Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2017

25.10.2017 Börsiuudised Aruanded

Kontserni Harju Elekter 2017. aasta üheksa kuud ja III kvartal kujunesid edukaks. 2016. aasta lõpus sõlmitud suuremahulised lepingud ja lisandunud müügitellimused kasvatasid nii müügitulusid kui ka ärikasumit. Müügimahtude ja majandustulemuste suurenemisele avaldas mõju ka tütarettevõtete Energo Veritas OÜ ja Telesilta Oy soetamine 2017. aastal.

muutus

jaanuar-september

muutus

juuli-september

aasta

(tuhat eurot)

%

2017

2016

%

2017

2016

2016

Müügitulu

65,0

73 850

44 759

97,7

31 228

15 794

61 167

Brutokasum

40,8

11 055

7 852

74,1

4 580

2 630

10 348

Ärikasum enne kulumit

34,9

5 241

3 883

68,0

2 347

1 397

4 777

Ärikasum

49,8

4 037

2 694

87,2

1 915

1 023

3 181

Perioodi puhaskasum

889,4

28 186

2 849

106,7

1 798

870

3 224

 sh emaettevõtte omanike

888,0

28 153

2 849

108,6

1 798

862

3 219

Kontserni müügitulu oli aruandekvartalis 31,2 (2016 III kv: 15,8) miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 97,7%. Kolmandas kvartalis lisandus Telesilta Oy soetamisega elektritööde teenus, suurendades aruandekvartali Kontserni müügitulu 11,8%. Üheksa kuu konsolideeritud müügitulu suurenes võrreldava perioodi suhtes 65% ehk 73,9 (2016 9k: 44,8) miljoni euroni. Müügitulude tõus tuli peamiselt läbi tellimuste mahu märgatava kasvu seoses 2016. aasta lõpus sõlmitud uute lepingutega.

Aruandekvartalis teeniti 86,0% (2016 III kv: 91,2%) müügituludest Tootmise segmendist ning Kinnisvara ja Muud tegevusalad andsid kokku 14,0% (2016 III kv: 8,8%) müügimahust. Enam kui 97% tootmissegmendi konsolideeritud müügitulust andis elektriseadmete müük. Kinnisvara segmendi müügitulu vähenemist mõjutas PKC Group Oyj tootmistegevuse lõpetamine Eestis ning lahkumine Kontserni rendipindadelt 2017. aasta alguses. Vabanenud tootmispinnad võeti kasutusele ASi Harju Elekter Elektrotehnika poolt. Juunis soetatud Soome laevaehituse elektritööde ettevõte Telesilta Oy majandusnäitajate kajastamine alates III kvartalist tõi kaasa muu segmenteerimata tegevuste müügitulu kasvu nii aruandekvartalis kui 9 kuu osas tervikuna. Augustis avas AS Stera Saue ASile Harju Elekter kuuluvas Allika tööstuspargis uued tootmis- ja laohooned. Tulu nendelt rendipindadelt kajastus nii Kontserni rendituludes kui ka Kinnisvara segmendi tuludes alates aruandekvartalist.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas kolmandas kvartalis 88,7% (2016 III kv: 81,2%) ja üheksa kuuga 83,3% (2016 9k: 79,1%).

Kontserni suurim turg on endiselt Soome. Aruandekvartalis müüdi 78,0% Kontserni toodetest ja teenustest (2016 III kv: 68,8%) Soome turule, kasvades aastaga 13,5 miljonit eurot ehk 124,4%. Üheksa kuu võrdluses kasvas müük Soome turule 72,7% ehk 22,4 miljonit eurot 53,2 miljoni euroni, moodustades kogu müügitulust 72,0% (2016 9k: 68,8%). Kasvu  peamiseks põhjuseks oli 2016. aasta lõpus sõlmitud lepingud Soome võrguettevõtetega, kelle tellimused algasid I kvartalis 2017.

Müügimahtude kasvatamine Rootsi turul on jätkuvalt Kontserni ja ASi Harju Elekter Elektrotehnika üheks prioriteediks. Müük Rootsi turule suurenes aruandekvartalis 14,0% 0,6 miljoni euroni ja 9 kuuga 40,7% 2,2 miljoni euroni. Müük Norra turule on üheksa kuuga kasvanud kahekordseks 3,5 miljoni euroni, moodustades konsolideeritud müügitulust 4,7%.

Kvartalite võrdluses kasvasid äritegevuse kulud kolmandas kvartalis 98,0% ehk 14,5 miljonit eurot ja üheksa kuu võrdluses 65,7% ehk 27,7 miljoni euro võrra. Põhiosa äritegevuse kuludest moodustasid müüdud toodete ja teenuste kulud, mis kasvasid müügituludest kiiremini. Ekspordi suurenemine on toonud kaasa ka turustuskulude tõusu, mis kasvasid kvartalite võrdluses 39,6% ja 9 kuu võrdluses 26,7%. Siiski, turustuskulude osakaal müügituludest langes, moodustades aruandekvartali müügitulust 3,2% (2016 III kv: 4,6%) ja 9 kuu arvestuses 3,8% (2016 9k: 5,0%). Seoses suurte tellimuste ja sellega seotud uute toodete väljatöötamisega palgati uusi töötajaid, mis tõi kaasa arendus- ja seeläbi ka üldhalduskulude tõusu. Kokkuvõttes üldhaldus­kulude määr langes ning moodustas aruandekvartali müügituludest 5,3% ja 9 kuuga 5,6%, kahanedes aruandeperioodide võrdluses vastavalt 0,5 ja 1,0 protsendipunkti võrra.

2017. aasta kolmandas kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 618 inimest, mis oli keskmiselt 171 töötajat enam kui võrreldaval perioodil ja üheksa kuu arvestuses oli keskmine töötajate arv 550 ehk 99 töötajat enam kui võrreldaval perioodil. Aruandeperioodi lõpu seisuga töötas Kontsernis 624 inimest, mis oli 170 võrra rohkem kui aasta tagasi, sh lisandus Telesilta Oy ja Energo Veritas OÜ soetamisega 42 töötajat.  Aasta alguse seisuga on  töötajate arv kasvanud 144 töötaja võrra. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 4 020 (2016 III kv: 2 722) tuhat eurot, mida oli 47,7% enam kui võrreldaval perioodil. 9 kuuga maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 9 945 (2016 9k: 7 430) tuhat eurot ehk 33,8% enam kui võrreldaval perioodil. Töötasude kasv on tingitud uute töötajate palkamisest seoses tootmismahtude olulise suurenemisega, kuid jääb siiski müügitulu kasvule (65 %) alla.  Üheksa kuu keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja kohta oli 2 010 (2016 9k: 1 829) eurot, kasvades 9,9%. Keskmist töötasu kasvu mõjutas Soome töötajate osakaalu tõus Kontsernis, kuna Soomes on palgatase oluliselt kõrgem kui Eesti ja Leedu ettevõtetes.

Kolmanda kvartali konsolideeritud brutokasum oli 4 580 (2016 III kv: 2 630) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 14,7% (2016 III kv: 16,7%). Üheksa kuu konsolideeritud brutokasum oli 11 055 (2016 9k: 7 852) tuhat eurot. Üheksa kuu brutokasumi marginaaliks kujunes 15,0 % (2016 9k: 17,5%).

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 1 915 (2016 III kv: 1 023) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 2 347 (2016 III kv: 1 397) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 6,1% (2016 III kv: 6,5%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,5% (2016 III kv 8,8%).

Kontserni üheksa kuu ärikasum oli 4 037 (2016 9k: 2 694) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 5 241 (2016 9k: 3 883) tuhat eurot. Üheksa kuu ärirentaabluseks kujunes 5,5% (2016 9k: 6,0%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 7,1% (2016 9k: 8,7%). Rentaabluse languse üheks põhjuseks on renditulude vähenemine seoses PKC Group Oyj lahkumisega Kontserni rendipindadelt 2017. aasta alguses ja metallide hinnatõus maailmaturul. Samuti mõjutasid rentaablust ühekordsed kulud seoses AS Harju Elekter Elektrotehnika kolimisega uutele tootmispindadele.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1 798 (2016 III kv: 870) tuhat eurot, millest ema- ettevõtte omanike osa moodustas 1 798 (2016 III kv: 862) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli III  kvartalis 0,10 eurot (2016 III kv: 0,05 eurot).

Kokkuvõttes oli üheksa kuu konsolideeritud puhaskasum 28 187 (2016 9k: 2 849) tuhat eurot ning emaettevõtte omanikele kuuluv osa 28 154 (2016 9k: 2 850) tuhat eurot. Puhaskasumit aktsia kohta teeniti 1,59 (2016 9k: 0,16) eurot. Suure puhaskasumi põhjuseks oli Motherson Sumi Systems Limited poolt PKC Group Oyj aktsiate ülevõtmine, hinnaga 23,55 eurot aktsia kohta. ASi Harju Elekter omanduses oli 1 094 641 PKC Group Oyj aktsiat. Aktsiate müügist saadi finantstulu 24 839 tuhat eurot.

Kontsern investeeris üheksa kuuga põhivarasse kokku 7,2 (2016 9k: 1,4) miljonit eurot, sh soetused äriühenduste kaudu moodustasid 1,7 miljonit eurot. Investeeringute kasv on seotud Allika Tööstuspargis käimasolevate arendustega ning investeeringutega tootmise segmenti.

Käesoleva aasta 9 kuuga on ettevõtte aktsia hind tõusnud Nasdaq Tallinna börsil 57,2% 2,85 eurolt 4,45 euroni.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: Tiit Atso, Kontserni finantsjuht, tel 674 7400 ning ASi Harju Elekter 3.kvartali vahearuanne.

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.2017
Auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.09.17 31.12.16
Raha, pangakontod 13 271 3 278
Müügivalmis finantsvara 5 116 0
Äritegevuse ja muud nõuded 17 769 8 480
Ettemaksed 1 097 771
Ettevõtte tulumaks 113 24
Varud 13 224 9 712
KÄIBEVARA KOKKU 50 590 22 265
Edasilükkunud tulumaksu vara 37 37
Pikaajalised finantsinvesteeringud 4 684 21 990
Kinnisvarainvesteeringud 15 983 13 273
Materiaalne põhivara 12 598 10 972
Immateriaalne põhivara 7 033 5 431
PÕHIVARA KOKKU 40 335 51 703
VARAD KOKKU 90 925 73 968
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 92 804
Ostjate ettemaksed 1 177 0
Võlad tarnijatele ja muud võlad 14 468 9 140
Võlg aktsionäridele 0 1 242
Maksuvõlad 2 724 1 075
Ettevõtte tulumaks 320 133
Lühiajalised eraldised 145 15
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 18 926 12 409
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 3 014 1 167
KOHUSTUSED KOKKU 21 940 13 576
Aktsiakapital 11 176 12 418
Ülekurss 804 804
Reservkapital 2 846 19 214
Jaotamata kasum 54 070 29 113
Emaettevõtte osalus omakapitalis 68 896 60 307
Mitte-kontrolliv osalus 89 85
OMAKAPITAL KOKKU 68 985 60 392
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 90 925 73 968
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 01.01.-30.09.
Auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV3 2017 KV3 2016 9k 2017 9k 2016
Müügitulud 31 228 15 794 73 850 44 759
Müüdud toodete kulud -26 648 -13 164 -62 795 -36 907
Brutokasum 4 580 2 630 11 055 7 852
Turustuskulud -983 -704 -2 807 -2 216
Üldhalduskulud -1 658 -922 -4 162 -2 973
Muud äritulud 9 31 39 83
Muud ärikulud -33 -12 -88 -52
Ärikasum 1 915 1 023 4 037 2 694
Finantstulud 120 2 24 966 769
Finantskulud -7 -6 -23 -17
Kasum enne maksustamist 2 028 1 019 28 980 3 446
Tulumaks -230 -149 -794 -597
Perioodi puhaskasum, sh 1 798 870 28 186 2 849
   emaettevõtte omanike osa 1 798 862 28 153 2 850
   mitte-kontrolliv osa 0 8 33 -1
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,10 0,05 1,59 0,16
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,10 0,05 1,59 0,16

Tiit Atso
Kontserni finantsjuht
674 7400