ASi Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud

31.03.2021 Üldkoosolek Börsiuudised

Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 29. aprillil 2021 algusega kell 10.00 LaSpa (endise nimega Hestia Hotel Laulasmaa Spaa) konverentsisaalis nimega „Nimbus“ aadressil Puhkekodu tee 4, Laulasmaa, Lääne-Harju vald.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 29.04.2021 kell 9.15. Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, so 22.04.2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

ASi Harju Elekter juhatus kinnitab, et üldkoosoleku toimumiskohas rakendatakse koosolekul füüsiliselt osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid COVID-19 viiruse leviku võimaluse vähendamiseks, sh on koosoleku toimumiskohas olemas desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendatakse rakendatavaid meetmeid vastavalt koosoleku toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele. Üldkoosolekul on lubatud füüsiliselt osaleda ainult haigusnähtudeta aktsionäril isiklikult või tema volitatud esindajal ning kohustuslik on kanda kaitsemaski. Koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

Viiruse leviku vältimiseks palub juhatus tungivalt üldkoosolekust füüsiliselt osa mitte võtta ja kasutada võimalust hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut e-posti või posti teel ning jälgida üldkoosolekut veebiseminari vahendusel. Täpsem teave enne üldkoosolekut hääletamise ja veebiseminaril osalemise kohta on toodud käesoleva teate osas „Korralduslikud küsimused“ ning ASi Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com.

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:

  1. ASi Harju Elekter 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2020. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2020 on 115 475 tuhat eurot, müügitulu 146 614 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 5 528 tuhat eurot.

  1. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter 2020. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum  49 295 046 eurot
Emaettevõtte omanike osa 2020. a puhaskasumist  5 563 389 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2020  54 858 435 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,16 eurot aktsia kohta*)  2 838 381 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist  52 020 054 eurot

*Dividendid makstakse aktsionäridele välja 25.05.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 18.05.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 17.05.2021, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest.

  1. Põhikirja muutmine

Muuta ASi Harju Elekter põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Audiitori nimetamine 2021.- 2023. a majandusaastaks

Nimetada ASi Harju Elekter 2021. – 2023. a majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda ASi Harju Elekter juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks. Audiitori nõusolek olemas.

  1. Aktsiaoptsiooniprogrammi 2021 – 2022 kinnitamine

Kinnitada aktsiaoptsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ja anda ASi Harju Elekter nõukogule volitus aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

————————————————————————————–

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 14.04.2021.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 26.04.2021. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293′ lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud ASi Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

ASi Harju Elekter majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on võimalik tutvuda Nasdaq Tallinn veebileheküljel http://www.nasdaqbaltic.com ja ASi Harju Elekter koduleheküljel www.harjuelekter.com või Keilas, Paldiski mnt 31 (3. korrus). Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@harjuelekter.com. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avaldatakse ASi Harju Elekter koduleheküljel internetis.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 26.04.2021 ASi Harju Elekter kontoris Paldiski mnt 31 (3. korrus) Keilas. Volikirja blanketid, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadavad ASi Harju Elektri kodulehel www.harjuelekter.com.

Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis on kättesaadav ASi Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com ning üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com hiljemalt 28. aprillil 2021. aastal kella 11.00-ks.

Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata postiga hiljemalt 28. aprillil 2021. aastal kella 11.00-ks aadressil AS Harju Elekter, Paldiski mnt 31, Keila 76606.

Arvesse ei võeta hääletussedeleid, mis laekuvad pärast eelnimetatud tähtaega. Juhul, kui aktsionär edastab mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks  hääletussedel, mille digitaalse allkirja ajatempel või postitamise ajamärk on hiliseim. Kõik varasemad hääletussedelid loetakse kehtetuks.

Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut hääletamise kord on toodud aktsionäri teabe dokumendis, mis on kättesaadav nii ASi Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com kui ka üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimiseks esitada füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Harju Elekter võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Üldkoosoleku veebiseminaril osalemiseks tuleb aktsionäril registreeruda hiljemalt 28. aprillil 2021. aastal kell 11.00 siin: https://attendee.gotowebinar.com/register/1919203457728378381. Peale registreerumist saadetakse link veebiseminarile ning juhised keskkonna kasutamiseks. Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida vajalik rakendus. Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser. Veebiseminar toimub eesti keeles. Veebiseminari kaudu on võimalik jälgida ja kuulata üldkoosolekul toimuvat. Veebiseminari kaudu ei ole võimalik osaleda hääletamisel. Veebiseminaril tutvustavad ettevõtte tulemusi ja küsimustele vastavad juhatuse esimees Tiit Atso ja nõukogu esimees Endel Palla. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, palume küsimused saata hiljemalt 28. aprillil 2021 kell 11.00-ks e-kirjaga aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com.
Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse nii ASi Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontol.

Küsimusi üldkoosoleku, sh hääletamise kohta saab esitada e-posti aadressil: yldkoosolek@harjuelekter.com  või telefonil 6747 413.

Leiate üldkoosoleku lisadokumendid meie kodulehe “Aktsionäride üldkoosolek 2021” alamlehelt.

 

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

 

Koostas:
Ursula Joon
Jurist
Tel 674 7413