Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

28.04.2016 Börsiuudised

Täna, 28.aprillil 2016 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 81 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 375 563 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 64,12%.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
1. ASi Harju Elekter 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumijaotuse kinnitamine
3. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali vähendamine

1.ASi Harju Elekter 2015. a majandussaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2015. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2015 on 66 579 tuhat eurot, müügitulud 60 656 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 3 186 tuhat eurot.

Otsuse poolt anti 11 365 683 häält, mis moodustas 99,91 % hääletanuist.

2.Kasumijaotuse kinnitamine

Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter 2015.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 23 626 972 eurot
2015.a. puhaskasum  3 190 578 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2015 26 817 550 eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,05 eurot aktsia kohta*)    886 994 eurot
Kohustusliku reservkapitali suurendamine     23 792 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 25 906 764 eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 17.05.2016 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 12.05.2016 kl 23.59.

Otsuse poolt anti 10 793 733 häält, mis moodustas 94,89 % hääletanuist.

3. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine

Üldkoosolek otsustas:
3.1    Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad.
3.1.1    Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta ASi Harju Elekter põhikirja punkte 3.1, 3.2 ja 11.3 ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:
3.1 ASi minimaalne aktsiakapitali suurus on 5 000 000 (viis miljonit )eurot ja maksimaalne aktsiakapitali suurus on 20 000 000 (kakskümmend miljonit)eurot.
3.2 ASi nimiväärtuseta aktsiate miinimumarv on 8 000 000 ja maksimumarv on 32 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. ASil on ainult nimelised aktsiad. Aktsiad on ainult ühte liiki ja annavad aktsiate omanikele ühesugused õigused.
11.3 Aktsionärile makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate arvestuslikule väärtusele.
3.1.2    Nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtu tulemusena on ASil Harju Elekter 17 739 880 nimiväärtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Käesolevas punktis 3.1 nimetatud otsuse vastuvõtmise tulemusena on ASi Harju Elekter aktsia arvestuslik väärtus EUR 0,70.

3.2    Korrigeerida ASi Harju Elekter põhikirja ja kinnitada see uues sõnastuses alljärgnevalt:
3.2.1    jätta põhikirjast välja punktid 2.1.5, 2.1.6, 2.1.10, 2.1.11, 3.4, 3.5, 5.13, 5.14.
3.2.2    muuta põhikirja punkte 4.3, 5.2, 5.11 ja 11.4 ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:
4.3 Korralise üldkoosoleku toimumisest teatatakse aktsionäridele vähemalt kolm nädalat ette. Üldkoosoleku toimumise teade avaldatakse mitte vähem kui kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.
5.2 Nõukogul on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek 5 (viieks) aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe ja vajadusel aseesimehe.
5.11 Nõukogu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees või nõukogu esimehe poolt volitatud nõukogu liige.
11.4 Dividendi võib maksta  kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Dividendi maksmise kord nähakse ette üldkoosoleku otsusega.

3.2.3    Lisada põhikirja alljärgnevad punktid:
4.7 Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel, kui see on sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise teates. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates sätestatakse, kas elektrooniline hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda juhatuse poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
5.4.9 Nõukogu poolt moodustatavate organite liikmete valimine ja tagasikutsumine ning töökorra kehtestamine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsia ja kinnitada ASi Harju Elekter põhikirja uus redaktsioon koos ülaltoodud muudatustega.

Otsuse poolt anti 10 908 009 häält, mis moodustas 95,89 % hääletanuist.

4. Aktsiakapitali vähendamine

Üldkoosolek otsustas:
Vähendada ASi Harju Elekter aktsiakapitali pärast põhikirja muudatuste jõustumist alljärgnevatel tingimustel:
4.1    Vähendada ASi Harju Elekter aktsiakapitali EUR 1 241 791,60 võrra, summalt EUR 12 417 916 summani EUR 11 176 124,40;
4.2    Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb ASi Harju Elekter aktsia arvestuslik väärtus EUR-lt 0,70 EUR-ni 0,63, aktsiate arv jääb samaks (17 739 880) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 11 176 124,40;
4.3    Aktsiakapitali vähendatakse rahalise väljamakse teel aktsionäridele. Aktsionäridele tehakse väljamaksed seaduses ettenähtud tähtaja jooksul;
4.4    Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on asjaolu, et ASil Harju Elekter puudub vajadus käesoleval hetkel ja lähitulevikus omada aktsiakapitali registreeritud suuruses;
4.5    Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.05.2016, kell 23.59 seisuga.

Otsuse poolt anti 11 300 441 häält, mis moodustas 99,34 % hääletanuist.

Andres Allikmäe
Juhataja
674 7400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761