Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2015

29.04.2015 Aruanded

ASi Harju Elekter 2015.a esimene kvartal oli mõjutatud tavapärasest sesoonsusest. Kontserni tulemustele lisandus konsolideerituna Finnkumu Oy, kuid võrreldavalt eelmise aastaga ei konsolideeritud enam ASi Draka Keila Cables kasumit. Eesti segmendi langus oli tingitud peamiselt Eesti Energia lepingujärgse tellimusmahu täitmata jätmisest.

jaanuar – märts aasta
2015 2014 2014
Müügitulu (tuhat eurot) 10 945 9 661 50 606
Brutokasum (tuhat eurot) 1 698 1 701 9 081
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) (tuhat eurot) 388 441 3 741
Ärikasum (EBIT) (tuhat eurot) 29 56 2 228
Perioodi puhaskasum (tuhat eurot) 10 371 9 778
 sh emaettevõtte omanike osa (tuhat eurot) 16 391 9 697

Aruandekvartali konsolideeritud müügitulu oli 10,9 miljonit eurot ehk 13,3% rohkem kui võrreldaval perioodil. 90% müügituludest saadi Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja muud tegevusalad andsid kokku 10% konsolideeritud müügimahust.

Müügitulude kasv on olnud pea kõigi toodete ja teenuste osas. Enam kui 91% müügitulust saadi elektriseadmete müügist, mis aruandekvartalis suurenes 14%.  Kontserni toodetest ja teenustest realiseeriti Eestist väljapoole 72% (2014 I kv: 64%). Kontserni suurim turg on Soome. Aruandekvartalis müüdi Soome 56% (2014 I kv: 45%) Kontserni toodetest ja teenustest. Eesti segmendi müügitulud langesid 11,2%.

Äritegevuse kulud kasvasid aruandeperioodil 14,3%. Müüdud toodete ja teenuste kulu suurenes kiiremas tempos kui müügitulu, mistõttu vähenes brutokasumi marginaal võrreldava perioodi näitaja suhtes 2,1 protsendipunkti võrra. Turustuskulud kasvasid aruandekvartalis seoses Eesti ja Soome tütarfirmade osalemisega Tampere energeetikamessil 33 tuhande euro võrra 684 tuhande euroni. Turustuskulude määr moodustas müügitulust 6,2 % (2014 I kv: 6,7%).

Üldhalduskulud olid võrreldava perioodi näitajast 49 tuhat eurot suuremad. Üldhalduskulude määr moodustas müügitulust 9,4%, kahanedes 0,7 protsendipunkti võrra.

2015. aasta I  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 467 inimest, mis oli keskmiselt 27 töötajat rohkem kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 388 (2014 I  kv: 2 170) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 705 (2014 I kv: 1 645) eurot. Tööjõukulud kasvasid aruandekvartalis 9,7% 3,1 miljonit euroni. Tööjõukulude määr müügitulust kahanes 29,1%lt 2014. aasta I kvartalis 28,2%ni aruandekvartalis.

Kontserni I kvartali konsolideeritud brutokasum oli 1,7 (2014 I kv: 1,7) miljonit eurot ning brutokasumi marginaaliks kujunes 15,5% (2014 Ikv: 17,6%).

Aruandekvartali ärikasum oli 29 (2014 I kv: 56) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 388 (2014 I kv: 441) tuhat eurot. Ärirentaabluseks kujunes 0,3% (2014 I kv: 0,6%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 3,5% (2014 I kv 4,6%).

2014. aasta I kvartalis konsolideeris Kontsern sidusettevõttest AS Draka Keila Cables kasumit 324 tuhat eurot. Kontsern müüs sidusettevõtte 2014. aastal. ASi Draka Keila Cables konsolideeritud kasum andis 2014. aasta I kvartalis 87% Kontserni puhaskasumist.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 10 (2014 I kv: 371) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 16 (2014 I kv: 391) tuhat eurot.

Kontserni varade maht suurenes 3 kuuga 5,3 miljoni euro võrra ja kasvas võrreldava perioodi suhtes 4,2 miljoni euro võrra 75,0 miljoni euroni.

Kontsern investeeris 3 kuuga põhivarasse kokku 1,04 (2014 I kv: 0,40) miljonit eurot.

Bilansipäevajärgsed sündmused:
1. aprillil 2015 toimus PKC Group Oyj aktsionäride üldkoosolek, kes otsustas maksta 2014.a eest aktsionäridele dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividendid kanti aktsionäride pangakontodele 14. aprillil 2015. ASile Harju Elekter kuulub 1 094 641 aktsiat ja netodividenditulu oli 651 tuhat eurot, mis lisandub II kvartali investeerimistegevuse rahavoole.

ASi Harju Elekter juhatus kutsus 14.mail 2015.a Keila Kultuurikeskusesse kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku ning teeb üldkoosolekule ettepaneku maksta 2014. aasta eest aktsionäridele dividendideks 0,15 (2013:0,10) eurot aktsia kohta, kokku 2,61 (2013:1,74) miljonit eurot.

AS Harju Elekter allkirjastas 23.aprillil 2015.a lepingu Leedu tütarettevõtte UAB Rifas kõigi aktsiate ostuks. Tehingu käigus omandas AS Harju Elekter lisaks olemasolevale 63%le veel 37%lise osaluse tütarfirmas UAB Rifas, saades ettevõtte ainuomanikuks. UAB Rifas kõigi aktsiate omandamine oli Kontserni strateegiline otsus, kindlustades sellega oma positsiooni Leedus ja eksportturgudel.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 1.kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.03.15 31.12.14
Raha, pangakontod 8 292 9 984
Müügivalmis finantsvara 0 35
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 6 847 6 484
Ettemaksed 842 455
Ettevõtte tulumaks 99 79
Varud 10 274 8 104
Käibevara kokku 26 354 25 141
Pikaajalised finantsinvesteeringud 22 505 19 145
Kinnisvarainvesteeringud 12 364 12 109
Materiaalne põhivara 8 390 7 968
Immateriaalne põhivara 5 429 5 429
Põhivara kokku 48 688 44 651
VARAD KOKKU 75 042 69 792
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 205 278
Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 935 6 989
Maksuvõlad 1 080 1 072
Ettevõtte tulumaks 12 12
Lühiajalised eraldised 20 39
Kokku lühiajal.kohustused 10 252 8 390
Pikaajalised kohustused 1 560 1 560
Kohustused kokku 11 812 9 950
Aktsiakapital 12 180 12 180
Ülekurss 240 240
Reservkapital 22 754 19 393
Jaotamata kasum 26 698 26 664
Emaettevõtte osalus omakapitalis 61 872 58 477
Mitte-kontrolliv osalus 1 358 1 365
Kokku omakapital 63 230 59 842
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 75 042 69 792
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
01.01.-31.03.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern   KV12015   KV12014
Realiseerimise  netokäive 10 945 9 661
Realiseeritud toodete kulud -9 247 -7 960
Kogukasum 1 698 1 701
Turustuskulud -684 -651
Üldhalduskulud -1 025 -976
Muud äritulud 54 9
Muud ärikulud -14 -27
Ärikasum 29 56
Finantstulud 14 17
Finantskulud -7 -8
Tulu sidusettevõttest 0 324
Kasum enne maksustamist 36 389
Tulumaks -26 -18
Maksustamisjärgne kasum, sh 10 371
   emaettevõtte omanike osa 16 391
   mitte-kontrolliv osa -6 -20
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,00 0,02
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,00 0,02

I KVARTALI VAHEARUANNE