Kontserni majandustulemused, 1-3/2017

26.04.2017 Börsiuudised Aruanded

Harju Elekter kontserni 2017. aasta esimene kvartal oli edukas. Aasta lõpus sõlmitud suuremahulised lepingud ja müügitellimused kasvatasid müügitulusid ja ärikasumit ning PKC Grupp Oyj aktsionäridele tehtud ülevõtmispakkumise realiseerumisega teeniti aktsiate müügist ühekordset finantstulu summas 24,8 miljonit eurot.

muutus %

jaanuar – märts

aasta

2017

2016

2016

Müügitulu (tuhat eurot)

49,0

17 519

11 757

61 167

Brutokasum (tuhat eurot)

29,0

2 670

2 069

10 348

Ärikasum enne kulumit (EBITDA) (tuhat eurot)

34,6

1 050

780

4 777

Ärikasum (EBIT) (tuhat eurot)

71,3

668

390

3 181

Perioodi puhaskasum (tuhat eurot)

8 063,2

25 366

311

3 224

 sh emaettevõtte omanike osa (tuhat eurot)

7 726,0

25 374

324

3 219

Aruandekvartali konsolideeritud müügitulu oli 17,5 (2016 I kv: 11,8) miljonit eurot. Aruandekvartali müügitulu kasvas võrreldava perioodi suhtes 49% ehk 5,8 miljonit eurot. 92% müügituludest saadi Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 8% konsolideeritud müügimahust. Elektriseadmete müük andis enam kui 95% (2016 I kv: 94%) Tootmise segmendi müügitulust ning 88% (2016 I kv: 84%) kogu Kontserni müügitulust. Elektriseadmete müük kasvas 56% ehk 5,5 miljonit eurot.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas I kvartalis 77,4% (2016 I kv: 73,8%).

Kontserni suurim turg – Soome – on kasvanud aastaga 57% ehk 4,2 miljonit eurot. Aruandekvartalis müüdi 67% Kontserni toodetest ja teenustest (2016 I kv: 63%) Soome turule. Kasvu põhjuseks on 2016. aasta lõpus sõlmitud lepingud Soome võrguettevõtetega, kelle tellimused algasid juba I kvartalis.

Jätkus Kontserni ja ASi Harju Elekter Elektrotehnika eesmärgipärane töö müügimahtude kasvatamiseks Rootsi turul, mille tulemusena on müük Rootsi turule suurenenud aruandekvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga viiendiku võrra 1,0 miljoni euroni.

Aruandekvartalis kasvas müük Eesti turule 28,7% ehk 0,9 miljonit eurot 4,0 miljoni euroni, andes aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 22,6%.

Kvartalite võrdluses kasvasid äritegevuse kulud I kvartalis 48,1% ehk 5,5 miljonit eurot. Kulude kasv on tingitud peamiselt metallihinna tõusust maailmaturul ning samuti on tõusnud Kontserni Eesti ettevõtete tootmistöötajate töötasud. Kontserni keskendumisel ekspordi suurendamisele on toonud kaasa turustuskulude tõusu, kasvades aruandekvartalis 10% võrreldava perioodi suhtes. Turustuskulude määr moodustas müügitulust 4,5% (2016 I kv: 6,1%). Üldhalduskulud kasvasid aruandekvartalis 24,8% ehk 235 tuhande euro võrra. Enam kui poole üldhalduskulude kasvust andis arenduskulude kasv, mis on seotud uute tellimustega seotud toodete väljatöötamisega. Üldhaldus­kulude määr moodustas müügituludest 6,7%, kahanedes 1,4 protsendipunkti võrra.

2017. aasta I  kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 490 inimest, mis oli keskmiselt 37 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 517 inimest, mis oli 45 võrra rohkem kui aasta tagasi. Aasta alguse seisuga on töötajate arv kasvanud 37 võrra. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 616 (2016 I kv: 2 374) tuhat eurot, mida oli 10,2% enam kui võrreldaval perioodil. Töötasude kasv on tingitud uute töötajate palkamisest seoses tootmismahtude olulise kasvuga. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 1 780 (2016 I kv: 1 747) eurot.

Esimese kvartali konsolideeritud brutokasum oli 2 670 (2016 I kv: 2 069) tuhat eurot. Aruandekvartali brutokasumi marginaaliks kujunes 15,2% (2016 I kv: 17,6%).

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 668 (2016 I kv: 390) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 1 050 (2016 I kv: 780) tuhat eurot. Kolme kuu ärirentaabluseks kujunes 3,8% (2016 I kv: 3,3%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 6,0% (2015 I kv 6,6%).

Aruandekvartali kasum enne maksustamist oli 25 505 (2016 I kv: 385) tuhat eurot. Kolme kuu arvestuslik tulumaksukulu oli 139 (2016 I kv: 74) tuhat eurot.

Aruandeperioodi konsolideeritud puhaskasum oli 25 366 (2016 I kv: 311) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 25 374 (2016 I kv: 324) tuhat eurot. Suure puhaskasumi põhjuseks oli Motherson Sumi Systems Limited poolt PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmine hinnaga 23,55 eurot aktsia kohta. AS Harju Elekter omanduses oli 1 094 641 PKC Group Oyj aktsiat. Aktsiate müügist saadi finantstulu 24 839 tuhat eurot.

Puhaskasum aktsia kohta oli I kvartalis 1,43 eurot (2016 I kv: 0,02 eurot). Aktsia hind tõusis esimeses kvartali jooksul 32,5% 2,83 eurolt 3,75 euroni.

Kontsern investeeris 3 kuuga põhivarasse kokku 1,7 miljonit (2016 I kv: 49 tuhat) eurot. Investeeringu-te kasv on seotud Allika Tööstuspargis käimasolevate arendustega.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter 1.kvartali vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2017
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.03.17 31.12.16
Raha, pangakontod 26 517 3 278
Äritegevuse ja muud nõuded 11 458 8 480
Ettemaksed 793 771
Ettevõtte tulumaks 70 24
Varud 11 917 9 712
KÄIBEVARA KOKKU 50 755 22 265
Edasilükkunud tulumaksu vara 37 37
Pikaajalised finantsinvesteeringud 4 684 21 990
Kinnisvarainvesteeringud 14 181 13 273
Materiaalne põhivara 11 004 10 972
Immateriaalne põhivara 5 848 5 431
PÕHIVARA KOKKU 35 754 51 703
VARAD KOKKU 86 509 73 968
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 720 804
Ostjate ettemaksed 1 104 857
Võlad tarnijatele ja muud võlad 10 528 8 283
Võlg aktsionäridele 0 1 242
Maksuvõlad 1 675 1 075
Ettevõtte tulumaks 61 133
Lühiajalised eraldised 15 15
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 14 103 12 409
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 3 014 1 167
KOHUSTUSED KOKKU 17 117 13 576
Aktsiakapital 11 176 11 176
Ülekurss 804 804
Reservkapital 2 844 19 214
Jaotamata kasum 54 487 29 113
Emaettevõtte osalus omakapitalis 69 311 60 307
Mitte-kontrolliv osalus 81 85
OMAKAPITAL KOKKU 69 392 60 392
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 86 509 73 968
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.03.
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV1 2017 KV1 2016
Müügitulud 17 519 11 757
Müüdud toodete kulud -14 849 -9 688
Brutokasum 2 670 2 069
Turustuskulud -796 -723
Üldhalduskulud -1 182 -947
Muud äritulud 2 10
Muud ärikulud -26 -19
Ärikasum 668 390
Finantstulud 24 846 1
Finantskulud -9 -6
Kasum enne maksustamist 25 505 385
Tulumaks -139 -74
Perioodi puhaskasum, sh 25 366 311
   emaettevõtte omanike osa 25 374 324
   mitte-kontrolliv osa -8 -13
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 1,43 0,02
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 1,43 0,02

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400