Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2022

22.02.2023 Aruanded Börsiuudised

Harju Elektri neljandat kvartalit ja aastat ilmestab rekordiline müügitulu, mis kasvas eelnevate perioodide võrdluses ligi 15%. Aastane müügitulu 175,3 (2021: 152,8) miljonit eurot ületab eelmisel aastal saavutatud kontserni käiberekordi. Müügimahtude kasvu on toetanud püsivad kliendisuhted, mis põhinevad pikaajalisel usaldusväärsel koostööl. Keerulise kriisiaasta lõpuks tuli siiski vastu võtta aasta lõikes ajaloo esimene kahjum. Majandustulemusi õnnestus teisel poolaastal parandada, kuid hoolimata pingutustest tuli teha ühekordseid märkimisväärseid reserve ja mahakandmisi, mis ei võimaldanud kasumit saavutada. Ühekordsete kuludeta oleks viimase kvartali ärikasum olnud 0,4 (2021 IV kv: 0,9) ja teise poolaasta ärikasum 2,5 (2021 II poolaasta: 2,0) miljonit eurot.

2023 aastaks oleme ladunud tugeva vundamendi ning jätkame ühtsena toimiva Harju Elekter kontserni loomist. Meil on kaasaegsed tehased ning nende sisseseade Eestis, Soomes, Leedus ja Rootsis. Västeråsis valmis aasta lõpus uus 6300 m² suurune tootmishoone, mis on värskeimaks täienduseks meie tööstuskinnisvara portfellis. Kaasaegse tehase valmimisega otsustasime Rootsi tütarettevõtte erinevad üksused koondada Västeråsi, et tagada kokkuhoid ning ühtsem ja tugevam kohalik üksus.

Kontsernil on hea likviidsus ja kapitaliseeritus ning tugev juhtimisstruktuur. Aasta viimases kvartalis saime paika ekspertidest koosneva kontserni juhtkonna ning alustasime ettevõtete tsentraalsemat juhtimist eelkõige finantsjuhtimises-kontrollis, tootmises-tarneahelas ja müügis-turunduses. Harju Elektri strateegia, mis on integreeritud jätkusuutlikkuse eesmärkidega, keskendub järgnevatel aastatel tööstustoodangu ja projektide müügimahtude ja kasumlikkuse kasvule.

Müügitulu ja finantstulemused

Harju Elekter teenis aruandekvartalis müügitulu 50,0 (2021 IV kv: 43,6) ning aruandeaastas 175,3 (2021: 152,8) miljonit eurot. Võrreldavate perioodide suhtes oli kvartali ja aasta müügitulu kasv 14,7% ja 14,8%. Valdava osa aruandekvartali konsolideeritud müügitulu kasvust andis madalpingeseadmete, alajaamade ja elektriautolaadijate müügi suurenemine.

EUR ’000   IV KV IV KV Muutus 12 kuud 12 kuud Muutus
    2022 2021   2022 2021  
Müügitulu 49 978 43 561 14,7% 175 293 152 757 14,8%
Brutokasum 2 517 4 703 -46,5% 12 269 17 880 -31,4%
Ärikasum (-kahjum) enne kulumit (EBITDA) -943 1 939 -148,6% 217 7 220 -97,0%
Ärikasum (-kahjum) (EBIT) -2 063 853 -341,9% -4 546 3 202 -242,0%
Perioodi puhaskasum (-kahjum) -2 482 894 -377,6% -5 567 2 610 -313,3%
 sh emaettevõtte omanike osa -2 520 888 -383,8% -5 544 2 598 -313,4%
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurot) -0,14 0,05 -380,0% -0,31 0,15 -306,7%

Neljanda kvartali brutokasum oli 2517 (2021 IV kv: 4703) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 5,0% (2021 IV kv: 10,8%). Ärikahjum (EBIT) oli -2063 (2021 IV kv: ärikasum 853) tuhat eurot. Neljanda kvartali ärirentaabluseks kujunes -4,1% (2021 IV kv: 2,0%). Aruandekvartali puhaskahjum oli -2482 (2021 IV kv: puhaskasum 894) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas -2520 (2021 IV kv: 888) tuhat eurot. Puhaskahjum aktsia kohta oli viimases kvartalis -0,14 (2021 IV kv: puhaskasum aktsia kohta 0,05) eurot. Neljanda kvartali tulemust mõjutas enim ühekordse kuluna varude allahindlus 1,0 miljon eurot ning eraldise suurendamine kahjumlike lepingute katteks 1,5 miljoni euro võrra. 2022. aasta brutokasum oli 12 269 (2021: 17 880) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 7,0% (2021: 11,7%). Keeruline aasta tõi Harju Elektrile esmakordse ärikahjumi (EBIT) -4546 (2021: ärikasum 3202) tuhat eurot ning puhaskahjumi -5567 (2021: puhaskasum 2610) tuhat eurot. Puhaskahjum aktsia kohta oli -0,31 (2021: puhaskasum aktsia kohta 0,15) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni aruandekvartali müügitulust 92,5% ja 2022. aasta müügitulust 89,9%. Tootmissegmendi müügitulu kasvas aruandekvartalis 22,7% ja aastaga 18,0%, olles vastavalt 46,2 ja 157,6 miljonit eurot.

Müük Eesti turule oli neljandas kvartalis 7,6 (2021 IV kv: 6,5) ja aruandeaastas 30,3 (2021: 26,0) miljonit eurot, moodustades konsolideeritud müügitulust vastavalt 15,2% ja 17,3% (2021 IV kv ja 12k: 15,0% ja 17,0%). Kasv tuli peamiselt alajaamade ning kaablijaotuskappide müügimahu suurenemisest.

Aruandekvartalis teeniti müügitulu Soome turult 18,7%  enam kui aasta varem, kokku 21,3 miljonit eurot. 2022. aastal teeniti 81,8 (2021: 70,9) miljonit eurot, kasvades põhiturgude võrdluses rahalises väärtuses enim. Kontserni suurimale turule müüdi aruandekvartalis 42,5% (2021 IV kv: 41,1%) ja aruandeaasta jooksul 46,7% (2021: 46,4%) Harju Elektri toodetest ja teenustest.

Müük Rootsi turule langes neljandate kvartalite võrdluses 31,8% ning aastate võrdluses 17,3%, olles vastavalt 7,0 ja 22,8 miljonit eurot. Rootsi turu võrdlusbaas oli kõrge, kuna aasta varem oli Rootsi tütarettevõttel tavapärasest rohkem pooleliolevaid projekte kohalikul turul. Rootsi moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 14,2% (2021 IV kv: 23,8%) ja 2022. aasta müügitulust 13,0% (2021: 18,1%).

Neljanda kvartali müügitulu Norra turule kahekordistus võrreldes aasta varasema tulemusega, olles 8,9 (2021 IV kv: 4,2) miljoni eurot. 2022. aastal teenitud müügitulu Norra turult oli 21,8 miljonit eurot, mis on 65,4% enam kui eelneval aastal. Müügitulu kasv mõlemas perioodis on tingitud madalast laevandussektori tellimusmahust võrdlusperioodil. Norra turg moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 17,8% (2021 IV kv: 9,7%) ja aasta müügitulust 12,4% (2021: 8,6%).

Investeeringud

Harju Elekter investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 15,2 (2021: 7,7) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvara­­investeeringutesse 1,8 (2021: 1,3) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 12,9 (2021: 5,7) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,5 (2021: 0,7) miljonit eurot. Kontserni Rootsi tütarettevõte soetas viimases kvartalis kinnisvaraettevõtte, LC Development Fastigheter 17 AB, mis loodi spetsiaalselt Västeråsi tehase ehituseks. Ostetava maa ja hoone hinnaks kujunes kokku 10,5 miljonit eurot. Eelnevatel kvartalitel suunati valdav osa aruandeperioodi investeerin­gutest Allika Tööstuspargi tootmis- ja laoruumi­de kompleksi Laohotell III ehituse lõpetamisse, mis tänaseks on rentnikega täidetud. Lisaks investeeriti tootmistehnoloogilisse põhivarasse, tootmis- ja protsessijuhtimis­süsteemidesse, hoonete renoveerimisse ning Soomes kinnistu soetamisse.

Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 23,7 (31.12.21: 25,2) miljonit eurot. Harju Elekter suurendas aruandeperioodil 0,2 miljoni euro võrra osalust tehnoloogiaettevõttes IGL-Technologies Oy 5,5%-lt 10%-ni ja võõrandas 14%-lise SIA Energokomplekss osaluse, et keskenduda oma põhitegevusalale.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 5,01 euro tasemel. AS-il Harju Elekter oli 31.12.2022 seisuga 10 584 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 417 võrra.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Auditeerimata
EUR ‘000 31.12.2022 31.12.2021
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 9 152 574
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 31 612 33 689
Ettemaksed 1 126 1 844
Varud 37 068 27 437
Käibevara kokku 79 958 63 544
Põhivara
Edasilükkunud tulumaksu vara 1 008 690
Pikaajalised finantsinvesteeringud 23 731 25 222
Kinnisvarainvesteeringud 24 756 23 903
Materiaalne põhivara 35 740 26 654
Immateriaalne põhivara 7 244 7 544
Põhivara kokku 92 479 84 013
VARAD KOKKU 171 437 147 557
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Kohustused
Võlakohustused 24 385 16 912
Ostjate ettemaksed 16 827 4 659
Võlad tarnijatele ja muud võlad 24 502 24 490
Maksuvõlad 3 478 3 156
Lühiajalised eraldised 2 103 35
Lühiajalised kohustused kokku 71 295 49 252
Võlakohustused 20 732 11 426
Muud pikaajalised kohustused 0 33
Pikaajalised kohustused kokku 20 732 11 459
KOHUSTUSED KOKKU 92 027 60 711
Omakapital
Aktsiakapital 11 523 11 352
Ülekurss 2 509 1 601
Reservid 17 768 18 716
Jaotamata kasum 47 771 55 315
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 79 571 86 984
Mittekontrolliv osalus -161 -138
Omakapital kokku 79 410 86 846
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 171 437 147 557

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE    
Auditeerimata
EUR ‘000 IV KV IV KV 12 kuud 12 kuud
2022 2021 2022 2021
Müügitulu 49 978 43 561 175 293 152 757
Müüdud toodete ja teenuste kulud -47 461 -38 858 -163 024 -134 877
Brutokasum 2 517 4 703 12 269 17 880
Turustuskulud – 1 449 – 1 260 -5 578 -5 259
Üldhalduskulud -3 037 -2 655 -11 194 -9 703
Muud äritulud 9 114 351 513
Muud ärikulud -103 -49 -394 -229
Ärikasum (-kahjum) -2 063 853 -4 546 3 202
Finantstulud 48 57 122 129
Finantskulud -476 -101 -853 -353
Kasum (-kahjum) enne maksustamist -2 491 809 -5 277 2 978
Tulumaks 9 85 -290 -368
Perioodi puhaskasum (-kahjum) -2 482 894 -5 567 2 610
Puhaskasumi (-kahjum) jaotus
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist -2 520 888 -5 544 2 598
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist 38 6 -23 12
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta    
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) -0,14 0,05 -0,31 0,15
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) -0,14 0,05 -0,30 0,14

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE    
Auditeerimata
EUR ‘000 IV KV IV KV 12 kuud 12 kuud
2022 2021 2022 2021
Perioodi puhaskasum (-kahjum) -2 482 894 -5 567 2 610
Muu koondkasum (-kahjum)
Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse
   Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel -47 -44 -208 -57
Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse
   Realiseerunud kasum finantsvara müügist 0 0 320 265
   Finantsvara ümberhindluse netokasum/netokahjum (-) 20 3 900 -726 12 269
Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku -27 3 856 -614 12 477
Perioodi koondkasum (-kahjum) kokku -2 509 4 750 -6 181 15 087
Koondkasumi (-kahjum) jaotus:
    Emaettevõtte omanike osa koondkasumist -2 547 4 744 -6 158 15 075
    Mitte-kontrolliv osa koondkasumist 38 6 -23 12

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Harju Elektri vahearuanne IV kv 2022