Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

03.06.2020 Üldkoosolek Börsiuudised

Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus kutsub 30. juunil 2020. aastal algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12, Keila) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised otsuseprojektid:

1. ASi Harju Elekter 2019.a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2019. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2019 on 107 899 tuhat eurot, müügitulud 143 397 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 2 367 tuhat eurot.

2. Kasumijaotuse kinnitamine

Tulenevalt kehtinud eriolukorrast ning majanduse tuleviku väljavaadete ebaselgusest seoses koroonaviiruse levikuga, otsustas juhatus muuta varem avaldatud ettepanekut dividendi maksmisel ja vähendas seda esialgselt 0,18 eurolt aktsia kohta 0,14 euroni aktsia kohta.
Kinnitada AS Harju Elekter 2019.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                                                                                             49 238 503 eurot

Emaettevõtte omanike osa 2019.a puhaskasumist                                                                           2 460 606 eurot

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2019                                                                            51 699 109 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,14 eurot aktsia kohta*)                                                                                          2 483 583 eurot

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist                                                                               49 215 526 eurot

*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 14.07.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 13.07.2020, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 21.07.2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

——————————————————————-

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 15.06.2020.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 27.06.2020. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293′ lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Harju Elekter AS kodulehel www.harjuelekter.com. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

ASi Harju Elekter majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on võimalik tutvuda Nasdaq Tallinn interneti-leheküljel www.nasdaqbaltic.com/market/ ja ettevõtte koduleheküljel www.harjuelekter.com või Keilas, Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@harjuelekter.com. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avaldatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri 22.06.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Koosolekule registreerimine algab 30.06.2020 kell 9.00.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada: füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri.

Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Harju Elekter võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID-kaart.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 8.30 kuni 16.00, hiljemalt 28.06.2020 AS Harju Elekter sekretariaadis Paldiski mnt 31 (3. korrus) Keilas.

Eesmärgiga hoida aktsionäride tervist ja piirata osalejate arvu üldkoosolekul, pakub ASi Harju Elekter juhatus võimalust määrata oma esindajaks ettevõtte jurist Ursula Joon, andes volikirja alusel täpsed juhised hääletamiseks iga päevakorrapunkti kohta. Volituse vorm on kättesaadav ettevõtte kodulehel www.harjuelekter.com.

Tiit Atso
Juhatuse esimees
674 7400

Aastaraamat 2019