Harju Elekter kontserni konsolideeritud majandustulemused, 1-6/2021

28.07.2021 Börsiuudised Aruanded

Harju Elektri teist kvartalit iseloomustavad tulevikuvaatega investeeringud ja maailmas leviva tooraine defitsiidi võimendumine, mis avaldab mõju kontserni majandustulemustele ja kasumlikkusele. Alustatud on uute sõlmitud raamlepingute tellimuste täitmisega ning Eesti ja Rootsi müügimahud on kasvutrendis. Leedu üksuse tellimused ei ole veel tavapärasel tasemel, kuid suurenenud päringute arv annab lootust merendussektori peatsele taastumisele. Kontsern pani teises kvartalis aluse tulevikku vaatavale koostööle tehnoloogiaettevõttega IGL-Technologies Oy ja jätkas investeerimist Skeleton Technologies Group OÜ-sse. Samuti tehti ettevalmistusi uue tootmis- ja laoruumide kompleksi ehituseks ning päikeseelektrijaamade portfelli suurendamiseks.

Müügitulu, kulud ja kasum

Kontserni II kvartali müügitulu oli 36,3 miljonit eurot, mis on 2020. aasta II kvartaliga võrreldes 2,7 miljoni euro võrra tagasihoidlikum. Sarnaselt esimesele kvartalile mõjutasid teise kvartali müügitulu edasi lükkunud tellimused, tarneraskused ning materjali defitsiit. Kuue kuu kokkuvõttes oli müügitulu 67,0 (2020 6k: 74,0) miljonit eurot, mis jääb alla eelmise aasta rekordilisele tulemusele, kuid on võrreldav kahe aasta taguse kriisieelse tavapärase müügiga. Vaatamata majanduskeskkonnas valitsevale ebakindlusele on uute tellimuste maht ning koostöö oluliste raamlepinguliste klientidega säilinud.

 

 EUR’000   II kv II kv +/- 6 kuud 6 kuud +/-
    2021 2020 kv/kv 2021 2020 6k/6k
Müügitulu 36 310 39 014 -6,9% 67 028 74 012 -9,4%
Brutokasum 4 306 5 468 -21,3% 8 151 10 391 -21,6%
Ärikasum enne kulumit (EBITDA) 1 638 3 084 -46,9% 3 124 5 027 -37,9%
Ärikasum (EBIT) 651 2 156 -69,8% 1 168 3 209 -63,6%
Perioodi puhaskasum 488 1 971 -75,2% 785 2 674 -70,6%
 sh emaettevõtte omanike osa 485 1 979 -75,5% 795 2 708 -70,6%
Puhaskasum aktsia kohta (eurot) 0,03 0,11 -75,5% 0,04 0,15 -70,6%

 

Aruandekvartali äritegevuse kulud olid kokku 35,8 (2020 II kv: 37,1) miljonit eurot. Müüdud toodete ja teenuste kulud vähenesid kvartalite võrdluses 1,5 miljoni euro võrra 32,0 miljoni euroni, moodustades äritegevuskuludest 89,5%. Tööjõukulud kvartalite ja poolaastate võrdluses kasvasid, olles vastavalt 7,6 (2020 II kv: 6,7) ja 14,9 (2020 6k: 13,4) miljonit eurot. Valdava osa tööjõukulude kasvust andis lisatööde suurenemine, pidev valmisolek tootmistsükli jätkamiseks ning Leedu puhul ka koroonaviiruse tõkestamise meetmena tootmises mitme töövahetuse pidamine. Tööjõukulude ja keskmise töötasu kasvu mõjutas Soome ja Rootsi töötajate osakaalu tõus kontsernis, sest Skandinaavia riikides on palgatase märgatavalt kõrgem kui Eestis ja Leedus.

Aruandekvartali brutokasum oli 4 306 (2020 II kv: 5 468) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 11,9% (2020 II kv: 14,0%). Ärikasum (EBIT) oli 651 (2020 II kv: 2 156) tuhat eurot. Teise kvartali ärirentaabluseks kujunes 1,8% (2020 II kv: 5,5%).

Aruandekvartali puhaskasum oli 488 (2020 II kv: 1 971) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 485 (2020 II kv: 1 979) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli teises kvartalis 0,03 (2020 II kv: 0,11) eurot. Võrreldes eelmise aastaga mõjutas aruandeperioodi madalat kasumlikkust peamiselt planeeritust väiksem müügikäive, jätkuv ülemaailmne materjalide defitsiit ja tööjõukulude suurenemine. Tootmismaterjali kiire hinnatõus ning raske kättesaadavus tingisid ebaefektiivsuse töödes, kus tooteid ei saa valmistada planeeritud aja järgi.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni müügitulust kuue kuu arvestuses 88%. Uute raamlepingute tellimustega alustamise viibimine, planeeritud mahtude edasilükkumine ning limiteeritud tooraine kättesaadavus vähendasid tootmissegmendi müügitulu kvartalite võrdluses 1,5 miljoni euro võrra 31,6 miljoni euroni ning kuue kuu võrdluses 4,4 miljoni euro võrra 58,8 miljoni euroni.

Müük Eesti turule kasvas kvartalite võrdluses 1,1 miljoni euro võrra 6,9 miljoni euroni ja kuue kuu võrdluses 2,6 miljoni euro võrra 12,0 miljoni euroni, moodustades kuue kuu müügitulust 18% (2020 6k: 13%). Aruandekvartalis jätkati 2020. aasta teises kvartalis alustatud Elektrilevi OÜ raamhanke tehasetooteliste komplektalajaamade tootmise ja tarnetega.

Müük Soome turule on taastumas. Eelneva aasta teise kvartaliga võrreldes on müügitulu vähenenud vaid 0,6 miljoni euro võrra, olles 18,4 miljonit eurot. Poolaastate võrdluses on muutus suurem, müügitulu vähenes 5,5 miljoni euro võrra 33,0 miljonile eurole. Seda mõjutas enim tellimuste vähenemine seoses lumerohke ja külma talvega, uute pikaajaliste tellimustega alustamine, kuid ka tarneraskused ja materjali defitsiit. Kontserni suurimale turule, Soome, müüdi esimesel poolaastal 49% (2020 6k: 52%) kontserni toodetest ja teenustest.

Rootsi turult teenitud müügitulu oli nii aruandekvartalite kui ka poolaastate võrdluses kasvutrendis, olles vastavalt  6,1 (2020 II kv: 5,9) ja 11,5 (2020 6k: 10,9) miljonit eurot. Rootsi moodustas esimese poolaasta müügitulust 17% (2020 6k: 15%), jäädes kontserni turgudest suuruselt kolmandaks turuks.

Teises kvartalis müüdi Norra turule 2,0 (2020 II kv: 4,4) miljoni euro väärtuses kontserni tooteid ja teenuseid. Kuue kuuga teeniti Norra turult 3,9 miljonit eurot, mis on 60,5% ehk 5,9 miljoni euro võrra vähem kui eelneva aasta samal perioodil. Müügitulu vähenemine oli tingitud rekordiliselt suurtest tellimustest võrdlusperioodil ning ka laevandusektor tellimusmahtude taastumise aeglasest tempost. Norra turg moodustas kuue kuu müügitulust 6% (2020 6k: 13%), olles kontserni jaoks suuruselt neljas turg.

Investeeringud

Harju Elekter investeeris aruandeperioodil põhivarasse kokku 3,9 (2020 6k: 2,2) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 0,2 (2020 6k: 1,3) miljonit eurot, materiaal­sesse põhivarasse 3,5 (2020 6k: 0,8) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,2 (2020 6k: 0,1) miljonit eurot. Valdav osa aruandeperioodi investeeringutest, 2,5 miljonit eurot, suunati Leedu tütarettevõtte tootmis- ja büroohoone neljanda etapi laiendusse. Investeeringu kogumaksumus oli 5,5 miljonit eurot. Lisaks alustati Allika Tööstuspargis tootmis- ja laoruumide kompleksi Laohotell III ehituse ettevalmistustega ning investeeriti tootmistehno­loogilisse põhivarasse.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 8,18 euro tasemel. AS Harju Elektril oli 30.06.2021 seisuga 7983 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 596 võrra.

 

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Auditeerimata
EUR’000 30.06.2021 31.12.2020
VARAD
Käibevarad
Raha ja raha ekvivalendid 1 576 2 843
Nõuded ostjatele ja muud nõuded 27 215 27 226
Ettemaksed 1 366 820
Varud 24 623 18 856
Käibevara kokku 54 780 49 745
Põhivara
Edasilükkunud tulumaksu vara 575 514
Pikaajalised finantsinvesteeringud 21 259 11 918
Kinnisvarainvesteeringud 23 328 23 605
Materiaalne põhivara 24 879 22 494
Immateriaalne põhivara 7 224 7 199
Põhivara kokku 77 265 65 730
VARAD KOKKU 132 045 115 475
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Kohustused
Võlakohustused 15 292 12 056
Ostjate ettemaksed 1 919 4 182
Võlad tarnijatele ja muud võlad 22 208 15 837
Maksuvõlad 2 946 2 871
Lühiajalised eraldised 73 34
Lühiajalised kohustused kokku 42 438 34 980
Võlakohustused 9 469 7 032
Muud pikaajalised kohustused 65 66
Pikaajalised kohustused kokku 9 534 7 098
KOHUSTUSED KOKKU 51 972 42 078
Omakapital
Aktsiakapital 11 176 11 176
Ülekurss 804 804
Reservid 15 173 6 709
Jaotamata kasum 53 080 54 858
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 80 233 73 547
Mittekontrolliv osalus -160 -150
Omakapital kokku 80 073 73 397
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 132 045 115 475

 

KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
Auditeerimata
EUR’000 II kv II kv 6k 6k
2021 2020 2021 2020
Müügitulu 36 310 39 014 67 028 74 012
Müüdud toodete ja teenuste kulud -32 004 -33 546 -58 877 -63 621
Brutokasum 4 306 5 468 8 151 10 391
Turustuskulud -1 315 -1 180 -2 529 -2 488
Üldhalduskulud -2 437 -2 333 -4 654 -4 895
Muud äritulud 188 275 360 327
Muud ärikulud -91 -74 -160 -126
Ärikasum 651 2 156 1 168 3 209
Finantstulud 51 71 68 108
Finantskulud -60 -46 -158 -147
Kasum enne maksustamist 642 2 181 1 078 3 170
Tulumaks -154 -210 -293 -496
Perioodi puhaskasum 488 1 971 785 2 674
Puhaskasumi jaotus
    Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 485 1 979 795 2 708
    Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist 3 -8 -10 -34
Puhaskasum aktsia kohta
   Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,03 0,11 0,04 0,15
   Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,03 0,11 0,04 0,15

Vahearuanne II kvartal 2021

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400