Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused

20.07.2021 Börsiuudised

ASi Harju Elekter nõukogu otsustas suurendada ettevõtte aktsiakapitali 175 565,25 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid 3. mail 2018. aasta üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsiooniprogrammis osalevatele Harju Elektri ja temaga samasse gruppi kuuluvate ettevõtete võtmeisikutele (juhtorganite liikmed, juhtivspetsialistide ja insenerid).

Optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissioonist võttis osa 96 Harju Elektri praegust ja endist töötajat, kes märkisid kokku 278 675 aktsiat 972 575, 75 euro eest. Aktsiaemissioon märgiti optsioonisaajate poolt 100% täis.

ASi Harju Elekter nõukogu otsused:

1.Suurendada Harju Elektri aktsiakapitali 175 565, 25 euro võrra, mille tulemusena suureneb ettevõtte aktsiakapital 11 176 124, 40 eurolt 11 351 689,65 euroni.

2. Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 278 675 uut lihtaktsiat (ISIN kood: EE3100004250) arvestusliku väärtusega 0,63 eurot aktsia kohta. Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia väljalaskehind on 3,49 eurot ühe aktsia kohta, millest 0,63 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 2,86 eurot on ülekurss.

3. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Harju Elektril kokku 18 018 555 nimiväärtuseta lihtaktsiat. Aktsiakapitali suurendamisega seoses ei teki lihtaktsiatega seoses mistahes erisusi või eriõigusi. Aktsiakapitali suurendamise käigus välja lastavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 1. jaanuaril 2021 alanud majandusaasta eest.

4. Vastavalt Harju Elektri 3. mai 2018. a üldkoosoleku otsusele, millega kinnitati Harju Elektri aktsiaoptsiooniprogramm ja selle põhitingimused, kuulub Harju Elektri uute aktsiate märkimise eesõigus Harju Elektri nõukogu poolt kindlaks määratud Harju Elektri ja temaga samasse gruppi kuluvate äriühingute võtmeisikute, sh juhtorganite liikmete, juhtivspetsialistidele ja inseneridele ning kellega on sõlmitud vastavad optsioonilepingud. Harju Elektri aktsionäridele, kellele 3. mail 2018 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ei laiene, eesõigus märkida aktsiakapitali suurendamise käigus Harju Elektri aktsiaid on välistatud.

5. Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja aktsiate märkimise aeg oli 16. juuli 2021. Kõik optsioonisaajad esitasid tähtaegselt oma märkimisavalduse ning tasusid märkimisavalduses märgitud aktsiate eest.

Kõik aktsiaemissiooni käigus emiteeritud ASi Harju Elekter uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil päeval, mis järgneb päevale, mil Harju Elekter on teavitanud Nasdaq Tallinn aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikalahenduste väljatöötamine ja tootmine. Üha märkimisväärsem osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 800 spetsialisti ning kontserni 2021. a I kvartali müügitulud olid 30,7 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsil.

 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
+372 674 7400

 

Koostas:
Ursula Joon
Jurist
+372 674 7413