ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku otsused

29.04.2021 Üldkoosolek Börsiuudised

29. aprillil 2021 kell 10 toimus Laulasmaal LaSpa konverentsikeskuses ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 36 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 10 601 232 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 59,76%.

 ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. ASi Harju Elekter 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2020. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2020 on 115 475 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 146 614 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 5 528 tuhat eurot.

Otsuse poolt anti 10 601 232 häält, mis moodustas 100,00 % hääletanuist.

2. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter 2020.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 49 295 046 eurot
Emaettevõtte omanike osa 2020. a puhaskasumist   5 563 389 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2020 54 858 435 eurot
Dividendideks ( 0,16 eurot aktsia kohta*)   2 838 381 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 52 020 054 eurot

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 18.05.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 17.05.2021, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 25.05.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Otsuse poolt anti 10 221 744 häält, mis moodustas 96,42 % hääletanuist.

3. Põhikirja muutmine

Muuta ASi Harju Elekter põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt anti 10 549 240 häält, mis moodustas 99,51 % hääletanuist.

4. Audiitori valimine 2021. – 2023. a majandusaastaks

Nimetada ASi Harju Elekter 2021. – 2023. a majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda ASi Harju Elekter juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks. Audiitori nõusolek olemas.

Otsuse poolt anti 10 594 932 häält, mis moodustas 99,94 % hääletanuist.

5. Aktsiaoptsiooniprogrammi 2021 – 2022 kinnitamine

Kinnitada aktsiaoptsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ja anda ASi Harju Elekter nõukogule volitus aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

Otsuse poolt anti 10 107 919 häält, mis moodustas 95,35 % hääletanuist.

Majandusaasta aruanne, põhikirja uus redaktsioon ja aktsiaoptsiooni tingimused on leitavad ASi Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com alajaotuses „Aktsionäride üldkoosolek 2021“

Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on võimalik vaadata https://youtu.be/-eAd2fndZng

 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
674 7400

 

Koostas:
Ursula Joon
Jurist
674 7413