AS-i Harju Elekter Group majandustulemused, 1-6/2023

26.07.2023 Aruanded Börsiuudised

Harju Elekter Group on jätkanud uue strateegiakava elluviimist soovitud tasemel ning näitas 2023. aasta teises kvartalis tugevat kasvutrendi, saavutades rekordilise käibe ja ärikasumi. Tugevat tulemust aitasid kindlustada õnnestunud hinnaläbirääkimised nii raamhangetes kui ka teiste lepingupartneritega. Täiendavalt oleme kasutusele võtnud uued hinnastamismudelid, et paremini maandada muutuvate sisendhindade riske. Ühtlasi on elektriseadmete tootmiseks vajalikud tarneahelad ladusamalt toimima hakanud ning materjalide ja komponentide hinnad kõrgematel hinnatasemetel stabiliseerunud. Kontsern jätkab efektiivsuse parandamist, et kasvatada kasumlikkust.

Müügitulu ja finantstulemused

Eduka müügi- ning tootmistegevuse tulemusena oli aruandekvartali müügitulu 35,4% enam kui aasta varem, 56,8 miljonit eurot. Kuue kuu müügitulu suurenes võrreldava perioodi suhtes 28,8%, jõudes 102,0 (2022 6k: 79,2) miljoni euroni. Müüdi enam madalpinge jaotusseadmeid, sagedusmuundurkilpe ja tehnilisi hooneid ning realiseerusid suuremad energiasäästlike lahendustega projektid vähese CO²-heitega laevade moderniseerimiseks ning ehituseks.

EUR’000   II KV II KV Muutus 6 kuud 6 kuud Muutus
    2023 2022   2023 2022  
Müügitulu 56 762 41 914 35,4% 102 030 79 235 28,8%
Brutokasum 6 611 963 586,5% 11 996 3 949 203,8%
Ärikasum (-kahjum) enne kulumit (EBITDA) 3 243 -1 953 266,1% 5 625 -2 022 378,2%
Ärikasum (-kahjum) (EBIT) 2 168 -3 048 171,1% 3 477 -4 174 183,3%
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 884 -3 197 127,7% 1 633 -4 491 136,4%
 sh emaettevõtte omanike osa 982 -3 209 130,6% 1 763 -4 517 139,0%
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurot) 0,05 -0,18 127,8% 0,10 -0,25 140,0%

Aruandekvartali brutokasum oli 6 611 (2022 II kv: 963) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 11,6% (2022 II kv: 2,3%). Ärikasum (EBIT) oli 2 168 (2022 II kv: ärikahjum -3 048) tuhat eurot. Teise kvartali ärirentaabluseks kujunes 3,8% (2022 II kv: -7,3%). Aruandekvartali puhaskasum oli 884 (2022 II kv: puhaskahjum -3 197) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 982 (2022 II kv: -3 209) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli teises kvartalis 0,05 (2022 II kv: puhaskahjum aktsia kohta -0,18) eurot.

Esimese poolaasta brutokasum oli 11 996 (2022 6k: 3 949) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 11,8% (2022 6k: 5,0%). Kuue kuuga teeniti ärikasumit (EBIT) 3 477 (2022 6k: ärikahjum -4 174) tuhat eurot ning puhaskasumit 1 633 (2022 6k: puhaskahjum -4 491) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,10 (2022 6k: puhaskahjum aktsia kohta -0,25) eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni aruandekvartali müügitulust 95,1%. Tootmissegmendi müügitulu kasvas kvartalite võrdluses 44,3% ja kuue kuu võrdluses 37,7%, olles vastavalt 54,0 ja 96,6 miljonit eurot.

Teises kvartalis teeniti Eestist 5,6 (2022 II kv: 6,9) miljonit eurot, mis on 18,8% vähem kui aasta varem. Kuue kuu võrdluses vähenes samuti müügitulu 23,5%, 10,5 miljoni euroni. Müügitulu vähenemine mõlema perioodi vaates on valdavalt seotud Eesti elektrikaupade projekti- ja jaemüügi müügitegevuse lõppemisega.

Soome turu müügitulu oli mõlemate perioodide võrdluses 11% enam kui aasta varem, kokku kvartalis 24,5 ja esimesel poolaastal 43,1 miljonit eurot. Valdava osa müügitulu kasvust andsid automaatikaseadmete ja madalpinge jaotusseadmete müük võtmeklientidele ning autosoojendus- ja laadimisseadmete tellimuste kasv. Kontserni suurimale turule müüdi aruandekvartalis 43,2% (2022 II kv: 52,6%) Harju Elektri toodetest ja teenustest.

Rootsi turu müügitulu kasvas alajaamade müügi suurenemise ja projektiäri kasvu toel, olles aruandekvartalis 9,1 (2022 II kv: 3,5) ja poolaasta kokkuvõttes 15,6 (2022 6k: 9,3) miljonit eurot. Rootsi moodustas aruandekvartali müügitulust 16,1% (2022 II kv: 8,3%).

Müügitulu Norra turule teises kvartalis mitmekordistus, saavutades kõikide turgude võrdluses suurima müügikasvu. Realiseerusid mitmed pikaajalised projektid võtmeklientidele, võimaldades teenida müügitulu aruandekvartalis 11,5 (2022 II kv: 2,9) ja poolaastas 15,5 (2022 6k: 7,4) miljonit eurot. Norra turg moodustas aruandekvartali müügitulust 20,2% (2022 II kv: 6,9%).

Investeeringud

Harju Elekter investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 2,6 (2022 6k: 2,2) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvara­investeeringutesse 2,1 (2022 6k: 1,2) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 0,4 (2022 6k: 0,7) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,1 (2022  6k­: 0,3) miljonit eurot. Enamus aruandeperioodi investeeringutest suunati Allika Tööstuspargi­ Reimax Electronics OÜ-le välja renditava tootmishoone ehitusse, mis valmib aasta lõpus. Lisaks investeeriti teistesse kinnisvaraobjektidesse, tootmis­tehno­loogilisse põhivarasse ning tootmis- ja protsessijuhtimis­­süsteemidesse.

Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 32,6 (31.12.22: 23,7) miljonit eurot. Aruandekvartalis teostatud finantsvara ümberhindlusest kasvas OÜ Skeleton Technologies Group investeeringu hinnanguline õiglane väärtus 8,8 miljoni euro võrra 30,6 miljoni euroni.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 5,0 euro tasemel. AS-il Harju Elekter Group oli 30.06.2023 seisuga 11 174 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul vähenes aktsionäride arv 58 võrra.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE  
Auditeerimata
EUR ‘000 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 2 339 9 152 629
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 38 447 31 612 31 134
Ettemaksed 2 143 1 126 1 729
Varud 46 747 37 068 38 185
Käibevara kokku 89 676 78 958 71 677
Põhivara
Edasilükkunud tulumaksu vara 985 1 008 762
Pikaajalised finantsinvesteeringud 32 593 23 731 23 596
Kinnisvarainvesteeringud 26 314 24 756 24 647
Materiaalne põhivara 33 919 35 740 25 794
Immateriaalne põhivara 7 267 7 244 7 711
Põhivara kokku 101 078 92 479 82 510
VARAD KOKKU 190 754 171 437 154 187
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Kohustused
Võlakohustused 20 768 24 385 20 398
Ostjate ettemaksed 18 769 16 827 8 558
Võlad tarnijatele ja muud võlad 32 034 24 502 27 615
Maksuvõlad 4 219 3 478 3 525
Lühiajalised eraldised 1 950 2 103 551
Lühiajalised kohustused kokku 77 770 71 295 60 647
Võlakohustused 23 780 20 732 14 158
Muud pikaajalised kohustused 0 0 33
Pikaajalised kohustused kokku 23 780 20 732 14 191
KOHUSTUSED KOKKU 101 550 92 027 74 838
Omakapital
Aktsiakapital 11 523 11 523 11 352
Ülekurss 2 509 2 509 1 601
Reservid 26 843 17 768 17 913
Jaotamata kasum 48 620 47 771 48 595
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 89 495 79 571 79 461
Mittekontrolliv osalus -291 -161 -112
Omakapital kokku 89 204 79 410 79 349
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 190 754 171 437 154 187

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE        
Auditeerimata
EUR ‘000 II KV II KV 6 kuud 6 kuud
2023 2022 2023 2022
Müügitulu 56 762 41 914 102 030 79 235
Müüdud toodete ja teenuste kulud -50 151 -40 951 -90 034 -75 286
Brutokasum 6 611 963 11 996 3 949
Turustuskulud -1 313 -1 515 -2 668 -2 866
Üldhalduskulud -2 711 -2 764 -5 291 -5 429
Muud äritulud 181 322 199 378
Muud ärikulud -600 -54 -759 -206
Ärikasum (-kahjum) 2 168 -3 048 3 477 -4 174
Finantstulud -7 34 68 74
Finantskulud -1 021 -111 -1 570 -230
Kasum (-kahjum) enne maksustamist 1 140 -3 125 1 975 -4 330
Tulumaks -256 -72 -342 -161
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 884 -3 197 1 633 -4 491
Puhaskasumi (-kahjum) jaotus
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 982 -3 209 1 763 -4 517
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist -98 12 -130 26
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta        
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,05 -0,18 0,10 -0,25
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,05 -0,18 0,10 -0,25

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE        
Auditeerimata
EUR ‘000 II KV II KV 6 kuud 6 kuud
2023 2022 2023 2022
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 884 -3 197 1 633 -4 491
Muu koondkasum (-kahjum)
Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse
   Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel 164 -86 123 -65
Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse
   Realiseerunud kasum finantsvara müügist 0 169 0 320
   Finantsvara ümberhindluse netokasum/netokahjum (-) 8 830 -336 8 866 -858
Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku 8 994 -253 8 989 -603
Perioodi koondkasum (-kahjum) kokku 9 878 -3 450 10 622 -5 094
Koondkasumi (-kahjum) jaotus:
    Emaettevõtte omanike osa koondkasumist 9 976 -3 462 10 752 -5 120
    Mitte-kontrolliv osa koondkasumist -32 12 -130 26

Harju Elektri II kv 2023 vahearuanne

 

Priit Treial
Finantsjuht ja juhatuse liige
Tel 674 7400