AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

28.03.2017 Börsiuudised

Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus kutsub 27. aprillil 2017.a algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12, Keila) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:

1. AS Harju Elekter 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2016. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2016 on 73 968 tuhat eurot, müügitulud 61 167 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 3 224 tuhat eurot.

2. Kasumijaotuse kinnitamine
Kinnitada ASi Harju Elekter 2016.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 25 894 937 eurot
2016.a puhaskasum  3 218 644 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2016 29 113 581 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,18 eurot aktsia kohta*)  3 193 178 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 25 920 403 eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 16.05.2017 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
*Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 11.05.2017 kl 23.59.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine, uue nõukogu liikme valimine
Pikendada nõukogu liikmete Endel Palla, Triinu Tombak, Andres Toome ja Aare Kirsme volitusi viieks aastaks kuni 03.05.2022.

Valida uueks nõukogu liikmeks alates 04.05.2017 Arvi Hamburg, kelle volitused kehtivad viis aastat, kuni 03.05.2022

4. Nõukogu liikmete tasustamine
Määrata alates 04.05.2017 ASi Harju Elekter nõukogu esimehe tasuks 1600 EUR/kuus, nõukogu liikme tasuks 1000 EUR/kuus. Määrata nõukogu liikmetele koosolekul osalemise tasu 200 EUR. Koosolekul osalemise tasu ei maksta, kui nõukogu liige osaleb koosolekul telefoni teel. Tegevjuhtkonnas töötavale nõukogu liikmele rakendada ASis kehtivat premeerimissüsteemi.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 12.04.2017. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 24.04.2017. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293′ lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Harju Elekter AS kodulehel www.harjuelekter.ee. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

ASi Harju Elekter majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on võimalik alates 03.04.2017 tutvuda Nasdaq Tallinn internetileheküljel http://www.nasdaqbaltic.com/market/ ja ettevõtte internetileheküljel www.harjuelekter.ee või Keilas, Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@he.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avaldatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 20.04.2017 kell 23.59. Koosolekule registreerimine algab 27.04.2017 kell 9.00.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada: füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri.

Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Harju Elekter võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil yldkoosolek@he.ee või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 8.30 kuni 16.00, hiljemalt 26.04.2017 AS Harju Elekter sekretariaadis Paldiski mnt 31 (3. korrus) Keilas.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761