Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

14.04.2015 Börsiuudised

Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus, asukohaga Keilas, kutsub neljapäeval 14. mail 2015. aastal algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:

1. ASi Harju Elekter 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2014. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2014 on  69 792 tuhat eurot, müügitulud 50 606 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 9 697 tuhat eurot.

2. Kasumijaotuse kinnitamine
Kinnitada AS Harju Elekter 2014.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 16 967 tuhat eurot
2014.a. puhaskasum  9 697 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2014 26 664 tuhat eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,15 eurot aktsia kohta*)  2 610 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 24 054 tuhat eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 3.06.2015 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 28.05.2015 kl 23.59.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamine
Nimetada ASi Harju Elekter 2015-2017.a auditi tegijaks KPMG Baltics OÜ, registrikood 10096082. Nõusolek olemas. Audiitori tasustamine toimub vastavalt lepingule.

4. Aktsiakapitali suurendamine
Realiseerida 3.05.2012.a aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 6 vastuvõetud otsuste alusel suunatud aktsiaemissiooni programm (optsiooniprogramm) ning suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 12 600 000 (kaheteist miljoni kuuesaja tuhande) euroni, s.o. 420 000 (neljasaja kahekümne tuhande) euro  võrra 600 000 (kuuesaja tuhande) uue lihtaktsia väljalaskmise teel rahaliste sissemaksetega.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-
Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 7.05.2015 kell 23.59. Koosolekule registreerimine algab 14.05.2015 kell 9.00. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada: füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Harju Elekter võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil yldkoosolek@he.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 8.30 kuni 16.00, hiljemalt 13.05.2015 AS Harju Elekter sekretariaadis Paldiski mnt 31 (3. korrus) Keilas.

ASi Harju Elekter majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on võimalik tutvuda ettevõtte internetileheküljel www.harjuelekter.ee või Keilas, Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@he.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avaldatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 29.04.2015. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 11.05.2015. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293′ lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Harju Elekter AS kodulehel www.harjuelekter.ee. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 6747 400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761