CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

07.04.2016 Börsiuudised

Teates korrigeeritud: 2. päevakorrapunktis jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 25 906 764 eurot ja 4. päevakorrapunktis punkt 4.1 vähendada aktsiakapitali EUR 1 241 791,60 võrra.

Järgneb parandatud teade:

Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus kutsub 28. aprillil 2016.a algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12, Keila) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:

1. AS Harju Elekter 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2015. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2015 on 66 579 tuhat eurot, müügitulud 60 656 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 3 186 tuhat eurot.

2. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter 2015.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 23 626 972 eurot
2015.a puhaskasum  3 190 578 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2015 26 817 550 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,05 eurot aktsia kohta*)

Kohustusliku reservkapitali suurendamine

   886 994 eurot

23 792 eurot

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 25 906 764 eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 17.05.2016 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 12.05.2016 kl 23.59.

3. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine

3.1 Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad.
3.1.1 Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta ASi Harju Elekter põhikirja punkte 3.1, 3.2 ja 11.3 ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:

3.1 ASi minimaalne aktsiakapitali suurus on  5 000000 (viis  miljonit ) eurot ja maksimaalne aktsiakapitali suurus on 20 000000 (kakskümmend  miljonit) eurot.

3.2 ASi nimiväärtuseta aktsiate miinimumarv on  8 000000 ja maksimumarv on 32000000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. ASil on ainult nimelisted aktsiad. Aktsiad on ainult ühte liiki ja annavad aktsiate omanikele ühesugused õigused.

11.3 Aktsionärile makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate arvestuslikule väärtusele.

3.1.2 Nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtu tulemusena on ASil Harju Elekter 17 739 880 nimiväärtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Käesolevas punktis 3.1 nimetatud otsuse vastuvõtmise tulemusena on ASi Harju Elekter aktsia arvestuslik väärtus EUR 0,70.

3.2 Korrigeerida ASi Harju Elekter põhikirja ja kinnitada see uues sõnastuses alljärgnevalt:

3.2.1 jätta põhikirjast välja punktid 2.1.5, 2.1.6, 2.1.10, 2.1.11, 3.4, 3.5, 5.13, 5.14.
3.2.2 muuta põhikirja punkte 4.3, 5.2, 5.11 ja 11.4 ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:

4.3 Korralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele vähemalt kolm nädalat ette. Üldkoosoleku toimumise teade avaldatakse mitte vähem kui kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

5.2 Nõukogul on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek 5 (viieks) aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe ja vajadusel aseesimehe.

5.11 Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees või nõukogu esimehe poolt volitatud nõukogu liige.

11.4 Dividendi võib maksta  kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendi maksmise kord nähakse ette üldkoosoleku otsusega.

3.2.3 Lisada põhikirja alljärgnevad punktid:
4.7 Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel, kui see on sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise teates. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates sätestatakse, kas elektrooniline hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda juhatuse poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

5.4.9 Nõukogu poolt moodustatavate organite liikmete valimine ja tagasikutsumine ning töökorra kehtestamine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia ja kinnitada ASi Harju Elekter põhikirja uus redaktsioon koos ülaltoodud muudatustega.

4. Aktsiakapitali vähendamine

Vähendada ASi Harju Elekter aktsiakapitali pärast põhikirja muudatuste jõustumist alljärgnevatel tingimustel:

4.1 Vähendada ASi Harju Elekter aktsiakapitali EUR 1 241 791,60 võrra, summalt EUR 12 417 916 summani EUR 11 176 124,40;

4.2 Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb ASi Harju Elekter aktsia arvestuslik väärtus EUR-lt 0,70 EUR-ni 0,63, aktsiate arv jääb samaks (17 739 880) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 11 176 124,40;

4.3 Aktsiakapitali vähendatakse rahalise väljamakse teel aktsionäridele. Aktsionäridele tehakse väljamaksed seaduses ettenähtud tähtaja jooksul;

4.4 Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on asjaolu, et ASil Harju Elekter puudub vajadus käesoleval hetkel ja lähitulevikus omada aktsiakapitali registreeritud suuruses;

4.5 Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.05.2016, kell 23.59 seisuga.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 13.04.2016. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 25.04.2016. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293′ lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Harju Elekter AS kodulehel www.harjuelekter.ee. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta

ASi Harju Elekter majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on võimalik tutvuda Nasdaq Tallinn interneti-leheküljel http://www.nasdaqbaltic.com/market/ ja ettevõtte internetileheküljel www.harjuelekter.ee või Keilas, Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@he.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avaldatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 21.04.2016 kell 23.59. Koosolekule registreerimine algab 28.04.2016 kell 9.00.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada: füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri.

Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Harju Elekter võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil yldkoosolek@he.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 8.30 kuni 16.00, hiljemalt 27.04.2016 AS Harju Elekter sekretariaadis Paldiski mnt 31 (3. korrus) Keilas.

Andres Allikmäe
Juhataja
674 7400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761