Harju Elekter kontserni majandustulemused, 1-3/2023

26.04.2023 Aruanded Börsiuudised

Harju Elektri aruandekvartali müügitulu kasvu ja kasumlikkust on tuntavalt mõjutanud äriprotsesside ülevaatus, tootmisefektiivsuse suurendamine ning materjalide ja komponentide tarneprobleemide vähenemine. Lisaks on positiivse tulemuse taga olulised otsused äritegevuse optimeerimiseks ja kulude kokkuhoiuks ning õnnestunud hinnaläbirääkimised raamhangetes. Kontsern jätkab efektiivsuse parandamist, et kasvatada kasumlikkust.

Müügitulu ja finantstulemused

Harju Elekter teenis aruandekvartalis müügitulu 45,3 (2022 I kv: 37,3) miljonit eurot, mis on 21,3% rohkem kui aasta varem ning ka ajalooliselt parim esimese kvartali tulemus. Müüdi enam madalpinge jaotusseadmeid ja sagedusmuundurkilpe ning realiseerusid suuremad projektid.

EUR ’000   3 kuud 3 kuud Muutus
    2023 2022  
Müügitulu 45 269 37 321 21,3%
Brutokasum 5 386 2 986 80,3%
Ärikasum (-kahjum) enne kulumit (EBITDA) 2 382 -68 3601,5%
Ärikasum (-kahjum) (EBIT) 1 309 -1 125 216,3%
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 749 -1 294 157,9%
 sh emaettevõtte omanike osa 781 -1 308 159,7%
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurot) 0,04 -0,07 157,1%

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni aruandekvartali müügitulust 94,1%. Tootmissegmendi müügitulu kasvas aruandekvartalis 30,1%, olles 42,6 miljonit eurot.

Aruandekvartalis teeniti Eestist 5,0 (2022 I kv: 6,9) miljonit eurot, moodustades müügitulust 10,9% (2022 I kv: 18,5%). Müügitulu vähenes 1,9 miljoni euro võrra ning valdavalt on see seotud Eesti elektrikaupade projekti- ja jaemüügi müügitegevuse lõppemisega.

Aruandekvartalis teeniti müügitulu Soome turult 11,6%  enam kui aasta varem, kokku 18,6 (2022 I kv: 16,7) miljonit eurot. Valdava osa müügitulude kasvust andsid automaatikaseadmete ja madalpinge jaotusseadmete müük võtmeklientidele ning autosoojendus- ja laadimisseadmete ning päikesepaneelide süsteemide tellimuste kasv. Lisaks kasvas Soome laevaehitussektori elektritööde maht. Kontserni suurimale turule müüdi aruandekvartalis 41,2% (2022 I kv: 44,7%) Harju Elektri toodetest ja teenustest.

Rootsi turu müügitulu kasvas esimeste kvartalite võrdluses 11,1% võrra alajaamade müügi suurenemise ja projektiäri kasvu toel, olles 6,5 (2022 I kv: 5.8) miljonit eurot. Rootsi moodustas aruandekvartali müügitulust 14,3% (2022 I kv: 15,6%).

Müügitulu Norra turule vähenes aasta varasema tulemusega, olles 4,0 (2022 I kv: 4,5) miljoni eurot. Norra turg moodustas aruandekvartali müügitulust 8,9% (2022 I kv: 12,1%).

Investeeringud

Harju Elekter investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 0,6 (2022 I kv: 1,5) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvara­­investeeringutesse 0,3 (2022 I kv: 1,0) miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 0,2 (2022 I kv: 0,4) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,1 (2022 I kv: 0,1) miljonit eurot. Valdavalt investeeriti tootmistehnoloogilisse põhivarasse, tootmis- ja protsessijuhtimis­süsteemidesse.

Kontserni pikaajaliste finantsinvesteeringute väärtus oli aruandekuupäeva seisuga kokku 23,8 (31.12.22: 23,7) miljonit eurot.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 5,0 euro tasemel. AS-il Harju Elekter oli 31.03.2023 seisuga 11 232 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 648 võrra.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE  
Auditeerimata
EUR ‘000 31.03.2023 31.12.2022 31.03.2022
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 1 028 9 152 286
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 37 627 31 612 35 663
Ettemaksed 1 945 1 126 3 119
Varud 44 704 37 068 37 692
Käibevara kokku 85 304 79 958 76 760
Põhivara
Edasilükkunud tulumaksu vara 1 002 1 008 776
Pikaajalised finantsinvesteeringud 23 767 23 731 24 410
Kinnisvarainvesteeringud 24 766 24 756 24 603
Materiaalne põhivara 35 042 35 740 26 303
Immateriaalne põhivara 7 284 7 244 7 659
Põhivara kokku 91 861 92 479 83 751
VARAD KOKKU 177 165 171 437 160 511
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Kohustused
Võlakohustused 18 366 24 385 21 354
Ostjate ettemaksed 21 310 16 827 6 681
Võlad tarnijatele ja muud võlad 31 888 24 502 31 063
Maksuvõlad 3 033 3 478 3 663
Lühiajalised eraldised 1 950 2 103 51
Lühiajalised kohustused kokku 76 547 71 295 62 812
Võlakohustused 20 412 20 732 12 401
Muud pikaajalised kohustused 0 0 33
Pikaajalised kohustused kokku 20 412 20 732 12 434
KOHUSTUSED KOKKU 96 959 92 027 75 246
Omakapital
Aktsiakapital 11 523 11 523 11 352
Ülekurss 2 509 2 509 1 601
Reservid 17 815 17 768 18 278
Jaotamata kasum 48 552 47 771 54 158
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 80 399 79 571 85 389
Mittekontrolliv osalus -193 -161 -124
Omakapital kokku 80 206 79 410 85 265
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 177 165 171 437 160 511

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE    
Auditeerimata
EUR ‘000 3 kuud 3 kuud
2023 2022
Müügitulu 45 269 37 321
Müüdud toodete ja teenuste kulud -39 883 -34 335
Brutokasum 5 386 2 986
Turustuskulud – 1 356 – 1 350
Üldhalduskulud -2 580 -2 655
Muud äritulud 18 56
Muud ärikulud -159 -152
Ärikasum (-kahjum) 1 309 -1 125
Finantstulud 75 39
Finantskulud -549 -119
Kasum (-kahjum) enne maksustamist 835 -1 205
Tulumaks -86 -89
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 749 -1 294
Puhaskasumi (-kahjum) jaotus
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 781 -1 308
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist -32 14
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta    
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,04 -0,07
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,04 -0,07

 

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE    
Auditeerimata
EUR ‘000 3 kuud 3 kuud
2023 2022
Perioodi puhaskasum (-kahjum) 749 -1 294
Muu koondkasum (-kahjum)
Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse
   Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel -41 20
Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse
   Realiseerunud kasum finantsvara müügist 0 151
   Finantsvara ümberhindluse netokasum/netokahjum (-) 36 -521
Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku -5 -350
Perioodi koondkasum (-kahjum) kokku 744 -1 644
Koondkasumi (-kahjum) jaotus:
    Emaettevõtte omanike osa koondkasumist 776 -1 658
    Mitte-kontrolliv osa koondkasumist -32 14

Harju Elektri vahearuanne I kv 2023

Priit Treial
Finantsjuht ja juhatuse liige
Tel 674 7400