Aktsionäride üldkoosolek 2013

9.mail 2013 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 89 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 12 516 831 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 71,94%.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. ASi Harju Elekter 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine

1. ASi Harju Elekter 2012. a majandussaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2012.a majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter konsolideeritud bilansi-maht seisuga 31.12.2012 59 609 tuhat eurot, müügitulud 52 801 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 3 517 tuhat eurot.

Otsuse poolt anti 12 516 231 häält, mis moodustas 100,00 % hääletanuist.

2. Kasumijaotuse kinnitamine
Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter 2012.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                        11 491 tuhat eurot
2012.a. puhaskasum  3 517 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2012 15 008 tuhat eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,09 eurot aktsia kohta*)                        1 566 tuhat eurot
Reservkapitali suurendamine     42 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 13 400 tuhat eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2013 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 23.05.2013 kl 23.59.

Otsuse poolt anti 12 488 975 häält, mis moodustas 99,78 % hääletanuist.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 6747 400