Kontserni majandustulemused, 1-12/2016

27.02.2017 Börsiuudised Aruanded

Harju Elekter kontserni 2016. aasta oli sarnane eelmise majandusaastaga. Tänu uutele lepingutele ja sisemistele ümberkorraldustele kasvas IV kvartalis müügitulu 9,2% ning ärikasum mitmekordistus, mis loob eelduse edukaks 2017. aastaks.

2016. aasta konsolideeritud müügitulu oli 61,2 (2015: 60,7) miljonit eurot ning ärikasum 3,2 (2015: 3,3) miljonit eurot. 2016. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 3,22 (2015: 3,18) miljonit eurot. Konsolideeritud müügitulu aruandekvartalis oli 16,4 (2015 IV kv: 15,0) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 9,2% ehk 1,4 miljonit eurot. Elektriseadmete müük kasvas IV kvartalis 1,2 miljoni euro võrra 14,2 miljoni euroni, mis oligi müügitulu kasvu peamiseks põhjuseks.

oktoober – detsember

muutus

jaanuar – detsember

muutus

(tuhat eurot)

2016

2015

%

2016

2015

%

Müügitulu

16 408

15 030

9,2

61 167

60 656

0,8

Brutokasum

2 496

2 079

20,1

10 348

10 299

0,5

Ärikasum enne kulumit

895

498

79,7

4 777

4 819

-0,9

Ärikasum

487

79

517,8

3 181

3 276

-2,9

Perioodi puhaskasum

375

-16

2 443,7

3 224

3 186

1,2

sh emaettevõtte omanike osa

369

-8

4 712,5

3 219

3 190

0,9

Aruandekvartalis teeniti 91% (2015 IV kv: 91%) müügituludest Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 9% (2015 IV kv: 9%) müügimahust. Tootmissegmendi müügitulust suurima osa (94-95%) annab elektriseadmete müük.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas 2016. aastal 78,1% (2015: 76,6%) ja aruandekvartalis 75,4% (2015 IV kv: 76,8%).

Aruandekvartalis kasvas müük Eesti turule 15,4% ehk 0,5 miljoni eurot 4,0 miljoni euroni, andes aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 24,6%. Kontsern müüs 2016. aastal Eesti turule 21,9% (2015: 23,4%) oma toodetest ja teenustest. Aastaga vähenesid tarned Eesti turule 0,8 miljoni euro võrra ehk 5,8%. Langus on tingitud investeeringute jätkuvast vähenemisest Eesti energiajaotussektoris.

Samas on Soome suunalised tarned aruandeaastal kasvanud 5,5% ehk 2,1 miljonit eurot, aruande­kvartalis aga jäi müügimaht võrreldava perioodi tasemele. Enamus Kontserni ettevõtteid on suutnud oma müügimahtusid Soome turule kasvatada, mille tulemusel kasvas Soome turu osakaal Kontserni müügitulus 67%ni (2015: 64,1%).

Kontsern jätkas 2016. aastal aktiivset tööd Rootsi suunalises tegevuses nii müügi kui ka tootearenduse vallas. Rootsi turult teenitud müügitulu kasvas IV kvartalis 24,2% ja aastaga 47,3%.

Tulenevalt madalast naftahinnast ning Leedu ettevõtte põhikliendi omanikuvahetusest, vähenesid Kontserni Norra suunalised tarned aruandeaastal veidi enam kui neljandiku võrra ehk 1 miljoni euro võrra. Tellimuste mahud IV kvartalis mõnevõrra taastusid, kasvades aruandekvartalis 0,5 miljoni euro võrra 1,1 miljoni euroni, mis andis 6,8% Kontserni viimase kvartali müügitulust.

Kvartalite võrdluses kasvasid äritegevuse kulud IV kvartalis 6,7% ehk 1 miljonit eurot ja aastases võrdluses 1,1% ehk 0,6 miljonit eurot. Põhiosa kulude kasvust põhjustas müüdud toodete ja teenuste kulude suurenemine, mis kasvasid 1,0 miljoni euro võrra ehk 7,4% võrreldes 2015. aasta IV kvartaliga ja aastases võrdluses 0,5 miljonit eurot ehk 0,9%, jäädes aruandekvartalis alla sama perioodi müügitulu 9,2%lisele kasvutempole. Aastate võrdluses kasvasid müüdud toodete ja teenuste kulud müügituluga samas tempos ehk 0,8%.

Kontserni jätkuv keskendumine ekspordi suurendamisele on kaasa toonud ka turustuskulude tõusu, kasvades aruandekvartalis 18% ja aastaga 14% võrreldavate perioodide suhtes. Turustuskuludes on enim kasvanud tööjõukulud, seda nii ettevõtetes toimunud struktuurimuudatuste kui ka lisatasude maksmise tõttu. Valdav osa turustuskulude tõusust tuli Kontserni Soome ettevõtetest. Turustuskulude määr moodustas müügitulust 5,0% (2015: 4,4%). Üldhalduskulud seevastu kahanesid aruandekvartalis 6,8% ja aastases võrdluses 4,6%. Üldhaldus­kulude määr moodustas aasta müügitulust 6,8%, kahanedes 0,3 protsendipunkti võrra.

Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontserni ettevõtetes kokku 480 inimest (31.12.2015: 470). 2016. aastal töötas Kontsernis keskmiselt 455 inimest, mis oli keskmiselt 17 töötajat vähem kui võrreldaval perioodil. Aruandekvartalis suurenes keskmine töötajate arv 4 töötaja võrra 467ni. Tootmise optimeerimine Kontserni Eesti ettevõtetes tõi kuni 2016. aasta III kvartalini kaasa töötajate arvu vähenemise, kuid pärast mitmete suuremahuliste müügilepingute sõlmimist on taas alustatud töökohtade loomist. Uute töötajate värbamine on töö­jõu­turul valitseva tiheda konkurentsi ning kasvava palgasurve tõttu keeruline. Töötajate värbamiseks ning olemasolevate hoidmiseks alustati IV kvartalis töötajate palgatasemete ülevaatamist. Lisaks tõid Kontserni Soome ettevõtete head majandustulemused 2016. aastal kaasa lisatasude väljamaksmise ja reservide tõusu, millega kaasnes Kontserni tööjõukulude kasv. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja  3 167 (2015 IV kv: 2 439) tuhat eurot ning aastaga 10 597 (2015: 9 695) tuhat eurot. Keskmine kuutöötasu Kontserni töötaja kohta oli
1 940 (2016: 1 711) eurot.

Aruandekvartali brutokasum oli 2 496 (2015 IV kv: 2 079) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 15,2% (2015 IV kv: 13,8%). Aruandeaasta konsolideeritud brutokasum oli 10 348 (2015: 10 299) tuhat eurot. Brutokasumi margi­naaliks kujunes 16,9% (2015: 17,0%). Kontserni brutokasumi marginaalile avaldas 2016.aasta II poolaastal mõju maailmaturu metalli­hinna tõus.

Kontserni IV kvartali ärikasum oli 487 (2015 IV kv: 79) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 895 (2015 IV kv: 498) tuhat eurot. Kvartali ärirentaablus oli 3,0% (2015 IV kv: 0,5%) ja ärirentaablus enne kulumit oli 5,5% (2015 IV kv: 3,3%). Kontserni 2016. aasta ärikasum oli 3 181 (2015: 3 276) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 4 777 (2015: 4 819) tuhat eurot. Kontserni ärikasumile avaldas mõju metallitehaste liitmisega seotud otsesed lisakulud, mida kogunes kokku 134 tuhat eurot. IV kvartaliks sai metallitehaste liitmine lõpetatud, masinate ja seadmete kolimisest ja ümber­seadistamisest tekkinud tootmistõrked likvideeritud ning probleemid tähtaegadest kinnipidamisel vähenenud mini­maalseks. Aruandeaasta ärirentaabluseks kujunes 5,2% (2015: 5,4%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,8% (2015: 7,9%).

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 375 (2015 IV kv: -16) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 369 (2015 IV kv: -8) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli aruandekvartalis 0,02 eurot ja võrreldaval perioodil 0,00 eurot. Puhaskasumi marginaaliks kujunes 2,3% (2015 IV kv:
-0,1%).

Kokkuvõttes oli 2016. aasta konsolideeritud puhaskasum 3 224 (2015: 3 186) tuhat eurot. Ema­ettevõtte omanikele kuuluv osa moodustas 3 219 (2015: 3 190) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli 0,18 (2015: 0,18) eurot.

Kontsern on aasta jooksul investeerinud materiaalsesse põhivarasse ja kinnisvarasse kokku 4,6 (2015: 2,3) miljonit eurot, millest 3 miljonit eurot investeeriti Kontserni Allika Tööstusküla tootmishoonete arendamisse.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon:
Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter 4.kvartali ja 12 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.12.2016
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 31.12.2016 31.12.2015
Raha, pangakontod 3 278 5 711
Äritegevuse ja muud nõuded 8 480 6 678
Ettemaksed 771 278
Ettevõtte tulumaks 24 28
Varud 9 712 7 148
KÄIBEVARA KOKKU 22 265 19 843
Edasilükkunud tulumaksu vara 37 57
Pikaajalised finantsinvesteeringud 21 990 20 188
Kinnisvarainvesteeringud 13 273 12 990
Materiaalne põhivara 10 972 8 010
Immateriaalne põhivara 5 431 5 491
PÕHIVARA KOKKU 51 703 46 736
VARAD KOKKU 73 968 66 579
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 804 296
Võlad tarnijatele ja muud võlad 9 140 6 043
Võlg aktsionäridele 1 242 0
Maksuvõlad 1 075 944
Ettevõtte tulumaks 133 146
Lühiajalised eraldised 15 34
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 12 409 7 463
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 1 167 912
KOHUSTUSED KOKKU 13 576 8 375
Aktsiakapital 12 418 12 418
Registreerimata aktsiakapital -1 242 0
Ülekurss 804 804
Reservkapital 19 214 18 047
Jaotamata kasum 29 113 26 817
Emaettevõtte osalus omakapitalis 60 307 58 086
Mitte-kontrolliv osalus 85 118
OMAKAPITAL KOKKU 60 392 58 204
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 73 968 66 579
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-31.12.2016
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV42016 KV42015 2016 2015
Müügitulud 16 408 15 030 61 167 60 656
Müüdud toodete kulud -13 912 -12 951 -50 819 -50 357
Brutokasum 2 496 2 079 10 348 10 299
Turustuskulud -818 -696 -3 034 -2 657
Üldhalduskulud -1 165 -1 249 -4 138 -4 337
Muud äritulud 10 4 93 70
Muud ärikulud -36 -59 -88 -99
Ärikasum 487 79 3 181 3 276
Finantstulud 6 48 775 835
Finantskulud -7 -9 -24 -49
Kasum enne maksustamist 486 118 3 932 4 062
Tulumaks -111 -134 -708 -876
Perioodi puhaskasum, sh 375 -16 3 224 3 186
   emaettevõtte omanike osa 369 -8 3 219 3 190
   mitte-kontrolliv osa 6 -8 5 -4
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 0,00 0,18 0,18
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,02 0,00 0,18 0,18

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
Tel 674 7400