Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused

25.07.2023 Börsiuudised

ASi Harju Elekter Group nõukogu otsustas suurendada ettevõtte aktsiakapitali 131 835,06 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid 3. mail 2018. aasta üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsiooniprogrammis osalevatele Harju Elektri ja temaga samasse gruppi kuuluvate ettevõtete võtmeisikutele (juhtorganite liikmed, juhtivspetsialistid ja insenerid).

Optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissioonist võttis osa 41 Harju Elektri praegust ja endist töötajat, kes märkisid kokku 209 262 aktsiat 929 123,28 euro eest. Ei märgitud 82 306 aktsiat.

ASi Harju Elekter Group nõukogu otsused:

1.Suurendada Harju Elektri aktsiakapitali 131 835,06 euro võrra, mille tulemusena suureneb ettevõtte aktsiakapital 11 522 390, 04 eurolt 11 654 225,10 euroni.

2.Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 209 262 uut lihtaktsiat (ISIN kood: EE3100004250) arvestusliku väärtusega 0,63 eurot aktsia kohta. Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia väljalaskehind on 4,44 eurot ühe aktsia kohta, millest 0,63 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 3,81 eurot on ülekurss.

3.Pärast aktsiakapitali suurendamist on Harju Elektril kokku 18 498 770 nimiväärtuseta lihtaktsiat. Aktsiakapitali suurendamisega seoses ei teki lihtaktsiatega mistahes erisusi või eriõigusi. Aktsiakapitali suurendamise käigus välja lastavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 1. jaanuaril 2023 alanud majandusaasta eest.

4.Vastavalt Harju Elektri 3. mai 2018. a üldkoosoleku otsusele, millega kinnitati Harju Elektri aktsiaoptsiooniprogramm ja selle põhitingimused, kuulub Harju Elektri uute aktsiate märkimise eesõigus Harju Elektri nõukogu poolt kindlaks määratud Harju Elektri ja temaga samasse gruppi kuluvate äriühingute võtmeisikute, sh juhtorganite liikmete, juhtivspetsialistidele ja inseneridele ning kellega on sõlmitud vastavad optsioonilepingud. Harju Elektri aktsionäridele, kellele 3. mail 2018 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ei laiene, eesõigus märkida aktsiakapitali suurendamise käigus Harju Elektri aktsiaid on välistatud.

5.Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja aktsiate märkimise aeg oli 14. juuli 2023. Kõik optsioonisaajad esitasid tähtaegselt oma märkimisavalduse ning tasusid märkimisavalduses märgitud aktsiate eest.

6.Anda Harju Elektri juhatusele õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisperioodil märgitud. Juhatus võib eelnimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu.

Kõik aktsiaemissiooni käigus emiteeritud AS-i Harju Elekter Group uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil päeval, mis järgneb päevale, millal Eesti väärpaberite keskregister (Nasdaq CSD) on täiendavalt emiteeritud ajutise ISIN-koodiga aktsiad kandnud kokku põhilise ISIN-koodiga eelnevalt emiteeritud aktsiatega.

Harju Elekter on rahvusvaheline tööstuskontsern, millel on laialdane kogemus kestlike elektrijaotuslahenduste pakkumisel. Harju Elekter Grupp projekteerib, toodab ja paigaldab elektriseadmeid energeetika-, tööstus- ja taristuettevõtetele ning avalikele ja ärihoonetele. Grupi Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu üksustes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2023. aasta esimese kvartali müügitulu oli 45,3 miljonit eurot.

Ursula Põld
Jurist
+372 53 014616
ursula.pold@harjuelekter.com