Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

08.05.2014 Börsiuudised

Täna, 8.mail 2014 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 93 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 409 796 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 65,57%.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. ASi Harju Elekter 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine
3. Tagasiastunud nõukogu liikme asemele uue nõukogu liikme valimine

1.ASi Harju Elekter 2013. a majandussaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2013. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2013 on  71 071 tuhat eurot, müügitulud 48 288 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 5 162 tuhat eurot.

Otsuse poolt anti 11 409 589 häält, mis moodustas 100,00 % hääletanuist.

2.Kasumijaotuse kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter 2013.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 13 473 tuhat eurot
2013.a. puhaskasum  5 162 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2013 18 635 tuhat eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,10 eurot aktsia kohta*)  1 740 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 16 895 tuhat eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 27.05.2014 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 22.05.2014 kl 23.59.

Otsuse poolt anti 11 394 226 häält, mis moodustas 99,86 % hääletanuist.

3. Tagasiastunud nõukogu liikme asemele uue nõukogu liikme valimine

Üldkoosolek otsustas:
võtta kooskõlas äriseadustiku § 319 lg 7 teadmiseks hr Madis Talgre 16. aprilli 2014.a. avaldus ASi Harju Elekter nõukogu liikme kohalt tagasiastumise kohta alates 8.maist 2014 ning valida ASi Harju Elekter uueks nõukogu liikmeks hr Aare Kirsme, kelle volitused algavad käesoleva otsuse kuupäevast. Hr Kirsme on andnud oma kirjaliku nõusoleku ASi Harju Elekter nõukogu liikmeks valimise kohta.

Otsuse poolt anti 11 375 476 häält, mis moodustas 99,70 % hääletanuist.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 6747 400