Enefit Connect OÜ nõue Harju Elektri tütarettevõtjale

22.09.2022 Harju Elekter Eesti Börsiuudised

AS Harju Elekter teavitas 20.05.2022 avaldatud börsiteates tütarettevõtja Energo Veritas OÜ poolt Enefit Connect OÜ-ga sõlmitud hermeetiliste jaotustrafode raamlepingute ülesütlemisest ning et Enefit Connect OÜ ei pea raamlepingute ülesütlemist õiguspäraseks.

Enefit Connect OÜ esitas 20.09.2022 Energo Veritas OÜ-le raamlepingute rikkumise eest leppetrahvi nõude kogusummas 1 374 645,38 eurot. Summa sisaldab trahve tellimuste hilinemise, täitmata jätmise ning avariireservi mittenõuetekohase tagamise eest. Lisaks teavitas Enefit Connect OÜ kavatsusest esitada nõue summas 2 094 249 eurot, mis on tekkinud raamlepingutes kokku lepitud hindade ja dünaamilise hankesüsteemi hangete tulemusena Enefit Connect OÜ poolt sõlmitud lepingute hindade vahel. Tegemist on tulevikus tekkiva kahjuga, kuivõrd Enefit Connect OÜ pole 20.09.2022 seisuga raamlepingus märgitud hinda ületavaid väljamakseid veel teinud.

Energo Veritas OÜ on seisukohal, et raamlepingud on üles öeldud ja raamlepingu alusel sõlmitud hankelepingutest taganetud õiguspäraselt ning ei tunnista ega mööna esitatud nõude põhjendatust ega rikkumise esinemist.

Ülaltoodud rahalised nõuded võivad omada negatiivset mõju konsterni finantsseisundile.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern, mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 79,2 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
+372 6747400