Harju Elekter kontserni konsolideeritud majandustulemused, 1-3/2022

27.04.2022 Aruanded Börsiuudised

Harju Elektri aasta algas ootusrikkalt rekordilise tellimusraamatu, materjali hindade stabiliseerumise võimaluse ning raamlepingute hinnaläbirääkimistega. Sellele vaatamata kujunes kvartal Harju Elektri jaoks keeruliseks ning tulemusele sai saatuslikuks üksteise järel tekkinud ülemaailmsed väljakutsed. Sõjategevusel ei ole otsest mõju Harju Elektri tegevusele, kuna meie sihtturud on alati olnud Põhjamaad ja Lääne-Euroopa. Samas näeme kaudseid mõjusid. Suurenenud energia hind, jätkuv materjali ja põhikomponentide hinnatõus, tarneahelate tõrked ning maalimas järjepidevate kriiside mõjul hoogustunud inflatsioon on tegurid, mis tahes-tahtmata mõjutavad ettevõtte kasumlikkust. Tugevast müügitulu kasvust hoolimata lõppes kvartal kahjumis: tellimusi ei õnnestunud piisava efektiivsusega täita ega materjali hinnatõusu täielikult tellijatele edasi kanda. Selleks, et hoida tootmisüksused stabiilselt töös, tõsta esimese kvartali oodatust madalamat tarnekindlust ja valmistuda aasta tellimuste täitmiseks, on kontsern võtnud suuna järgnevatel perioodidel hoida kõrgemaid materjali varusid ja sõlmida tarnijatega suuremamahulisi kokkuleppeid.

Müügitulu, kulud ja kasum

2022 aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 37,3 (2021 I kv: 30,7) miljonit eurot, mis kasvas võrreldava perioodi suhtes 21,5%. Seejuures suurenes müügitulu kõigil kontserni suurimatel sihtturgudel: Eestis, Soomes, Rootsis ja Norras. Kasvu tagasid eelmise aasta alguses sõlmitud pikaajalised ja suuremahulised lepingud.

 EUR’000   3 kuud 3 kuud muutus
    2022 2021  
Müügitulu 37 321 30 717 21,5%
Brutokasum 2 986 3 844 -22,3%
Ärikasum (-kahjum) enne kulumit (EBITDA) -68 1 485 -104,6%
Ärikasum (-kahjum) (EBIT) -1 125 516 -318,0%
Perioodi puhaskasum (-kahjum) -1 294 297 -535,7%
 sh emaettevõtte omanike osa -1 308 310 -521,9%
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurot) -0,07 0,02 -450,0%

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni konsolideeritud müügitulust 87,7%. Elektriseadmeid tootvate ettevõtete müügimahtude kasvu toel suurenes tootmissegmendi müügimaht aruandekvartalis 20,3% 32,7 miljoni euroni.

Müük Eesti turule kasvas kvartalite võrdluses 36,1% võrra 6,9 (2021 I kv: 5,1) miljoni euroni. Kasv tuli peamiselt hermeetiliste jaotustrafode ning jaotuskappide müügimahu suurenemisest. Eesti turg moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 18,5% (2021 I kv: 16,5%).

Kontserni müügitulu Soomes oli aruandekvartalis 16,7 (2021 I kv: 14,6) miljonit eurot. Valdav osa aruandekvartali müügimahust moodustas alajaamade müük Soome elektrivõrgu­ettevõtetele. Planeeritud aruandekvartali müügimaht projektimüügi osas ei täitunud seoses mõningate komponentide defitsiidi ning haiguskolletest tingitud tootmiskatkestustega. Kontserni suurimale turule müüdi aruandekvartalis 44,7% (2021 I kv: 47,5%) Harju Elektri toodetest ja teenustest.

Müük Rootsi turule kasvas aruandekvartalite võrdluses 9%, olles 5,8 (2021 I kv: 5,3) miljonit eurot. Tegevusmahud on stabiliseerunud, jätkus sihipärane töö. Rootsi moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 15,6% (2021 I kv: 17,4%), jäädes seekord suuruselt kolmandaks turuks.

Aruandekvartalis müüdi Norra turule 4,5 (2021 I kv: 1,9) miljoni euro väärtuses kontserni tooteid ja teenuseid, mis oli 141,2% rohkem kui eelneva aasta samal perioodil. Müügitulu muutus on tingitud madalast tellimusmahust võrdlusperioodil. Pikemat perioodi jälgides saab tõdeda, et laevandussektori tellimusmahud on taastunud keskmisele tasemele. Norra turg moodustas kvartali müügitulust 12,1% (2021 I kv: 6,1%).

Investeeringud

Harju Elekter investeeris esimese kvartali jooksul põhivarasse kokku 1,5 (2021 I kv: 2,1) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvara­investeeringutesse 1,0 miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 0,4 (2021 I kv: 2,0) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,1 (2021 I kv: 0,1) miljonit eurot. Valdav osa aruandeperioodi investeerin­gutest suunati Allika Tööstuspargi tootmis- ja laoruumi­de kompleksi Laohotell III ehitusse ning tootmistehnoloogilisse põhivarasse.

Pikaajalised finantsinvesteeringud vähenesid aruandeperioodil kokku 0,8 miljoni euro võrra 24,4 miljoni euroni. Peamiseks muutuseks oli osaline väärtpaberite müük ning õiglase väärtuse 0,5 miljoni eurone väärtuse langus esimeses kvartalis. Noteeritud väärtpaberite osalisest müügist laekus aruandekvartalis kokku 665 tuhat eurot, millest reali­seerunud kasum oli 0,2 miljonit eurot. Võrreldaval perioodil laekus noteeritud väärt­paberite müügist 0,2 miljonit eurot, millest realiseerunud kasum oli 43 tuhat eurot. Aruandekvartalis suurendas Harju Elekter Oy  0,2 miljoni euro võrra osalust tehnoloogiaettevõttes IGL-Technologies Oy 5,5%-lt 10%-ni.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 6,92 euro tasemel. AS Harju Elektril oli 31.03.2022 seisuga 9745 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 358 võrra.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Auditeerimata
EUR’000 31.03.2022 31.12.2021
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 286 574
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 35 663 33 689
Ettemaksed 3 119 1 844
Varud 37 692 27 437
Käibevara kokku 76 760 63 544
Põhivara
Edasilükkunud tulumaksu vara 776 690
Pikaajalised finantsinvesteeringud 24 410 25 222
Kinnisvarainvesteeringud 24 603 23 903
Materiaalne põhivara 26 303 26 654
Immateriaalne põhivara 7 659 7 544
Põhivara kokku 83 751 84 013
VARAD KOKKU 160 511 147 557
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Kohustused
Võlakohustused 21 354 16 912
Ostjate ettemaksed 6 681 4 659
Võlad tarnijatele ja muud võlad 31 063 24 490
Maksuvõlad 3 663 3 156
Lühiajalised eraldised 51 35
Lühiajalised kohustused kokku 62 812 49 252
Võlakohustused 12 401 11 426
Muud pikaajalised kohustused 33 33
Pikaajalised kohustused kokku 12 434 11 459
KOHUSTUSED KOKKU 75 246 60 711
Omakapital
Aktsiakapital 11 352 11 352
Ülekurss 1 601 1601
Reservid 18 278 18 716
Jaotamata kasum 54 158 55 315
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 85 389 86 984
Mittekontrolliv osalus -124 -138
Omakapital kokku 85 265 86 846
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 160 511 147 557

 

 

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
Auditeerimata
EUR’000 3 kuud 3 kuud
2022 2021
Müügitulu 37 321 30 717
Müüdud toodete ja teenuste kulud -34 335 -26 873
Brutokasum 2 986 3 844
Turustuskulud -1 350 -1 214
Üldhalduskulud -2 665 -2 217
Muud äritulud 56 172
Muud ärikulud -152 -69
Ärikasum (-kahjum) -1 125 516
Finantstulud 39 17
Finantskulud -119 -98
Kasum (-kahjum) enne maksustamist -1 205 435
Tulumaks -89 -138
Perioodi puhaskasum (-kahjum) -1 294 297
Puhaskasumi (-kahjum) jaotus
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist -1 308 310
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist 14 -13
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) -0,07 0,02
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) -0,07 0,02

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
Auditeerimata
EUR’000 3 kuud 3 kuud
2022 2021
Perioodi puhaskasum (-kahjum) -1 294 297
Muu koondkasum (-kahjum)
Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse
   Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel 20 -23
Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse
   Realiseerunud kasum finantsvara müügist 151 43
   Finantsvara ümberhindluse netokasum/netokahjum (-) -521 365
Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku -350 385
Perioodi koondkasum (-kahjum) kokku -1 644 682
Koondkasumi (-kahjum) jaotus:
    Emaettevõtte omanike osa koondkasumist -1 658 695
    Mitte-kontrolliv osa koondkasumist 14 -13

Vahearuanne I kv 2022

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400