Aktsionäride üldkoosolek 2015

14.mail 2015 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 84 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 12 392 987 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 71,22%.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. ASi Harju Elekter 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine
3. Audiitori nimetamine ja tasustamine
4. Aktsiakapitali suurendamine

1. ASi Harju Elekter 2014. a majandussaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2014. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2014 on  69 792 tuhat eurot, müügitulud 50 606 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 9 697 tuhat eurot.

Otsuse poolt anti 12 392 987 häält, mis moodustas 100,00 % hääletanuist.

2. Kasumijaotuse kinnitamine
Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter 2014.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum               16 967 tuhat eurot
2014.a. puhaskasum                 9 697 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2014              26 664 tuhat eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,15 eurot aktsia kohta*)               2 610 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 24 054 tuhat eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 3.06.2015 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 28.05.2015 kl 23.59

Otsuse poolt anti 12 375 417 häält, mis moodustas 99,86 % hääletanuist.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamine
Üldkoosolek otsustas:
Nimetada ASi Harju Elekter 2015-2017.a auditi tegijaks KPMG Baltics OÜ, registrikood 10096082. Nõusolek olemas. Audiitori tasustamine toimub vastavalt lepingule.

Otsuse poolt anti 12 376 787 häält, mis moodustas 99,87 % hääletanuist.

4. Aktsiakapitali suurendamine
Üldkoosolek otsustas:
4.1 Realiseerida 03.05.2012.a. aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 6 vastuvõetud otsuste alusel vastuvõetud suunatud aktsiaemissiooni programm (optsiooniprogramm), milline oli suunatud ASiga Harju Elekter samasse kontserni kuuluvate äriühingute juhtorganite liikmetele, juhtivspetsialistidele ja inseneridele ning ASi Harju Elekter sidusäriühingute juhatuse  liikmetele.

4.2 Suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 12 600 000 (kaheteist miljoni kuuesaja tuhande) euroni, s.o. 420 000 (neljasaja kahekümne) euro  võrra, uute aktsiate väljalaskmise teel rahaliste sissemaksetega.

4.3 Aktsiakapitali suurendamiseks lasta välja 600 000 (kuussada tuhat) uut 0,70-eurose nimiväärtusega lihtaktsiat.

4.4 Vastavalt 03.05.2012.a. aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 6 vastuvõetud otsuse punktile 6.5. on aktsia väljalaskehinnaks 2,36 eurot aktsia kohta, mis sisaldab ülekurssi 1,66 eurot aktsia kohta.

4.5 Vastavalt 03.05.2012.a. aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 6 vastuvõetud otsuse punktile 6.3 on seniste aktsionäride eesõigus märkida uusi väljalastavaid aktsiaid välistatud.

4.6 Uute väljalastavate aktsiate märkimise õigus on isikutel, kellel on tulenevalt  03.05.2012.a. üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 6 vastuvõetud otsuse punktidele 6.6 ja 6.7 sõlmitud ja märkimise ajal kehtiv aktsia märkimise eesõigust tagav eelleping, arvestades sama otsuse punktis 6.7 toodud erisust seoses pensionile minekuga.

4.7  Uute väljalastavate aktsiate märkimise aeg on 16.06.2015.a. kuni 30.06.2015.a.

4.8 Juhatusel saata käesoleva otsuse punktis 4.6 nimetatud isikutele märkimisele kutsumise teade 14 kalendripäeva jooksul arvates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

4.9 Aktsiate märkimine toimub Harju Elekter ASi juhatuse ruumides aadressil: Paldiski mnt. 31, 76606 KEILA tööpäevadel kella 9.00-st kuni 16.00-ni.

4.10 Vastavalt 03.05.2012.a. aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 6 vastuvõetud otsuse punktile 6.8 tuleb märgitavate aktsiate eest tasuda enne märkimist rahas ülekandega või sissemaksega AS Harju Elekter pangakontole nr.  EE172200221011207998 Swedbankis, esitades aktsiate märkimisel märgitavate aktsiate ulatuses aktsiate eest tasumist tõendava maksedokumendi.

4.11 Vastavalt 03.05.2012.a. aktsionäride üldkoosolekul päevakorrapunktis nr 6 vastuvõetud otsuse punktile 6.14, annavad  uued aktsiad aktsionärile õiguse dividendidele alates 2015.a. majandusaasta eest.

4.12 Volitada aktsiaseltsi juhatust 15 päeva jooksul arvates märkimisperioodi lõppemisest tühistama aktsiad, mida ei ole märgitud või mille eest ei ole tasutud vastavalt märkimis- ja tasumisperioodi lõpuks.

4.13 Juhatuse poolt vastavalt käesoleva otsuse punktile 4.12 aktsiate tühistamisel loetakse aktsiakapital suurendatuks tühistatud aktsiate nimiväärtuse summa võrra väiksemas summas ja väljalastavate aktsiate arvuks tühistatud aktsiate arvu võrra väiksem aktsiate arv.

Otsuse poolt anti 12 104 448 häält, mis moodustas 97,67 % hääletanuist.

Andres Allikmäe
Juhataja
674 7400

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761