AS-i Harju Elekter Group majandustulemused, 1-9/2023

25.10.2023 Aruanded Börsiuudised

Harju Elektri 2023. aasta kolmanda kvartali majandustulemus oli jätkuvalt kasumlik. Tugev kasum on Harju Elektri tähtsaim jätkusuutlikkuse eesmärk, ilma milleta pole võimalik huvigruppide kasvavaid ootusi täita. Kolmandasse kvartalisse jäi mitmeid olulisi ja õnnestunud sündmusi: tütarettevõtete tegevjuhtide määramise Rootsis ja Soomes; Elektrilevi hankelepingu võitmine alajaamade tarnimiseks järgmiseks viieks aastaks; ning väljumine hulgi- ja jaekaubanduse ärist Eestis. Kuigi Rootsi tütarettevõtte üksikud aastaid tagasi sõlmitud projektitööde lepingud on osutunud oodatust kahjumlikumaks, on Rootsi turu potentsiaal ning meie toodete vajadus piisav, et jätkata pingutusi Rootsis tehase käivitamisega ning kasumisse jõudmisega järgmistel kvartalitel ja aastatel. Hinnates Harju Elektri majandusseisu tervikuna ning kontserni juhtimisstruktuuri ümberkorraldustest tingitud arengut, võib Harju Elektri 55. tegutsemisaastat tähistades tulemustega rahul olla.

Müügitulu ja finantstulemused

Kontserni aruandekvartali müügitulu oli 56,2 (2022 III kv: 46,1) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 22,1%. Üheksa kuu müügitulu suurenes võrreldava perioodi suhtes 26,3%, olles 158,3 (2022 9k: 125,3) miljonit eurot. Valdava osa müügitulu kasvust andis elektriseadmete müük, suurenedes kvartalite võrdluses 11,7 miljonit eurot. Üheksa kuu võrdluses kasvas elektriseadmete müügitulu 39,4 miljoni euro võrra.

EUR’000   III KV III KV Muutus 9 kuud 9 kuud Muutus
    2023 2022   2023 2022  
Müügitulu 56 247 46 081 22,1% 158 277 125 315 26,3%
Brutokasum 7 378 5 803 27,1% 19 372 9 751 98,7%
Ärikasum (-kahjum) enne kulumit (EBITDA) 4 899 3 182 54,0% 10 524 1 161 806,5%
Ärikasum (-kahjum) (EBIT) 3 846 1 691 127,4% 7 323 -2 482 395,0%
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 3 393 1 406 141,3% 5 026 -3 085 262,9%
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurot) 0,18 0,08 137,5% 0,27 -0,17 258,8%

Aruandekvartali brutokasum oli 7 378 (2022 III kv: 5 803) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 13,1% (2022 III kv: 12,6%). Ärikasum (EBIT) oli 3 846 (2022 III kv: 1 691) tuhat eurot. Kolmanda kvartali äri­rentaabluseks kujunes 6,8% (2022 III kv: 3,7%). Aruandekvartali puhaskasum oli 3 393 (2022 III kv:  1 406) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli kolmandas kvartalis 0,18 (2022 III kv: 0,08) eurot.

Üheksa kuu brutokasum oli 19 372 (2022 9k: 9 751) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 12,2% (2022 9k: 7,8%). Üheksa kuuga teeniti ärikasumit (EBIT) 7 323 (2022 9k: ärikahjum -2 482) ning puhaskasumit 5 026 (2022 9k: puhaskahjum -3 085) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,27 (2022 9k: puhaskahjum aktsia kohta -0,17) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni aruandekvartali müügitulust 95,2% (2022 III kv: 89,3%). Tootmissegmendi müügitulu kasvas kvartalite võrdluses 30,1% ja üheksa kuu võrdluses 34,9%, olles vastavalt 53,6 ja 150,1 miljonit eurot.

Kontserni suurimad sihtturud on Eesti, Soome, Rootsi ja Norra, kuhu müüdi aruandekvartalis kokku 81,7% (2022 III kv: 92,6%) kontserni toodetest ja teenustest.

Kolmandas kvartalis teeniti Eestist müügitulu 5,1 (2022 III kv: 8,9) miljonit eurot, mis on 3,8 miljonit vähem kui aasta varem. Üheksa kuu võrdluses vähenes müügitulu 7,0 miljoni euro võrra 15,6 miljoni euroni. Müügitulu vähenemine mõlema perioodi vaates on valdavalt seotud Eesti elektrikaupade projekti- ja jaemüügi tegevuse lõppemisega ja elektriseadmete müügi vähenemisega lepingulistele klientidele.

Müügitulu Soome turule oli kolmandas kvartalis 20,5 (2022 III kv: 21,8) ja üheksa kuuga 63,7 (2022 9k: 60,6) miljonit eurot. Valdava osa müügitulude kasvust andsid automaatikaseadmete ja madalpinge jaotusseadmete müük võtmeklientidele. Kontserni suurimale turule müüdi aruandekvartalis 36,5% (2022 III kv: 47,3%) Harju Elektri toodetest ja teenustest.

Rootsi turu müügitulu kasvas alajaamade müügi suurenemise ja projektiäri kasvu toel, olles aruandekvartalis 7,7 (2022 III kv: 6,4) ja üheksa kuu kokkuvõttes 23,3 (2022 9k: 15,8) miljonit eurot. Rootsi moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 13,7% (2022 III kv: 14,0%).

Norra turult teeniti müügitulu aruandekvartalis oli 12,6 (2022 III kv: 5,5) ja üheksa kuuga 28,1 (2022 9k: 12,9) miljonit eurot. Norra turg moodustas aruandekvartali müügitulust 22,4% (2022 III kv: 12,0%), kasvades Soome järel teiseks suurimaks turuks.

Investeeringud

Harju Elekter investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 5,0 (2022 9k: 3,1) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvara­­investeeringutesse 4,2 (2022 9k: 1,6) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 0,6 (2022 9k: 1,1) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,2 (2022 9k: 0,4) miljonit eurot. Enamus aruandeperioodi investeeringutest suunati Allika Tööstuspargi­ Reimax Electronics OÜ-le välja renditava tootmishoone ehitusse, mis valmib aasta lõpus. Lisaks investeeriti teistesse kinnisvaraobjektidesse, tootmis­tehno­loogilisse põhivarasse ning tootmis- ja protsessijuhtimis­­süsteemidesse.

Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 32,5 (31.12.22: 23,7) miljonit eurot. Teises kvartalis teostatud finantsvara ümberhindlusest kasvas OÜ Skeleton Technologies Group investeeringu hinnanguline õiglane väärtus 8,8 miljoni euro võrra 30,6 miljoni euroni. Kolmandas kvartalis õiglast väärtust ümber ei hinnatud.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 5,0 euro tasemel. AS-il Harju Elekter Group oli 30.09.2023 seisuga 11 269 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 95 võrra.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE  
Auditeerimata
EUR ‘000 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2022
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 596 9 152 504
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 42 522 31 612 34 069
Ettemaksed 1 818 1 126 1 497
Varud 40 183 37 068 43 809
Käibevara kokku 85 119 78 958 79 879
Põhivara
Edasilükkunud tulumaksu vara 994 1 008 756
Pikaajalised finantsinvesteeringud 32 509 23 731 23 707
Kinnisvarainvesteeringud 28 146 24 756 24 754
Materiaalne põhivara 33 590 35 740 25 490
Immateriaalne põhivara 7 315 7 244 7 372
Põhivara kokku 102 554 92 479 82 079
VARAD KOKKU 187 673 171 437 161 958
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Kohustused
Võlakohustused 19 839 24 385 20 667
Ostjate ettemaksed 18 675 16 827 8 021
Võlad tarnijatele ja muud võlad 28 343 24 502 32 720
Maksuvõlad 3 618 3 478 3 881
Lühiajalised eraldised 60 2 103 535
Lühiajalised kohustused kokku 70 535 71 295 65 824
Võlakohustused 23 743 20 732 14 222
Muud pikaajalised kohustused 0 0 32
Pikaajalised kohustused kokku 23 743 20 732 14 254
KOHUSTUSED KOKKU 94 278 92 027 80 078
Omakapital
Aktsiakapital 11 655 11 523 11 523
Ülekurss 3 306 2 509 2 509
Reservid 26 580 17 768 17 756
Jaotamata kasum 51 854 47 771 50 291
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 93 395 79 571 82 079
Mittekontrolliv osalus 0 -161 -199
Omakapital kokku 93 395 79 410 81 880
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 187 673 171 437 161 958

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE        
Auditeerimata
EUR ‘000 III KV III KV 9 kuud 9 kuud
2023 2022 2023 2022
Müügitulu 56 247 46 081 158 277 125 315
Müüdud toodete ja teenuste kulud -48 869 -40 278 -138 905 -115 564
Brutokasum 7 378 5 803 19 372 9 751
Turustuskulud -1 392 -1 264 -4 060 -4 128
Üldhalduskulud -2 164 -2 728 -7 455 -8 157
Muud äritulud 24 0 223 342
Muud ärikulud 0 -120 -757 -290
Ärikasum (-kahjum) 3 846 1 691 7 323 -2 482
Finantstulud 3 0 71 74
Finantskulud -340 -146 -1 910 -377
Kasum (-kahjum) enne maksustamist 3 509 1 545 5 484 -2 785
Tulumaks -116 -139 -458 -300
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 3 393 1 406 5 026 -3 085
Puhaskasumi (-kahjum) jaotus
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 3 393 1 493 5 026 -3 024
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist 0 -87 0 -61
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta      
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,18 -0,08 0,27 -0,17
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,18 -0,08 0,27 -0,17

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE        
Auditeerimata
EUR ‘000 III KV III KV 9 kuud 9 kuud
2023 2022 2023 2022
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 3 393 1 406 5 026 -3 085
Muu koondkasum (-kahjum)
Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse
   Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel -49 -96 74 -161
Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse
   Realiseerunud kasum finantsvara müügist 0 0 0 320
   Finantsvara ümberhindluse netokasum/netokahjum (-) -83 112 8 782 -746
Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku -132 16 8 856 -587
Perioodi koondkasum (-kahjum) kokku 3 261 1 422 13 882 -3 672
Koondkasumi (-kahjum) jaotus:
    Emaettevõtte omanike osa koondkasumist 3 261 1 412 13 882 -3 708
    Mitte-kontrolliv osa koondkasumist 0 10 0 36

HEG vahearuanne III kv 2023

Priit Treial
Finantsjuht ja juhatuse liige
Tel 674 7400