Aktsionäride üldkoosolek 2012

3.mail 2012 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 101 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 12 786 342 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 76,11%.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. ASi Harju Elekter 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine
3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamine
4. Audiitori nimetamine ja tasustamine
5. Aktsiakapitali suurendamine
6. Aktsiaoptsiooni kavandamine

1. ASi Harju Elekter 2011. a majandussaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2011.a majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter konsolideeritud bilansi-maht seisuga 31.12.2011 on 52 920 tuhat eurot, müügitulud 46 674 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 2 773 tuhat eurot.

Otsuse poolt anti 12 754 368 häält, mis moodustas 99,75 % hääletanuist.

2. Kasumijaotuse kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter 2011.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum         9 899 tuhat eurot
2011.a. puhaskasum 2 773 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2011 12 672 tuhat eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,07 eurot aktsialt*)         1 176 tuhat eurot
Reservkapitali suurendamine 103 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 11 393 tuhat eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 22.05.2012 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 17.05.2012 kl 23.59.

Otsuse poolt anti 12 765 768 häält, mis moodustas 99,84 % hääletanuist.

3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamine

Üldkoosolek otsustas:
3.1 Määrata aktsiaseltsile järgmiseks viieks aastaks 5-liikmeline nõukogu ning nõukogu liikme töötasuks 750 eurot kuus ja esimehele 1600 eurot kuus. Tegevjuhtkonnas töötavale nõukogu liikmele rakendada ettevõttes kehtivat preemiasüsteemi.

Otsuse poolt anti 12 321 585 häält, mis moodustas 96,37 % hääletanuist.

3.2. Valida ASi Harju Elekter nõukogu järgmises koosseisus: Ain Kabal, Endel Palla, Madis Talgre, Triinu Tombak ja Andres Toome, kelle volitused algavad käesoleva otsuse kuupäevast.

Üldkoosolek otsustas: Valida ASi Harju Elekter nõukogu liikmeks Ain Kabal.

Otsuse poolt anti 12 749 115 häält, mis moodustas 99,71 % hääletanuist.

Üldkoosolek otsustas: Valida ASi Harju Elekter nõukogu liikmeks Endel Palla.

Otsuse poolt anti 11 131 472 häält, mis moodustas 87,06 % hääletanuist.

Üldkoosolek otsustas: Valida ASi Harju Elekter nõukogu liikmeks Madis Talgre.

Otsuse poolt anti 10 721 680 häält, mis moodustas 83,85 % hääletanuist.

Üldkoosolek otsustas: Valida ASi Harju Elekter nõukogu liikmeks Triinu Tombak.

Otsuse poolt anti 11 182 179 häält, mis moodustas 87,45 % hääletanuist.

Üldkoosolek otsustas: Valida ASi Harju Elekter nõukogu liikmeks Andres Toome.

Otsuse poolt anti 11 071 732 häält, mis moodustas 86,59 % hääletanuist.

4. Audiitori nimetamine ja tasustamine

Üldkoosolek otsustas:
Nimetada ASi Harju Elekter 2012-2014. aasta auditi tegijaks KPMG Baltics OÜ, registrikood 10096082. Nõusolek olemas. Audiitori tasustamine toimub vastavalt lepingule.

Otsuse poolt anti 12 746 984 häält, mis moodustas 99,69 % hääletanuist.

5. Aktsiakapitali suurendamine

Üldkoosolek otsustas:
5.1 Realiseerida 23.04.2009.a. aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 4 vastuvõetud otsuste alusel vastuvõetud suunatud aktsiaemissiooni programm (optsiooniprogramm), milline oli suunatud ASiga Harju Elekter samasse kontserni kuuluvate äriühingute juhtorganite liikmetele ja töötajatele ning ASi Harju Elekter sidusäriühingute juhatuse liikmetele.

5.2 Suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 12 180 000 (kaksteist miljonit ükssada kaheksakümmend tuhat) euroni, s.o. 420 000 (nelja saja kahekümne tuhande) euro võrra, uute aktsiate väljalaskmise teel rahaliste sissemaksetega.

5.3 Aktsiakapitali suurendamiseks lasta välja 600 000 (kuussada tuhat) uut 0,70-eurose nimiväärtusega lihtaktsiat

5.4 Vastavalt 23.04.2009.a. aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 4 vastuvõetud otsuse punktile 1.5. on aktsia väljalaskehinnaks 1,1 eurot aktsia kohta, mis sisaldab ülekurssi 0,4 eurot aktsia kohta

5.5 Vastavalt 23.04.2009.a aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 4 vastuvõetud otsuse punktile 1.4 on seniste aktsionäride eesõigus märkida uusi väljalastavaid aktsiaid välistatud

5.6 Uute väljalastavate aktsiate märkimise õigus on isikutel, kellel on tulenevalt 23.04.2009.a üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 4 vastuvõetud otsuse punktidele 1.7 ja 1.8 sõlmitud ja märkimise ajal kehtiv aktsia märkimise eesõigust tagav eelleping, arvestades sama otsuse punktis 1.8 toodud erisust seoses pensionile minekuga

5.7 Uute väljalastavate aktsiate märkimise aeg on 01.06.2012.a kuni 15.06.2012.a.

5.8 Juhatusel saata käesoleva otsuse punktis 6 nimetatud isikutele märkimisele kutsumise teade 14 kalendripäeva jooksul arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

5.9 Aktsiate märkimine toimub Harju Elekter ASi juhatuse ruumides aadressil: Paldiski mnt. 31, 76606 KEILA tööpäevadel kella 9-16.

5.10 Vastavalt 23.04.2009.a aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 4 vastuvõetud otsuse punktile 1.9 tuleb märgitavate aktsiate eest tasuda vastavalt käesoleva otsuse punktile 4 enne märkimist rahas ülekandega või sissemaksega AS Harju Elekter pangakontole nr. 22 101 120 7998 Swebankis (IBAN EE172200221011207998), esitades aktsiate märkimisel märgitavate aktsiate ulatuses aktsiate eest tasumist tõendava maksedokumendi

5.11 Vastavalt 23.04.2009.a aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 4 vastuvõetud otsuse punktile 1.20 uued aktsiad annavad aktsionärile õiguse dividendidele alates 2012.a majandusaasta eest.

5.12 Volitada aktsiaseltsi juhatust 15 päeva jooksul arvates märkimisperioodi lõppemisest tühistama aktsiad, mida ei ole märgitud või mille eest ei ole tasutud vastavalt märkimis- ja tasumisperioodi lõpuks.

5.13 Juhatuse poolt vastavalt käesoleva otsuse punktile 12 aktsiate tühistamisel loetakse aktsiakapital suurendatuks tühistatud aktsiate nimiväärtuse summa võrra väiksemas summas ja väljalastavate aktsiate arvuks tühistatud aktsiate arvu võrra väiksem aktsiate arv.

Otsuse poolt anti 12 246 640 häält, mis moodustas 95,78 % hääletanuist.

6. Aktsiaoptsiooni kavandamine

Üldkoosolek otsustas:

Läbi viia 2015. aastal ASi Harju Elekter aktsiaoptsioon järgmistel eesmärkidel ja tingimustel, millised jäävad aluseks 2015.a aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisel ja aktsiaoptsiooni realiseerimisel:

6.1 Aktsiaoptsiooni eesmärgiks on ASiga Harju Elekter samasse kontserni kuuluvate äriühingute juhtorganite liikmete, juhtivspetsialistide ja inseneride ning ASi Harju Elekter sidusäriühingute juhtorganite liikmete kaasamine ASi Harju Elekter aktsionärideks motiveerimaks nimetatud isikuid tegutsema ASi Harju Elekter parema majandustulemuse saamise nimel, tagades selle läbi aktsiaseltsi majandusliku arengu ning täiendavate rahaliste vahendite kaasamise ASi Harju Elekter omakapitali ning suurendades selle läbi ASi Harju Elekter aktsiate väärtust.

6.2 Aktsiaoptsiooni ulatuseks on 600 000 lihtaktsiat ehk 3,45% aktsiakapitalist, milleks lastakse 2015.a aktsiakapitali suurendamise otsustamisel, juhul kui aktsionäride üldkoosolek seda 2015. aastal otsustab, välja kuni 600 000 uut seitsmekümne (0.70) eurosendi nimiväärtusega nimelist lihtaktsiat summas 420 000 EUR.

6.3 Aktsiakapitali suurendamisel 2015.aastal välistatakse seniste aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid ÄS § 345 lg 1 sätetest tulenevalt.

6.4 Uute 2015.a väljalastavate aktsiate väljalaskehinnaks on 01.06-15.06.2012.a börsipäevade keskmine ASi Harju Elekter aktsia hind Tallinna börsil eurodes (EUR). Aktsia nimiväärtust ületav hind loetakse ülekursiks. Aktsia omandamiseks tuleb tasuda selle nimiväärtus ja ülekurss.

6.5 Väljalastavate aktsiate märkimine viiakse läbi aktsiakapitali suurendamise otsuse järgselt ajavahemikus 16.06.-30.06.2015.a.

6.6 Aktsiaoptsiooni käigus väljalastavate uute aktsiate märkimise õigus peale aktsionäride üldkoosoleku otsust aktsiakapitali suurendamise kohta tekib käesoleva otsuse punktis 6.1 nimetatud isikutel, kellega on sõlmitud aktsia märkimise eesõigust tagav eelleping (edaspidi Eelleping). Eellepingus toodud aktsiate arvu ulatuses ja tingimusel, et Eelleping on aktsiate märkimise ajal kehtiv.

6.7 Aktsiate märkimisõiguse ja Eellepingu kehtivuseks on nõutav, et käesoleva otsuse punktis 6.1 nimetatud isikutel kehtib töö- või ametisuhe ASiga Harju Elekter samasse kontserni kuuluva äriühinguga või ASi Harju Elekter sidusäriühinguga kuni aktsiate märkimise kuupäevani, välja arvatud juhul, kui käesoleva otsuse punktis 6.1 nimetatud isikul lõpeb töö- või ametisuhe peale Eellepingu sõlmimist seoses pensionile minekuga.

6.8 Märgitavate aktsiate eest tuleb tasuda enne märkimist, esitades märkimisel märgitavate aktsiate ulatuses aktsiate eest tasumist tõendava maksedokumendi.

6.9 Eellepingute sõlmimiseks viia läbi ajavahemikul 07.05.-18.05.2012.a. Eellepingute sõlmimisest huvitatud ja käesoleva otsuse punktis 6.1 nimetatud isikute eelregistreerimine AS Harju Elekter juhatuse ruumides aadressil: Paldiski mnt. 31, 76606 Keila tööpäevadel kella 9-16 või e-maili teel teatega e-maili aadressile: aktsia@he.ee. Eelregistreerimisel tuleb käesoleva otsuse punktis 6.1 nimetatud isikutel teatada oma ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress koos posti sihtnumbriga, sidevahendite (tel, faks, e-mail) andmed, töö- või ametikoht kontsernis või sidusäriühingus ja märkimisõigust taotletavate aktsiate arv.

6.10 Käesoleva otsuse punktis 6.1 nimetatud juhtorganite liikmetel lubada taotleda märkimisõigust maksimaalselt kuni 20 000-le ning töötajatele maksimaalselt kuni 10 000-le ASi Harju Elekter aktsiale. Juhul, kui käesoleva otsuse punktis 6.1 nimetatud isik omab töö- või ametisuhet rohkem kui ühes ASiga Harju Elekter samasse kontserni kuuluvas äriühingus või sidusäriühingus, omab ta õigust sõlmida ainult ühe Eellepingu.

6.11 Eellepingute sõlmimine viia läbi perioodil 18.06.2012.a kuni 29.06.2012.a. Juhul, kui punktis 6.9 nimetatud eelregistreerimise käigus avaldatakse käesoleva otsuse punktis 6.1 nimetatud isikute poolt soovi saada märkimisõigust kokku rohkem kui 600 000-le aktsiale, vähendatakse märkimisõigust võrdeliselt kõikide taotlejate vahel. Juhul, kui punktis 6.9 nimetatud eelregistreerimise käigus avaldatakse käesoleva otsuse punktis 6.1 nimetatud isikute poolt soovi saada märkimisõigust kokku vähem kui 600 000-le aktsiale või kui kuni 31.03.2015.a vabaneb taotlusi aktsiatele seoses Eellepingu lõppemisega, lubada vabaks jäänud aktsiate arvule sõlmida Eellepinguid käesolevates üldkoosoleku otsustes toodud tingimustel kuni 31.03.2015.a. isikutega, kelle töö- või ametisuhe tekkis ASiga Harju Elekter samasse kontserni kuuluvas äriühingus alates 01.07.2012.a või kes valiti ASi Harju Elekter sidusäriühingu juhatuse liikmeks alates 01.07.2012.a.

6.12 Eesmärgiga vältida katteta märkimisi, peab aktsiate märkimise eesõigust taotlev isik olema Eellepingu sõlmimise päevaks tasunud kümme (0.10) eurosenti iga ühe (1) märkimist taotletava aktsia kohta, kandes nimetatud summa üle ASi Harju Elekter arveldusarvele 22 101 120 7998 Swedbankis (IBAN EE172200221011207998) näidates makse selgitusena “märkimistasu 2012”, mis vormistatakse intressita laenuna ASile Harju Elekter ning mis arvestatakse aktsiate märkimisel osana sissemaksust või aktsiate mittemärkimisel tagastatakse. Eelleping sõlmitakse sellise arvu aktsiate märkimisõiguse tagamiseks, kui mitme eest on märkimistasu Eellepingu sõlmimise päevaks makstud.

6.13 Eellepingust tulenev aktsiate märkimise eesõigus ei ole kaubeldav ning Eellepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi ei saa Eellepingu pooleks olev käesoleva otsuse punktis 6.1 nimetatud isik üle anda teisele isikule, sh pärandada. Eellepingu sõlminud isikul (investoril) ei ole õigust nõuda ASilt Harju Elekter Eellepingus toodud aktsiate väljaandmist enne aktsionäride üldkoosoleku otsust aktsiakapitali suurendamise kohta 2015.a ning enne nende aktsiate märkimist ja aktsiate eest tasumist.

6.14 2015.a aktsiakapitali suurendamisel emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendi saamiseks alates 2015.a majandusaasta eest.

6.15 Juhul, kui kavandatava aktsiakapitali suurendamise otsuse tegemise ajal 2015.a on AS Harju Elekter aktsia börsihind väiksem, kui käesoleva otsuse punktis 6.4 nimetatud hind, on üldkoosolekul õigus lükata aktsiakapitali suurendamise otsustamine edasi kuni 3 aastat, millega seoses pikeneb punktis 6.1 nimetatud isikutega sõlmitud Eellepingu tähtaeg automaatselt üldkoosoleku poolt otsustatud ajaühiku võrra ilma erikokkuleppeta.

Otsuse poolt anti 11 024 044 häält, mis moodustas 86,22 % hääletanuist.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 6747 400