Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-12/2015

26.02.2016 Börsiuudised Aruanded

Harju Elekter kontserni 2015. aasta oli edukas. Vaatamata maailma majanduskeskkonna ebastabiilsusele, täitsime endale püstitatud eesmärgid, teenides läbi aegade suurima müügitulu ja ärikasumi.

2015. aasta konsolideeritud müügitulu oli 60,7 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 10,1 miljoni euro võrra ehk 19,9% ning ärikasum oli 3,3 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 1,0 miljoni euro võrra ehk 47,0%. 2015. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 3,2 (2014: 9,8) miljonit eurot. Aruandekvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,0 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 6,1% ehk 0,8 miljonit eurot. Aruandeperioodi tulemuste võrdlemisel eelmise aastaga avaldasid enim mõju järgnevad asjaolud: 2014. aasta majandustulemustes kajastus Finnkumu Oy (soetatud juunis 2014) osas vaid firma teise poolaasta tegevus, samuti sisaldusid 2014. aasta 12 kuu puhaskasumis sidusettevõttest (AS Draka Keila Cables) konsolideeritud kasum 0,8 miljonit eurot. 2014. aasta puhaskasumile avaldasid mõju erakorralised tulud finantsinvesteeringute müügist: AS Draka Keila Cables vähemusosaluse müügist saadud kasumit 1,8 miljonit eurot ja PKC Group Oyj aktsiate müügist saadud 4,6 miljonit eurot. Jättes välja erakorralised tulud finantsinvesteeringute müügist, oli 2014. aasta 12 kuu võrreldav puhaskasum 3,4 miljonit eurot ja käesoleval aruandeperioodil 3,2 miljonit eurot.

oktoober – detsember

muutus

jaanuar – detsember

muutus

(tuhat eurot)

2015

2014

%

2015

2014

%

Müügitulu

15 030

14 166

6,1

60 656

50 606

19,9

Brutokasum

2 079

2 222

-6,4

10 299

9 081

13,4

Ärikasum enne kulumit

498

657

-24,2

4 819

3 741

28,8

Ärikasum

79

282

-72,0

3 276

2 228

47,0

Perioodi puhaskasum

-16

253

-106,3

3 186

9 778

-67,4

sh emaettevõtte omanike osa

-8

232

-103,2

3 190

9 697

-67,1

Müügitulu on kasvanud enamuste toodete ja teenuste osas. Aruandekvartalis saadi Tootmise segmendist sarnaselt võrreldava perioodiga 91% ja 12 kuuga 92% (2014: 91%) müügitulust, Kinnisvara ning Muud tegevusalad andsid kokku vastavalt 9% ja 8% konsolideeritud müügimahust. Elektriseadmete müügist saadi 86% aruandekvartali müügitulust (2014 IV kv: 87%). Aruandekvartalis müüdi elektriseadmeid 12,9 miljoni euro väärtuses, mis oli võrreldava kvartali näitajast 0,5 miljonit eurot ehk üle 4% enam. 12 kuuga kasvas elektriseadmete müük enam kui viiendiku võrra 52,1 (2014: 42,9) miljoni euroni, moodustades 94% Tootmise segmendi müügimahust.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas nii aruandekvartalis kui ka aruandeaastal 77% (2014: 70%). Kontserni suurim turg on Soome, mistõttu on Kontserni müügimahud tugevalt mõjutatud sellel turul toimuvast. 12 kuuga müüdi 64% (2014: 58%) Kontserni toodetest ja teenustest Soome turule. Müük Soome turule kasvas aastaga 9,4 miljonit eurot. Kontsern müüs 2015. aasta 12 kuuga Eesti turule 23% (2014: 30%) oma toodetest ja teenustest. Tarned Eesti turule vähenesid aastaga 1 miljoni euro võrra ehk 6,5% ning see oli tingitud peamiselt 2014. aastal alanud investeeringute vähenemisest Eesti energiajaotussektoris. Samas on Eesti ettevõtete kontserniväline müügitulu jäänud võrreldava perioodi tasemele. Müük Leedu turule on aasta-aastalt kahanenud ning selle on tinginud Leedu tütarettevõtte müügistrateegia muutus, millest tulenevalt on põhifookus suunatud eksportturgudele. Välisturu osakaal tütarettevõtte müügituludes kasvas aruandeaastal 93%ni (2014: 81%). Seoses Leedu tütarettevõtte edukate projektide realiseerumisega on müük Norra turule aruandeaastal kasvanud 2,3-kordseks ehk 2,2 miljoni euro võrra 3,9 miljoni euroni, lisaks on ettevõte kasvatanud müügimahtusid Soome turule. Uue turuna lisandus Ameerika Ühendriigid.

Äritegevuse kulud kasvasid aruandekvartalis 7% ja 12 kuuga 19% võrreldes eelmise aasta samade perioodidega. Müüdud toodete ja teenuste kulu kasvas aruandekvartalis 8% 13,0 miljoni euroni ja 12 kuuga 21% 50,4 miljoni euroni. Turustuskulud jäid eelmise aasta tasemele, turustuskulude määr moodustas müügitulust 4,4% (2014: 5,4%). Üldhalduskulud suurenesid aruandekvartalis 73 tuhande euro võrra 1,2  miljoni euroni, 12 kuuga 0,3 miljonit eurot 4,3 miljoni euroni, seejuures üldhalduskulude määr müügitulust vähenes, moodustades 7,2% (2014: 8,0%).

2015. aasta 4. kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 463 (2014 IV kv: 465) ja 12 kuuga 472 (2014: 459) inimest. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2,4 (2014 IV kv: 2,5) miljonit eurot ning 12 kuuga 9,7 (2014: 9,2) miljonit eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli   1 712 (2014: 1 669) eurot.

Neljanda kvartali konsolideeritud brutokasum oli 2,1 (2014 IV kv: 2,2) miljonit eurot. Aruandekvartali brutokasumi marginaaliks kujunes 13,8%, mis oli 1,9 protsendipunkti võrra madalam võrreldava perioodi näitajast. Aasta viimase kvartali kasumlikkus on tavapäraselt madalam ning mõjutatud nii sesoonsusest kui ka aastainventuuri käigus nõuete, varade ja reservide maksumuse hindamisest ja korrigeerimisest. 12 kuu konsolideeritud brutokasum oli 10,3 (2014: 9,1) miljonit eurot. 12 kuu brutokasumi marginaal oli 17,0%, mis oli 0,9 protsendipunkti madalam kui võrreldaval perioodil.

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 79 (2014 IV kv: 282) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 498 (2014 IV kv: 657) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 0,5% (2014 IV kv: 2,0%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 3,3% (2014 IV kv: 4,7%).
12 kuu ärikasum enne kulumit suurenes 1,1 miljoni euro võrra 4,8 miljoni euroni ja ärikasum 1,0 miljoni euro võrra 3,3 miljoni euroni. 12 kuu ärirentaablus enne kulumit oli 7,9% (2014: 7,4%) ja ärirentaablus 5,4% (2014: 4,4%).

Aprillis 2015 maksis PKC Group Oyj 2014. aasta eest dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividenditulu aktsiatelt oli 766 (2014 II kv: 906) tuhat eurot. Kokku saadi finantstulu 12 kuuga 0,8 miljonit eurot, mis oli 4,8 miljonit eurot vähem kui võrreldaval perioodil. 2014. aasta teises kvartalis müüdi 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat, mis andis finantstulu 4,6 miljonit eurot. Sidusettevõte AS Draka Keila Cables müüdi 9. juulil 2014. Tehingust saadi finantstulu 1,8 miljonit eurot, lisaks konsolideeriti ettevõttest kasumit 0,8 miljonit eurot. Kokku saadi eelmisel aastal tulu sidusettevõttest 2,6 miljonit eurot.

Kokkuvõttes oli aruandekvartali kasum enne maksustamist 118 (2014 IV kv: 304) tuhat eurot. Aruandekvartalisse arvestati tulumaksukulu 134 (2014 IV kv: 51) tuhat eurot. Aruandekvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 16 tuhat eurot, millest Emaettevõtte omanike osa moodustas 8 tuhat eurot. Võrreldaval perioodil oli puhaskasum 253 tuhat eurot, millest Emaettevõtte omanikele kuulus 232 tuhat eurot.

2015. aasta konsolideeritud puhaskasum oli 3,2 (2014: 9,8) miljonit eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 3,2 (2014: 9,7) miljonit eurot. Puhaskasumi marginaal oli 5,3% (2014: 19,3%). Puhaskasum aktsia kohta oli 0,18 (2014: 0,56) eurot.

Kontsern investeeris põhivarasse 12 kuuga kokku 4,9 (2014: 6,7 sh äriühenduste kaudu 4,9) miljonit eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 4.kvartali ja 12 kuu vahearuanne

FINANTSSEISUNDI ARUANNE 31.12.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
VARAD 31.12.15 31.12.14
Raha, pangakontod 5 711 9 984
Müügivalmis finantsvara 0 35
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 6 678 6 484
Ettemaksed 278 455
Ettevõtte tulumaks 28 79
Varud 7 148 8 104
Käibevara kokku 19 843 25 141
Edasilükkunud tulumaksu vara 57 0
Pikaajalised finantsinvesteeringud 20 188 19 145
Kinnisvarainvesteeringud 12 980 12 109
Materiaalne põhivara 8 020 7 968
Immateriaalne põhivara 5 491 5 429
Põhivara kokku 46 736 44 651
VARAD KOKKU 66 579 69 792
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 296 278
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 350 6 146
Õiglases väärtuses kajastatav kohustus 713 843
Maksuvõlad 944 1 072
Ettevõtte tulumaks 146 12
Lühiajalised eraldised 14 39
Kokku lühiajal.kohustused 7 463 8 390
Pikaajalised kohustused 912 1 560
Kohustused kokku 8 375 9 950
Aktsiakapital 12 418 12 180
Ülekurss 804 240
Reservkapital 18 047 19 393
Jaotamata kasum 26 817 26 664
Emaettevõtte osalus omakapitalis 58 086 58 477
Mitte-kontrolliv osalus 118 1 365
Omakapital  kokku 58 204 59 842
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 66 579 69 792
KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000 KV4 2015 KV4 2014 12k 2015 12k 2014
Müügitiöid 15 030 14 166 60 656 50 606
Müüdud toodete kulud -12 951 -11 944 -50 357 -41 525
Brutokasum 2 079 2 222 10 299 9 081
Turustuskulud -696 -745 -2 657 -2 720
Üldhalduskulud -1 249 -1 176 -4 337 -4 042
Muud äritulud 4 11 70 27
Muud ärikulud -59 -30 -99 -118
Ärikasum 79 282 3 276 2 228
Finantstulud 48 34 835 5 661
Finantskulud -9 -12 -49 -38
Tulu sidusettevõttest 0 0 0 2 602
Kasum enne maksustamist 118 304 4 062 10 453
Tulumaks -134 -51 -876 -675
Perioodi puhaskasum, sh -16 253 3 186 9 778
   emaettevõtte omanike osa -8 232 3 190 9 697
   mitte-kontrolliv osa -8 21 -4 81
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,00 0,01 0,18 0,56
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,00 0,01 0,18 0,56

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Tiit Atso
Finantsjuht
Tel 674 7422