Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud

16.04.2014 Börsiuudised

Aktsiaseltsi Harju Elekter juhatus, asukohaga Keilas, kutsub neljapäeval 8. mail 2014. aastal algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku.

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:

1. ASi Harju Elekter 2013. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2013. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2013 on  71 071 tuhat eurot, müügitulud 48 288 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 5 162 tuhat eurot.

2. Kasumijaotuse kinnitamine
Kinnitada AS Harju Elekter 2013.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 13 473 tuhat eurot
2013.a. puhaskasum  5 162 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2013 18 635 tuhat eurot

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Dividendideks ( 0,10 eurot aktsia kohta*)  1 740 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 16 895 tuhat eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 27.05.2014 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 22.05.2014 kl 23.59.

3. Tagasiastunud nõukogu liikme asemele uue nõukogu liikme valimine
3.1 võtta teadmiseks hr Madis Talgre 16. aprilli 2014.a. avaldus ASi Harju Elekter nõukogu liikme kohalt tagasiastumise kohta alates 8.maist 2014.
3.2 valida ASi Harju Elekter uueks nõukogu liikmeks hr Aare Kirsme, kelle volitused algavad käesoleva otsuse kuupäevast. Hr Kirsme on andnud oma kirjaliku nõusoleku ASi Harju Elekter nõukogu liikmeks valimise kohta.

Teave äriseadustiku § 287, § 293 lõikes 2 ja § 293 lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.ee

Harju Elektri majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on alates 17.aprillist 2014 võimalik tutvuda ettevõtte internetileheküljel www.harjuelekter.ee või Keilas Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@he.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 1.05.2014 kell 23.59. Koosolekule registreerimine algab 8.05.2014 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Andres Allikmäe
Juhataja
Tel 6747 400

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761