Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-9/2015

04.11.2015 Börsiuudised
Konsolideeritud müügitulu oli aruandekvartalis 18,1 (2014 III kv: 15,7) miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise kvartaliga 9% ehk 1,5 miljonit eurot ja võrreldava perioodi suhtes 15% ehk 2,4 miljonit eurot. Üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli 45,6 miljonit eurot, kasvades võrreldava perioodi suhtes 25%. 2015. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 3,2 (2014 9 k: 9,5) miljonit eurot. Aruandeperioodi tulemuste võrdlemisel eelmise aastaga avaldasid enim mõju järgnevad asjaolud: 2014.aasta majandustulemustes kajastus Finnkumu Oy (soetatud juunis 2014) osas vaid firma 3. kvartali tegevus, samuti sisaldusid 2014. aasta 9 kuu puhaskasumis sidusettevõttest (AS Draka Keila Cables) konsolideeritud kasum 0,8 miljonit eurot. 2014. aasta puhaskasumile avaldasid mõju erakorralised tulud finantsinvesteeringute müügist: AS Draka Keila Cables vähemusosaluse müügist saadud tulu 1,8 miljonit eurot ja PKC Group Oyj aktsiate müügist saadud 4,6 miljonit eurot. Jättes välja erakorralised tulud finantsinvesteeringute müügist, oli 2014. aasta 9 kuu võrreldav puhaskasum 3,1 miljonit eurot ja käesoleval aruandeperioodil 3,2 miljonit eurot.

muutus juuli-september muutus jaanuar-september aasta
(tuhat eurot) % 2015 2014 % 2015 2014 2014
Müügitulu 15,3 18 091 15 687 25,2 45 626 36 440 50 606
Brutokasum 6,1 3 441 3 242 19,9 8 220 6 858 9 081
Ärikasum enne kulumit 14,4 2 181 1 907 40,1 4 321 3 084 3 741
Ärikasum 17,1 1 788 1 527 64,4 3 197 1 945 2 228
Perioodi puhaskasum -49,4 1 620 3 200 -66,4 3 203 9 525 9 778
 sh emaettevõtte omanike -47,5 1 627 3 102 -66,2 3 199 9 463 9 697

Müügitulud kasvasid enamuste toodete ja teenuste osas. Aruandekvartalis saadi 93 % (2014 III kv: 92%) ja 9 kuuga 92% (2014 9 k: 90%) müügitulust Tootmise segmendist, Kinnisvara ning Muud tegevusalad andsid kokku vastavalt 7% ja 8% konsolideeritud müügimahust. Elektriseadmete müügist saadi 88% aruandekvartali müügitulust (2014 III kv: 87%). Aruandekvartalis müüdi elektriseadmeid 15,9 miljoni euro väärtuses, mis oli võrreldava kvartali näitajast 2,2 miljonit eurot ehk 16% enam, 9 kuuga  kasvas elektriseadmete müük  39,2 (2014 9k: 30,5) miljoni euroni, moodustades 86% kogu müügitulust. Suurima panuse 9 kuu elektriseadmete müügimahu tõusule andsid Finnkumu Oy ning UAB Rifas. Olulise kasvu andis müük Norra turule, mis oli 9 kuuga 3,2 (2014 9k: 1,0) miljonit eurot.

Kontserni väljapoolt Eestit teenitud müügitulu moodustas 2015. aasta 9 kuuga 77% (2014 9 k: 70%) ja aruandekvartalis 77% (2014 III kv: 76%). Soome on Kontserni suurim turg, mistõttu on Kontserni müügimahud tugevalt mõjutatud sellel turul toimuvast. 9 kuuga müüdi 63% Kontserni toodetest ja teenustest (2014 9 k: 57%) Soome turule. Soome turu osakaal konsolideeritud müügitulus kasvas aruandekvartalis ühe ja 9 kuuga 6 protsendipunkti võrra võrreldes 2014. aastaga, samal ajal kui Eesti turu osakaal langes aastaga 7 protsendipunkti võrra 23,5%le. Langus oli tingitud peamiselt madalpingeseadmete müügitellimuste vähenemisest.

Äritegevuse kulud kasvasid aruandekvartalis 16% ja 9 kuuga 23% võrreldes eelmise aasta samade perioodidega. Müüdud toodete ja teenuste kulu kasvas aruandekvartalis 18% 14 650 tuhande euroni ja 9 kuuga 26 %  37 406 tuhande euroni. Turustuskulud vähenesid 1 961 tuhande euroni; turustuskulude määr moodustas müügitulust 4,3% (2014 9 k: 5,4%). Üldhalduskulud suurenesid aruandekvartalis 69 tuhande euro võrra 1 035 tuhande euroni, 9 kuuga 223 tuhat eurot 3 088 tuhande euroni, seejuures üldhalduskulude määr müügitulust vähenes, moodustades 6,8% (2014 9 k: 7,9%).

2015. aasta 3. kvartalis töötas Kontsernis keskmiselt 479 (2014 III kv: 471) ja 9 kuuga 475 (2014 9 k: 451) inimest. Aruandekvartalis maksti töötajatele palkade ja tasudena välja 2 454 (2014 III  kv: 2 361) tuhat eurot ning 9 kuuga 7 256 (2014 9k: 6 692) tuhat eurot. Keskmine töötasu kuus Kontserni töötaja   kohta oli 1 696 (2014 9k: 1 647) eurot.

Kolmanda kvartali konsolideeritud brutokasum oli 3 441 (2014 III kv: 3 242) tuhat eurot. Aruandekvartali brutokasumi marginaaliks kujunes 19,0%, mis oli 1,7 protsendipunkti võrra madalam võrreldava perioodi näitajast. 9 kuu konsolideeritud brutokasum oli 8 220 (2014 9 k: 6 858) tuhat eurot. 9 kuu brutokasumi marginaal oli 18,0% mis oli 0,8 protsendipunkti madalam kui võrreldava perioodil.

Aruandekvartali konsolideeritud ärikasum oli 1 788 (2014 III kv: 1 527) tuhat eurot ja ärikasum enne kulumit 2 181 (2014 III kv: 1 907) tuhat eurot. Aruandekvartali ärirentaabluseks kujunes 9,9% (2014 III kv: 9,7%) ja ärirentaabluseks enne kulumit 12,1% olles samal tasemel võrreldava perioodi näitaja suhtes.

9 kuu ärikasum enne kulumit suurenes 1 237 tuhande euro võrra 4 321 tuhande euroni ja ärikasum 1 252 tuhande euro võrra 3 197 tuhande euroni. 9 kuu ärirentaablus enne kulumit oli 9,5% (2014 9 k: 8,5%) ja ärirentaablus 7,0% (2014 9 k: 5,3%).

Aprillis 2015 maksis PKC Group Oyj 2014. aasta eest dividende 0,70 eurot aktsia kohta. Dividenditulu aktsiatelt oli 766 (2014 II kv: 906) tuhat eurot. Kokku saadi finantstulu 9 kuuga 788 tuhat eurot mis oli 4 839 tuhat eurot vähem kui võrreldaval perioodil. 2014. aasta teises kvartalis müüdi 200 tuhat PKC Group Oyj aktsiat, mis andis finantstulu 4 616 tuhat eurot.

AS Harju Elekter müüs oma osaluse ASis Draka Keila Cables 9. juulil 2014. Tehingust saadi finantstulu 1 785 tuhat eurot, lisaks konsolideeriti ettevõttest kasumit 817 tuhat eurot. Kokku saadi eelmise aasta 9 kuuga tulu sidusettevõttest 2 602 tuhat eurot.

Aruandekvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1 620 (2014 III kv: 3 200) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 1 627 (2014 III kv: 3 102) tuhat eurot. Puhaskasumi marginaaliks kujunes 9,0% (2014 III kv: 20,4%). Puhaskasum aktsia kohta oli 3. kvartalis 0,09 (2014 III kv: 0,18) eurot.

Kokkuvõttes oli 9 kuu konsolideeritud puhaskasum 3 203 (2014 9 k: 9 525) tuhat eurot. Emaettevõtte omanikele kuuluv osa oli 3 199 (2014 9 k: 9 463) tuhat eurot, puhaskasumi marginaal oli 7% (2014 9 k: 26,1%). Puhaskasum aktsia kohta oli 0,18 (2014 9 k: 0,54) eurot.

Kontsern investeeris põhivarasse 9 kuuga kokku 4,7 (2014 9k: 5,8 sh äriühenduste kaudu 4,9) miljonit eurot.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 674 7400

Lisainformatsioon: ASi Harju Elekter 3.kvartali ja 9 kuu vahearuanne

KONSOLIDEERITUD BILANSS 30.09.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
Kontsern
EUR’000
VARAD 30.09.15 31.12.14
Raha, pangakontod 2 030 9 984
Müügivalmis finantsvara 0 35
Nōuded ostjatele ja muud nõuded 9 904 6 484
Ettemaksed 416 455
Ettevõtte tulumaks 60 79
Varud 9 668 8 104
Käibevara kokku 22 078 25 141
Pikaajalised finantsinvesteeringud 20 133 19 145
Kinnisvarainvesteeringud 13 053 12 109
Materiaalne põhivara 8 239 7 968
Immateriaalne põhivara 5 430 5 429
Põhivara kokku 46 855 44 651
VARAD KOKKU 68 933 69 792
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Võlakohustused 632 278
Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 711 6 989
Maksuvõlad 1 402 1 072
Ettevõtte tulumaks 58 12
Lühiajalised eraldised 9 39
Kokku lühiajal.kohustused 8 812 8 390
Pikaajalised kohustused 1 956 1 560
Kohustused kokku 10 768 9 950
Aktsiakapital 12 418 12 180
Ülekurss 804 240
Reservkapital 17 980 19 393
Jaotamata kasum 26 826 26 664
Emaettevõtte osalus omakapitalis 58 028 58 477
Mitte-kontrolliv osalus 137 1 365
Kokku omakapital 58 165 59 842
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 68 933 69 792
KASUMIARUANNE
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE 1.1.-30.9.2015
Konsolideeritud, auditeerimata
EUR’000
Kontsern KV3 2015 KV3 2014 9k 2015 9k 2014
Realiseerimise  netokäive 18 091 15 687 45 626 36 440
Realiseeritud toodete kulud -14 650 -12 445 -37 406 -29 582
Kogukasum 3 441 3 242 8 220 6 858
Turustuskulud -614 -680 -1 961 -1 976
Üldhalduskulud -1 035 -966 -3 088 -2 865
Muud äritulud 5 -20 66 16
Muud ärikulud -9 -49 -40 -88
Ärikasum 1 788 1 527 3 197 1 945
Finantstulud 3 79 788 5 627
Finantskulud -11 -9 -40 -25
Tulu sidusettevõttest 0 1 787 0 2 602
Kasum enne maksustamist 1 780 3 384 3 945 10 149
Tulumaks -160 -184 -742 -624
Maksustamisjärgne kasum, sh 1 620 3 200 3 203 9 525
   emaettevõtte omanike osa 1 627 3 102 3 199 9 463
   mitte-kontrolliv osa -7 98 4 62
Tava puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,09 0,18 0,18 0,54
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta  (EUR) 0,09 0,18 0,18 0,54

Tiit Atso
Finantsjuht
Tel 674 7422