrotehnika eesmärgipärane töö müügi suurendamiseks Rootsi turul ning uute Rootsi ettevõtete lisandumine. ASi Harju Elekter Elektrotehnika osalemine mitmetel Rootsi hangetel tõi esimeses kvartalis alajaamade tarnimiseks 3-aastase raamlepingu Rootsi suurima jaotusvõrguettevõttega E.ON Energidistribution AB. Alajaamade tarnetega alustatakse II kvartalis.

Aruandekvartalis jätkus Leedu tütarettevõttel Rifas UAB tellimusmahtude suurenemine Norrast, mille tulemusena kasvasid tarned Norra turule kvartalite võrdluses ligi kolmekordseks 2,0 miljoni euroni, moodustades konsolideeritud müügitulust 8,0% (2017 I kv: 4,0%).

Muudelt turgudelt saadud tulu teeniti enamuses Austriast, Taanist ja Hollandist.

Seoses energiajaotussektori madala investeeringutasemega langes müük Eesti turule I kvartalis 28,8% 2,8 miljoni euroni ja moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 10,9%.

Kvartalite võrdluses kasvasid äritegevuse kulud I kvartalis 52,9% ehk 8,9 miljonit eurot, millest põhiosa oli müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine 7,8 miljonit eurot, edestades müügitulude kasvutempot ning vähendades brutokasumi marginaali võrreldava perioodi näitaja suhtes 2,3 protsendipunkti võrra. Tööjõukulud kasvasid 53,5% 5,6 miljoni euroni ja tööjõukulude määr moodustas aruandekvartali müügitulust 21,7%, suurenedes võrreldava perioodi näitaja suhtes 0,7 protsendipunkti võrra. Kontserni turustuskulud kasvasid kvartalite võrdluses 45,9%, kuid turustuskulude määr jäi 4,5% tasemele (2017 I kv: 4,5%). Kontsern on teinud jätkuvalt kulutusi uute hangete ettevalmistamiseks ja uute äriühenduste soetamise lõpuleviimiseks 2018. aastal, lisaks on spetsiifiliste tellimuste mahu hüppeline tõus toonud kaasa vajaduse palgata juurde spetsialiste. Kõik see on kasvatanud aruandekvartali üldhalduskulusid 0,7 miljonit eurot ja tõstnud üldhalduskulude osakaalu aruandekvartali müügitulus 7,4%ni (2017 I kv: 6,7%). Üldhalduskulude tõus oli valdavalt tingitud arenduskulude suurenemisest.

2018. aasta I kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 679 inimest, mis oli keskmiselt 189 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 699 inimest, mis oli 182 võrra rohkem kui aasta tagasi. Uute Rootsi tütarettevõtete SEBAB Oy ja Grytek Oy soetamisega lisandus esimeses kvartalis Kontserni 45 töötajat. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 4 375 (2017 I kv: 2 616) tuhat eurot. Palgakulude tõus on tingitud uute töötajate palkamisest seoses tootmismahtude olulise suurenemisega ning uute Rootsi tütarettevõtete soetamisega. Aruandekvartalis oli keskmine töötasu kuus ühe Kontserni töötaja kohta 2 147 eurot, kasvades võrreldavad perioodi suhtes keskmiselt 367 eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 3 344 (2017 I kv: 2 670) tuhat eurot. Brutokasumi marginaaliks kujunes 12,9% (2017 I kv: 15,2%). Rentaabluse langust põhjustas majanduse üldisest heaolust tekkinud töötajate palgasurve ning kvartalite võrdluses on tõusnud toormaterjali, eelkõige lehtmetalli hind, mis kasvatasid müüdud toodete ja teenuste kulude taset.

Esimese kvartali konsolideeritud ärikasum oli 231 (2017 I kv: 668) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 849 (2017 I kv: 1 050) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 0,9% (2017 I kv: 3,8%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 3,3% (2017 I kv: 6,0%).

Aruandekvartali kasum enne maksustamist oli 229 (2017 I kv: 25 505) tuhat eurot. Kolme kuu  arvestuslik tulumaksukulu oli 127 (2017 I kv: 139) tuhat eurot.

Mitmeid Kontserni ettevõtteid mõjutas I kvartalis oodatust madalam tellimuste maht, mis on peamiseks rentaabluse languse põhjuseks. Jätkuvalt tehakse ettevalmistusi uute hangete ette­valmistamiseks, mistõttu on suurenenud arenduskulud ning tööle on võetud mitmeid erialaspetsialiste.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 102 (2017 I kv: 25 366) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 133 (2017 I kv: 25 374) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli I kvartalis 0,01 (2017 I kv: 1,43 eurot) eurot. Võrreldava perioodi konsolideeritud puhaskasum erakorralise tuluta (PKC Group Oyj aktsiate müügist 2017.aastal saadud ühekordne finantstulu 24 839 tuhat eurot) oli 527 tuhat eurot.

Kontsern investeeris I kvartali jooksul põhivarasse kokku 2,3 (2017 I kv: 1,7) miljonit eurot, sealhulgas soetused äriühenduste kaudu moodustasid 1,0 (2017 I kv: 0,4) miljonit eurot. Investeeringute kasv on seotud Allika Tööstuspargis käimasolevate arendustega ning investeeringutega tootmisesse.

Ettevõtte aktsia hind tõusis aruandekvartalis Nasdaq Tallinna börsil 24,8% 5,00 eurolt 6,24 euroni.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter I kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2018
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.03.18 31.12.17
Raha, pangakontod 3 778 10 992
Müügivalmis finantsvara 9 845 9 935
Äritegevuse ja muud nõuded 19 540 13 575
Ettemaksed 1 289 1 118
Ettevõtte tulumaks 236 56
Varud 18 248 13 037
KÄIBEVARA KOKKU 52 936 48 713
Edasilükkunud tulumaksu vara 56 56
Pikaajalised finantsinvesteeringud 4 696 4 684
Kinnisvarainvesteeringud 18 374 17 881
Materiaalne põhivara 12 359 11 983
Immateriaalne põhivara 7 477 6 660
PÕHIVARA KOKKU 42 962 41 264
VARAD KOKKU 95 898 89 977
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 2 500 625
Ostjate ettemaksed 1 518 1 088
Võlad tarnijatele ja muud võlad 16 368 12 802
Maksuvõlad 2 806 2 106
Ettevõtte tulumaks 11 270
Lühiajalised eraldised 49 245
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 23 252 17 136
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 2 720 2 910
KOHUSTUSED KOKKU 25 972 20 046
Aktsiakapital 11 176 11 176
Ülekurss 804 804
Reservkapital 2 737 2 844
Jaotamata kasum 55 181 55 048
Emaettevõtte osalus omakapitalis 69 898 69 872
Mitte-kontrolliv osalus 28 59
OMAKAPITAL KOKKU 69 926 69 931
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 95 898 89 977
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV1 2018 KV1 2017
Müügitulud 25 986 17 519
Müüdud toodete kulud -22 642 -14 849
Brutokasum 3 344 2 670
Turustuskulud -1 161 -796
Üldhalduskulud -1 930 -1 182
Muud äritulud 14 2
Muud ärikulud -36 -26
Ärikasum 231 668
Finantstulud 102 24 846
Finantskulud -104 -9
Kasum enne maksustamist 229 25 505
Tulumaks -127 -139
Perioodi puhaskasum, sh 102 25 366
   emaettevõtte omanike osa 133 25 374
   mitte-kontrolliv osa -31 -8
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,01 1,43
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,01 1,43

Tiit Atso
Kontserni finantjuht
674 7400