Kontserni majandustulemused, 1-12/2014

25.02.2015 Aruanded

Harju Elekter kontserni 2014. aasta oli sündmusterohke ja edukas. Ehkki majanduskeskkond ja turud olid ebakindlad ja volatiilsed, täitsime endale püstitatud ülesanded, suurendades müügitulusid ja kasumit.

Kontserni tütarettevõte Satmatic Oy ostis juunis Soome suurima komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy, kelle II poolaasta raamatupidamise aruanded kajastuvad Kontserni IV kvartali ja 12 kuu majandustulemustes alates 1. juulist. Juulis müüs Kontsern oma 34%lise osaluse ASis Draka Keila Cables, mille kasumit konsolideeriti laiendatud kapitaliosaluse meetodil kuni 30.6.2014. Mõlemad sündmused avaldasid mõju nii Kontserni aruandekvartali kui ka 12 kuu konsolideeritud majandustulemustele.

oktoober – detsember

muutus

jaanuar – detsember

muutus

(tuhat eurot)

2014

2013

%

2014

2013

%

Müügitulu

14 166

12 288

15,3

50 606

48 288

4,8

Brutokasum

2 222

2 131

4,3

9 081

8 458

7,4

Ärikasum enne kulumit

657

626

5,0

3 741

3 269

14,4

Ärikasum

282

214

31,8

2 228

1 743

27,8

Perioodi puhaskasum

253

298

-15,1

9 778

5 173

89,0

Kontserni müügitulu kasvas aruandekvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15,3% ja jõudis 14,2 miljoni euroni. Aruandeaasta konsolideeritud müügitulu oli 50,6 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 4,8%. 70% Kontserni toodetest ja teenustest müüdi väljapoole Eestit.

Müügitulust 90,5% saadi Tootmise segmendist, Kinnisvara ning muud tegevusalad kokku andsid 9,5% konsolideeritud müügimahust. Tootmise segment tegeleb elektrienergia jaotus- ja juhtimisseadmete tootmise ja müügi ning nendega seotud tegevustega. Elektriseadmete müügist teenitud müügitulu moodustas 93,6% Tootmise müügimahust ja 84,7% konsolideeritud müügitulust. Elektriseadmete müük kasvas neljandas kvartalis 21,8% 12,4 miljoni euroni ja 12 kuu arvestuses 7,3% 42,9 miljoni euroni.

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 483 inimest, mis oli 32 töötajat rohkem kui aasta tagasi. Finnkumu Oy ostuga lisandus Kontserni 18 töötajat. 2014. aasta IV  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 465 inimest, mis oli keskmiselt 29 töötajat rohkem kui võrreldaval perioodil. 12 kuu keskmine töötajate arv kasvas võrreldava perioodi suhtes 4 töötaja võrra 459 töötajani.

IV kvartalis kasvasid tööjõukulud 9,6% 3,2 miljoni euroni ja 12 kuuga 6,0% 12,0 miljoni euroni. Tööjõukulude määr moodustas aruandeaastal müügitulust 23,8% (2013: 23,5%). Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 503 (2013 IV  kv: 2 247) tuhat eurot ning 12 kuuga 9 194 tuhat eurot (2013: 8 645 tuhat eurot). Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 669 (2013: 1 584) eurot.

Müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid aruandekvartalis 17,6% ja 12 kuuga 4,3%, edestades müügitulu kasvutempot aruandekvartalis 2,2 protsendipunkti võrra ja jäädes 12 kuuga 0,5 protsendipunkti võrra alla müügitulu kasvutempole. Kokkuvõttes jäi äritegevuse kulude kasvutempo alla müügitulude kasvule, suurenedes küll aruandekvartaliga 15,1% 14,9 miljoni euroni ja aastaga 3,8% 48,3 miljoni euroni.

Tulenevalt eelnevast kujunes aruandekvartali konsolideeritud ärikasumiks 0,3 (2013 IV kv: 0,2) miljonit eurot ja ärikasumiks enne kulumit 0,7 (2013 IV kv: 0,6) miljonit eurot. Aruandekvartali ärirentaablus oli 2,0% (2013 IV kv: 1,7%) ja ärirentaablus enne kulumit 4,6%, mis oli võrreldava perioodi näitajast 0,5 protsendipunkti võrra väiksem. Nii ärikasum enne kulumit kui ka ärikasum kasvasid 12 kuuga 0,5 miljoni euro võrra vastavalt 3,7 miljoni euroni ja 2,2 miljoni euroni. 12 kuu ärirentaablus enne kulumit paranes 0,6 protsendipunkti võrra ja oli 7,4% ning ärirentaablus 0,8 protsendipunkti võrra ja oli 4,4%.

PKC Group Oyj maksis  2013. aasta eest dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividenditulu aktsiatelt oli 907 (2013: 948) tuhat eurot. II kvartalis müüdi 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat. Finantstulu aktsiate müügist oli 4,6 (2013: 1,7) miljonit eurot. Kokku saadi 12 kuuga finantsinvesteeringult kasumit 5,6 miljonit eurot ja võrreldaval perioodil 2,6 miljonit eurot ning aastaga teeniti finantstulusid kokku 5,7 (2013: 2,6) miljonit eurot.

Kontsern müüs III kvartalis oma 34%lise osaluse ASis Draka Keila Cables. Kasum  aktsiate müügilt oli 1,8 miljonit eurot. Aruandeperioodil konsolideeris Kontsern sidusettevõttest kasumit 0,8 (2013: 1,3) miljonit eurot.

Aruandeaasta konsolideeritud puhaskasum oli 9,8 miljonit eurot, kasvades ligi 4,6 miljoni euro võrra. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 9,7 miljonit eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,56 (2013: 0,30) eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 4. kvartali ja 12 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2014
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.12.14 31.12.13
Raha, pangakontod 9 984 4 102
Müügivalmis finantsvara 35 0
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 6 484 5 699
Ettemaksed 455 256
Ettevõtte tulumaks 79 41
Varud 8 104 5 801
Käibevara kokku 25 141 15 899
Edasilükkunud tulumaksu vara 0 7
Sidusettevõtete aktsiad 0 3 598
Pikaajalised finantsinvesteeringud 19 145 31 339
Kinnisvarainvesteeringud 12 109 11 663
Materiaalne põhivara 7 968 8 129
Immateriaalne põhivara 5 429 436
Põhivara kokku 44 651 55 172
VARAD KOKKU 69 792 71 071
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 278 654
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 989 4 437
Maksuvõlad 1 072 969
Ettevõtte tulumaks 12 15
Lühiajalised eraldised 39 36
Kokku lühiajal.kohustused 8 390 6 111
Pikaajalised kohustused 1 560 1 141
Kohustused kokku 9 950 7 252
Aktsiakapital 12 180 12 180
Ülekurss 240 240
Reservkapital 19 393 31 424
Jaotamata kasum 26 664 18 635
Emaettevõtte osalus omakapitalis 58 477 62 479
Mitte-kontrolliv osalus 1 365 1 340
Kokku omakapital 59 842 63 819
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 69 792 71 071
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.2014
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV4 2014 KV4 2013 12k 2014 12k 2013
Realiseerimise  netokäive 14 166 12 288 50 606 48 288
Realiseeritud toodete kulud -11 945 -10 157 -41 525 -39 830
Kogukasum 2 222 2 131 9 081 8 458
Turustuskulud -745 -737 -2 720 -2 627
Üldhalduskulud -1 176 -1 169 -4 042 -4 067
Muud äritulud 11 8 27 38
Muud ärikulud -30 -19 -118 -59
Ärikasum 282 214 2 228 1 743
Finantstulud 34 2 5 661 2 648
Neto finantskulud -12 -16 -38 -46
Tulu sidusettevõttest 0 153 2 602 1 303
Kasum enne maksustamist 304 353 10 453 5 648
Tulumaks -51 -55 -675 -475
Maksustamisjärgne kasum, sh 253 298 9 778 5 173
   emaettevõtte omanike osa 232 327 9 697 5 162
   mitte-kontrolliv osa 21 -29 81 11
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,01 0,02 0,56 0,3
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,01 0,02 0,56 0,3

IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE

Karin Padjus
Finantsdirektor
674 7403