Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud

10.04.2013 Börsiuudised

Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus, asukohaga Keilas, kutsub neljapäeval 9. mail 2013. aastal algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:

  1. ASi Harju Elekter 2012. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2012. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2012 on  59 609 tuhat eurot, müügitulud 52 801 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 3 517 tuhat eurot.

  1. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter 2012.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 11 491 tuhat eurot
2012.a. puhaskasum  3 517 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2012 15 008 tuhat eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,09 eurot aktsia kohta*)  1 566 tuhat eurot
Reservkapitali suurendamine     42 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 13 400 tuhat eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2013 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 23.05.2013 kl 23.59.

Teave äriseadustiku § 287, § 293 lõikes 2 ja § 2931 lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.ee

Harju Elektri majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on alates 11.aprillist 2013 võimalik tutvuda ettevõtte internetileheküljel www.harjuelekter.ee või Keilas Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@he.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 2.05.2013 kell 23.59. Koosolekule registreerimine algab 9.05.2013 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400