Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

27.04.2017 Üldkoosolek Börsiuudised

Täna, 27.aprillil 2017 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 97 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 12 980 332 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 73,17%.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. ASi Harju Elekter 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine
3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine, uue nõukogu liikme valimine
4. Nõukogu liikmete tasustamine

1.ASi Harju Elekter 2016. a majandussaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2016. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2016 on 73 968 tuhat eurot, müügitulud 61 167 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 3 224 tuhat eurot.

Otsuse poolt anti 12 980 332 häält, mis moodustas 100,0 % hääletanuist.

2.Kasumijaotuse kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter 2016.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 25 894 937 eurot
2016.a. puhaskasum  3 218 644 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2016 29 113 581 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,18 eurot aktsia kohta*)  3 193 178 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 25 920 403 eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 16.05.2017 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 11.05.2017 kl 23.59.

Otsuse poolt anti 12 943 720 häält, mis moodustas 99,72 % hääletanuist.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine, uue nõukogu liikme valimine

Üldkoosolek otsustas:

3.1  Pikendada nõukogu liikmete Endel Palla, Triinu Tombak, Andres Toome ja Aare Kirsme volitusi viieks aastaks kuni 03.05.2022. Nõusolekud olemas.

Otsuse poolt anti 12 971 293 häält, mis moodustas 99,93 % hääletanuist.

Üldkoosolek otsustas:

3.2  Valida uueks nõukogu liikmeks alates 04.05.2017 Arvi Hamburg, kelle volitused kehtivad viis aastat, kuni 03.05.2022. Nõusolek olemas.

Otsuse poolt anti 12 941 562 häält, mis moodustas 99,70 % hääletanuist.

4. Nõukogu liikmete tasustamine

Üldkoosolek otsustas:

Määrata alates 04.05.2017 ASi Harju Elekter nõukogu esimehe tasuks 1600 EUR/kuus, nõukogu liikme tasuks 1000 EUR/kuus. Määrata nõukogu liikmetele koosolekul osalemise tasu 200 EUR. Koosolekul osalemise tasu ei maksta, kui nõukogu liige osaleb koosolekul telefoni teel. Tegevjuhtkonnas töötavale nõukogu liikmele rakendada ASis kehtivat premeerimissüsteemi.

Otsuse poolt anti 12 579 833 häält, mis moodustas 96,91 % hääletanuist.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatisooni- ja investorsuhete juht
671 2761