Teave aktsionäridele

Teave aktsionärile enne üldkoosolekut hääletamise ja veebiülekandel osalemise kohta 28.04.2023

 1. Teave enne üldkoosolekut hääletamise kohta
  • Kooskõlas äriseadustiku §-le 298² ja AS-i Harju Elekter põhikirja punktile 4.7, võib aktsionär üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne üldkoosolekut, edastades oma hääle AS-ile Harju Elekter enne koosolekut vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis.
  • Enne üldkoosolekut hääletamiseks tuleb täidetud ja allkirjastatud hääletussedel edastada AS-ile Harju Elekter hiljemalt 27. aprill 2023 kell 11.00. Arvesse ei võeta hääletussedeleid, mis laekuvad pärast nimetatud tähtaega.
  • Juhul, kui AS-i Harju Elekter juhatusele edastatakse ühe aktsionäri nimel mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks see hääletussedel, mille digitaalse allkirja ajatempel või postitamise ajamärk on hilisem. Kõik varasemad hääletussedelid loetakse kehtetuks.
  • Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks.
  • Enne üldkoosolekut hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisti.
 1. E-posti teel hääletamine enne üldkoosolekut
  • Enne üldkoosolekut e-posti teel hääletamiseks täidab aktsionär AS-i Harju Elekter juhatuse poolt koos üldkoosoleku kokkukutsumise teatega avalikustatud hääletussedeli elektrooniliselt nõutud andmetega, märkides arusaadaval moel oma hääle („poolt“, „vastu“ või „erapooletu“) X-iga iga otsuse eelnõu kohta ning kinnitab hääletussedeli oma elektrooniliselt kvalifitseeritud digitaalse allkirjaga.
  • Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud hääletussedel tuleb saata hiljemalt 27. aprill 2023 kell 11.00 e-posti aadressile yldkoosolek@harjuelekter.com.
  • E-postiga edastatud hääletussedeli kättesaamisest teavitatakse aktsionäri esimesel võimalusel pärast hääletussedeli kättesaamist ning selle tehnilist kontrollimist e-posti aadressil, kust hääletussedel saadeti.
  • Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletussedeli aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletussedeliga saata ka üldkoosoleku kutses nimetatud üldkoosoleku osalejate registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavat dokumenti on võimalik esitada ainult paberkujul, tuleb see edastada AS-i Harju Elekter kontorisse aadressil Paldiski mnt 31/2 (3. korrus) Keilasse, hiljemalt aprill 2023 kell 11.00. Juhul, kui juriidilisest isikust aktsionäri puhul on esindusõigus registreeritud Eesti äriregistris (juhatuse liige või prokurist), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletussedeliga saata.
 1. Posti teel hääletamine enne üldkoosolekut
  • Enne üldkoosolekut posti teel hääletamiseks täidab aktsionär AS-i Harju Elekter juhatuse poolt koos üldkoosoleku kokkukutsumise teatega avalikustatud hääletussedeli omakäeliselt või elektrooniliselt nõutud andmetega, märkides arusaadaval moel oma hääle („poolt“, „vastu“ või „erapooletu“) iga otsuse eelnõu kohta ning kinnitab paberkandjal hääletussedeli omakäelise allkirjaga.
  • Posti teel hääletamisel tuleb koos hääletussedeliga saata ka koopia allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest, et tagada enne koosolekut hääletamisel aktsionäri tuvastamine ning hääletamise turvalisus ja usaldusväärsus.
  • Täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedel koos isikut tõendava dokumendi koopiaga saadab aktsionär AS-i Harju Elekter juhatusele hiljemalt 27. aprill 2023 kell 11.00 AS-i Harju Elekter aadressile Paldiski mnt 31/2, Keila 76606.
  • Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletussedeli aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletussedeliga saata ka üldkoosoleku kutses nimetatud üldkoosoleku osalejate registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Juhul, kui juriidilisest isikust aktsionäri puhul on esindusõigus registreeritud Eesti äriregistris (juhatuse liige või prokurist), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletussedeliga saata.
 1. Üldkoosoleku veebiülekandel osalemine
  • Aktsionäridel on võimalik osaleda AS-i Harju Elekter korralist üldkoosolekut kajastaval veebiülekandel, mille kaudu on võimalik jälgida ja kuulata üldkoosolekul toimuvat. Veebiülekanne toimub eesti keeles. Veebiülekande kaudu ei ole võimalik osaleda hääletamisel.
  • Üldkoosolekul veebiülekande kaudu osalemiseks tuleb aktsionäril registreeruda hiljemalt 27. aprill 2023 kell 11.00 veebilingil: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_aVYxqK1gRSOc4XPytBZing
  • Peale registreerimist saadetakse aktsionärile link veebiülekandele ning juhised keskkonna kasutamiseks. Kui aktsionär osaleb veebiülekandel esimest korda, palutakse alla laadida vajalik rakendus. Juhul, kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb automaatselt veebibrauser, mis võimaldab veebiülekannet kuulata.
  • Üldkoosoleku veebiülekande osalejatele saadetakse üks tund enne veebiülekande algust meeldetuletuseks e-kiri.
  • Veebiülekande aeg on piiratud, seega palub AS-i Harju Elekter juhatus küsimused saata hiljemalt aprill 2023 kell 11.00 e-kirjaga aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com.
  • Veebiülekanne salvestatakse ja avalikustatakse AS-i Harju Elekter kodulehel harjuelekter.com ja Nasdaq Baltic youtube.com kontol.

Küsimuste korral palun pöörduge AS-i Harju Elekter poole e-posti aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com.