Aktsionäride üldkoosolek 2018

3. mail 2018 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 103 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 12 577 346 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 70,90%.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. ASi Harju Elekter 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine
3. Audiitori nimetamine ja tasustamine
4. Optsiooniprogrammi kinnitamine

1. ASi Harju Elekter 2017. a majandussaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2017. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2017 on 89 977 tuhat eurot, müügitulud 102 402 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 29 132 tuhat eurot.

Otsuse poolt anti 12 563 652 häält, mis moodustas 99,89 % hääletanuist.

2. Kasumijaotuse kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter 2017.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                    25 919 289 eurot
2017.a. puhaskasum 29 128 985 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2017 55 048 274 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,24 eurot aktsia kohta*)                     4 257 571 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 50 790 703 eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 22.05.2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 17.05.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2018, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest.

Otsuse poolt anti 12 560 083 häält, mis moodustas 99,86 % hääletanuist.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamine

Üldkoosolek otsustas:
Nimetada ASi Harju Elekter 2018.-2020. aasta auditi tegijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Nõusolek olemas. Audiitori tasustamine toimub vastavalt lepingule.

Otsuse poolt anti 12 546 469 häält, mis moodustas 99,75 % hääletanuist.

4. Optsiooniprogrammi kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada ASi Harju Elekter aktsiaoptsiooniprogramm (edaspidi Optsiooniprogramm) alljärgnevatel põhitingimustel:

1. Optsiooniprogrammi eesmärgiks on ASi Harju Elekter ja temaga samasse gruppi kuuluvate äriühingute võtmeisikute, sh juhtorganite liikmed, juhtivspetsialistide, inseneride kaasamine ASi Harju Elekter aktsionärideks motiveerimaks nimetatud isikuid tegutsema ASi Harju Elekter parema majandustulemuse saamise nimel, tagades selle läbi ASi Harju Elekter majandusliku arengu ning täiendavate rahaliste vahendite kaasamise ASi Harju Elekter omakapitali ning suurendades selle läbi ASi Harju Elekter aktsiate väärtust.

2. Optsiooniprogrammi raames väljastab AS Harju Elekter igal aastal aktsiaoptsioone kuni kahe protsendi (2%) ulatuses ASi Harju Elekter aktsiate koguarvust. Optsiooniprogrammi tähtaeg on 3 (kolm) aastat, millele lisandub aktsiaoptsioonide realiseerimise tähtaeg.

3. Optsiooniprogrammi õigustatud isikute ring määratakse kindlaks ASi Harju Elekter nõukogu otsusega ASi Harju Elekter juhatuse ettepaneku alusel.

4. ASi Harju Elekter juhatus teavitab õigustatud isikuid punktis 3 toodud nõukogu otsusest kirjalikult.

5. Aktsiaoptsiooni õigustatud isikule võimaldatakse igal aastal mitte rohkem kui 10 000 (kümme tuhat) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab õiguse omandada 1 (ühe) ASi Harju Elekter lihtaktsia.

6. Optsiooniprogrammis osalema õigustatud isikutel on õigus omandada aktsiaid nendega sõlmitavas optsioonilepingus sätestatud tingimustel ja korras. Optsiooniprogrammi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus. Optsioonilepingu täpsed tingimused määrab ASi Harju Elekter nõukogu ning lepingud sõlmib ASi Harju Elekter juhatus.

7. Õigustatud isikuga sõlmitakse optsioonileping juuni kahe esimese nädala jooksul.

8. Eesmärgiga vältida katteta märkimisi, peab õigustatud isik optsioonilepingu sõlmimise päevaks olema tasunud lepingutasu kümme (0.10) eurosenti iga aktsiaoptsiooni kohta. Lepingutasu vormistatakse intressita laenuna ASile Harju Elekter ning arvestatakse aktsiaoptsioonide realiseerimisel osana sissemaksust, mis aktsiaoptsioonide mitterealiseerimisel tagastatakse. Kui õigustatud isik ei ole punktis 7 nimetatud ajavahemiku jooksul sõlminud optsioonilepingut ning tasunud lepingutasu, kaotab ta õiguse temale võimaldatud aktsiaoptsioone omandada.

9. Aktsiaoptsiooni õigustatud isikul on õigus välja antud aktsiaoptsioone realiseerida pärast kolmeaastase perioodi möödumist pärast temaga optsioonilepingu sõlmimist.

10. Aktsiaoptsiooni alusel omandatavate aktsiate väljalaskehinnaks on optsioonilepingu sõlmimisele eelneva 3 (kolme) kalendriaasta sulgemishindade keskmine NASDAQ Tallinna börsil 31.12 seisuga.

11. Aktsiaoptsioonide realiseerimisel on õigustatud isik kohustatud tasuma ASi Harju Elekter aktsiate eest nende väljalaskehinna ulatuses vastavalt temaga sõlmitud optsioonilepingule.

12. Aktsiaoptsioonide realiseerimise eelduseks on nõutav, et aktsiaoptsiooni õigustatud isikutel on kehtiv töö- või ametisuhe ASiga Harju Elekter või temaga samasse gruppi kuuluva äriühinguga.

13. Aktsiaoptsiooni õigustatud isikul ei ole õigus aktsiaoptsioone võõrandada, pantida või muul viisil koormata või käsutada. Aktsiaoptsioonid ei ole päritavad.

14. Optsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks uute aktsiate emiteerimisel annavad need aktsionärile õiguse saada dividende alates majandusaastast, millal aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.

15. ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosolek annab ASi Harju Elekter nõukogule volituse anda aktsiaoptsioonid välja ilma igakordse ASi Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku otsuseta eeldusel, et aktsiaoptsioonid ja nende väljaandmiseks sõlmitavad optsioonilepingud vastavad täies ulatuses käesolevatele tingimustele.

16. Optsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks ja aktsiaoptsioonide realiseerimiseks emiteeritakse uusi aktsiaid ning uute emiteeritavate aktsiate osas välistatakse seniste aktsionäride märkimise eesõigus vastavalt ÄS § 345 lg 1 sätetest tulenevalt.

Otsuse poolt anti 12 443 639 häält, mis moodustas 98,94 % hääletanuist.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761