Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused

19.07.2022 Börsiuudised

AS-i Harju Elekter nõukogu otsustas suurendada ettevõtte aktsiakapitali 170 700,39 euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid 3. mail 2018. aasta üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsiooniprogrammis osalevatele Harju Elektri ja temaga samasse gruppi kuuluvate ettevõtete võtmeisikutele (juhtorganite liikmed, juhtivspetsialistide ja insenerid).

Optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissioonist võttis osa 75 Harju Elektri praegust ja endist töötajat. Kokku märgiti 270 953 aktsiat 1 078 392,94 euro eest, ei märgitud 26 247 aktsiat.

AS-i Harju Elekter nõukogu otsused:

  1. Suurendada Harju Elektri aktsiakapitali 170 700,39 euro võrra, mille tulemusena suureneb ettevõtte aktsiakapital 11 351 689,65 eurolt 11 522 390,04 euroni.
  2. Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 270 953 uut lihtaktsiat (ISIN kood: EE3100004250) arvestusliku väärtusega 0,63 eurot aktsia kohta. Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia väljalaskehind on 3,98 eurot ühe aktsia kohta, millest 0,63 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 3,35 eurot on ülekurss.
  3. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Harju Elektril kokku 18 289 508 nimiväärtuseta lihtaktsiat. Aktsiakapitali suurendamisega seoses ei teki lihtaktsiatega seoses mistahes erisusi või eriõigusi. Aktsiakapitali suurendamise käigus välja lastavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 1. jaanuaril 2022 alanud majandusaasta eest.
  4. Vastavalt Harju Elektri 3. mai 2018 üldkoosoleku otsusele, millega kinnitati Harju Elektri aktsiaoptsiooniprogramm ja selle põhitingimused, kuulub Harju Elektri uute aktsiate märkimise eesõigus Harju Elektri nõukogu poolt kindlaks määratud Harju Elektri ja temaga samasse gruppi kuluvate äriühingute võtmeisikute, sh juhtorganite liikmete, juhtivspetsialistidele ja inseneridele ning kellega on sõlmitud vastavad optsioonilepingud. Harju Elektri aktsionäridele, kellele 3. mail 2018 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ei  laiene, eesõigus märkida aktsiakapitali suurendamise käigus Harju Elektri aktsiaid on välistatud.
  5. Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja aktsiate märkimise aeg oli 15. juuli 2022. Optsioonisaajad esitasid tähtaegselt oma märkimisavalduse ning tasusid märkimisavalduses märgitud aktsiate eest.
  6. Anda Harju Elektri juhatusele õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisperioodil märgitud. Juhatus võib eelnimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu.

Kõik aktsiaemissiooni käigus emiteeritud Harju Elektri uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil päeval, mis järgneb päevale, millal Eesti väärpaberite keskregister (Nasdaq CSD) on täiendavalt emiteeritud ajutise ISIN-koodiga aktsiad kandnud kokku põhilise ISIN-koodiga eelnevalt emiteeritud aktsiatega.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta I kvartali müügitulu oli 37,3 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

 

Ursula Joon
Jurist
+372 674 7413
ursula.joon@harjuelekter.com